Playlisty Kecárna
Reklama

Man of the 80's - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I just wanna drift away and dream of miracles
But can't take my eyes off the road
My antenna must be switched on, and on alert
I have to focus and keep my brain at work
Prostě chci odplout a snít o zázracích
Ale nemůžu odrthnout oči od cesty
Má anténa musí být zapnutá, na poplachu
Musím se soustředit a zaměstnant svůj mozek
Growing up with my eye on the Americam Dream
Marilyn Monroe and James Dean
And I remember the day when Elvis passed away
"The king is dead" - that's what the headlines used to say
Now I know how I used to be blind
Vyrůstal jsem s pohledem na Americký Sen
Marilyn Monroe a James Dean
A pamatuju si den, kdy Elvis zemřel
"Král je mrtev" - to bylo ve všech titulcích
Teď vím jak jsem byl slepý
My knowledge grows, the vision shows
I've tried to learn from the highs and the lows
Mé znalosti rostou, vize se ukazuje
Snažím se poučit z pozitiv i negativ
Man of the 80's turns the radio on
Takes him back when they play his favourite songs
Far from the future was a life of the past
Man of the 80's
I wish we could last
Muž z osmdesátek zapíná rádio
Vrací se zpět, když hráli jeho oblíbené písně
Z daleké budoucnosti byl život v minulosti
Muž z osmdesátek
Přeji si aby jsme mohli zůstat
Yes, I was a young boy back in '79
FM stations and TV in it's prime
Mother Teresa and her angels won the Nobel Prize
Out of the Cold War hope began to rise
Ano, tehdy v devětasedmdesátem jsem byl mladý kluk
FM stanice a televize na vrcholu
Matka Tereza a její andělé získali Nobelovu Cenu
Ze Studené Války začala stoupat naděje
Berlin Wall fell and tears of darkness dried in the sun
No more hiding, no more on the run
Now it's out of fashion the predictions of our fall
Millenium supposed to be the end of us all
Berlínská zeď padla a slzy temnoty uschly na slunci
Už žádné skrývání, žádný život na útěku
Teď je to mimo módu, předpovědi o našem pádu
Tisíciletí mělo být koncem nás všech
And so I raise another glass of wine
And drink to life
I'll take the strife
I'm still ready to push and go
A tak zvedám další sklenici vína
A připíjím na život
Chopím se sváru
Jsem pořá připavený tlačit a jít
Man of the 80's with his dream specs on
Chasing shadows long dead and gone
He might look rusty, but he still feels like new
Man of the 80's
My heart is you
Muž z osmdesátek se svými brýlemi snů
Pronásleuje stíny, dlouho mrtvé a pryč
Může vypadat rezavě, ale on se pořád cítí jako nový
Muži z osmdesátek
Mé srdce je tvé
We fought the winds that blew
Through all the years that flew away
Bojovali jsme, když vítr vál
Skrze ta léta co odlétla
Man of the 80's in the same old shoes
Reading the future and the same old news
Turning pages in the chapter he belongs
Man of the 80's
Still coming on strong
Muž z osmdesátek v pořád stejných botech
Čte o budoucnosti a sejných starých zprávách
Otáčí stránky v kapitole kam patří
Muž z osmdesátek
Stále si vede dobře
Man of the 80's
Man of the 80's
Man of the 80's
Muž z osmdesátek
Muž z osmdesátek
Muž z osmdesátek
Hey... Hej...
Man of the 80's
Man of the 80's
Muž z osmdesátek
Muž z osmdesátek
Feel the fire so true
We're like one, we two
Pociť oheň tak pravý
Jsme jako jeden, my dva
Man of the 80's
It's me and you
Muž z osmdesátek
Jsem to já a ty

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Life On Death Road

Reklama

Jorn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.