Playlisty Kecárna
Reklama

Life On Death Road - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I speed into the future
Rolling like a rock
Down this road of changes
We race against the clock
Closing in on the day when we cannot stay
And the world keeps moving
On and on and on and on without us
Uháním do budoucnosti
Valím se jako skála
Dolů po této cestě změn
Závodíme proti hodinám
Přibližující se ke dni, kdy nemůžeme zůstat
A svět se hýbe dál
Dál a dál a dál a dál bez nás
Tumbling round in this wheel of compromise
Shot down by the flame of sacrifice
But the phoenix rises
Valící se okolo v tomto kole kompromisů
Sestřelen plamenem oběti
Ale fénix stoupá
The life on death road - It makes me burn
Fighting my way through the fire
Screaming as I yearn
The flights on death road
I flew them all
Gazing with vision eyes
Beyond each blinding wall
Život na cestě smrti - nutí mě hořet
Bojuji sou cestu skrz oheň
Výkřiky když toužím
Lety na cestě smrti
Letěl jsem všemi
Zírající s očima vize
Za každou oslepující zdí
Dreams have turned to ashes
Some are lost then found
We're ploughing through the ages
Here comes another clown
Holding on to the line when the words don't rhyme
And the pain keeps pouring down like arrows
Sny se změnily v popel
Některé jsou ztracené poté nalezené
Oráme skrz věky
Tady přichází další klaun
Držící se linie, když se slova nerýmují
A bolest dále padá dolů jako šípy
Was there a time when earth was paradise
Without winds of war that paralyze and traumatizes
Byla tady doba, kdy země byla rájem
Bez vichrů války, které paralyzují a traumatizují
The life on death road - It takes a man
So raise your shield of faith
The powers in your hands
The time on death road
We can't rewind
Passing another age
In the history of the blind... Ooh
Život na cestě smrti - vyžaduje to muže
Tak zvedni svůj štít víry
Síly ve tvých rukou
Čas na cestě smrti
Nemůžeme přetočit
Překračující další věk
V historii slepých....Ooh
The lights on death road
A life on death road... Ooh
Světal na cestě smrti
Život na cestě smrti....Ooh
Pilot of the death machine
Rev your engine make it scream
Pilot stroje smrti
Nastartuj svůj motor, jen ať řve
Hey midnight
Your dark is alright
The light I know I found deep down in your black
Shadow dream child
The beast inside you, you can ride into the sky
Beyond the lie
Hej půlnoci
Tvá tma je správná
Světlo, které znám jsem našel hluboko dole ve tvé černé
Dítě stínu snů
Šelma v tobě, ty můžeš jet k obloze
Za lží
I used to hang out down at the record store
Just a young boy ready to explore and live it all
No rest for the warrior at the barricades
I'll be a fortress till the end of days
And do it my way
Potloukal jsem se dloe v obchodě s nahrávkami
Jenom mladý kluk připravený prozkoumat a vše žít
Žádný odpočinek pro válečníka u barikád
Budu pevností do konce dní
A dělám to po svém
Spotlights on death road - They made me turn
Slamming my hammer down
On the fame I used to yearn for
This life on death road
Don't ask me why
Just fight with sword and armor till the day you die
We can make the vision fly
Reflektory na cestě smrti - nutí me zatočit
Praštím svým kladivem
Na slávu po které jsem prahnul
Tento život na cestě smrti
Neptej se mě proč
Jen bojuj s mečem a brněním do dne kdy zemřeš
Můžeme přinutit vizi létat

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Life On Death Road

Reklama

Jorn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.