Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

shàng jiē
cài yī lín
cí : máo máo qǔ : liáng bó jūn
hàn bǎo zhà jī dàn tǎ bagel chī yī diǎn
kā fēi bīng shā pào mò hóng chá hē yī bēi
èr shǒu diàn de fù gǔ shāng pǐn mǎi yī jiàn
āi shēng tàn qì làng màn qíng gē tīng yī biàn
màn huà duī de yī zuò chéng bǎo dú yī yè
diàn dòng wán jù diàn nǎo yóu xì wán yī huí
tā hé tā de lián huán bā guà liáo yī xiē
shí me dōu duì zhī yào fán nǎo shǎo yī bēi
dǔ qì ǒu qì mèn dào kuài shēng bìng
màn pǎo xié qián shuǐ biǎo péi wǒ shàng jiē hū xī
shuō bù dìng huì yù jiàn someone cute
bào míng jiā rù wǒ de liàn ài mǎ lā sōng
zuò gōng chē màn wú mù dì zuò dào xī mén dīng
lv tóu fā shén qì tattoo hippie duǎn kù
rè rè nào nào měi gè rén dōu xiǎng zuò
líu xíng hido de huáng hòu
ér wǒ zhī xiǎng yào zì yóu de shēng huó
(Rap 1)
Tell me what’s on you mind I’ll freak you anytime
I’m on a mission and I won’t stop till I’m make you mine
I like the way you walk, I like the way you talk
If I could get inside your head, I’d even like your thought.
I wanna know what your feeling inside Wanna go to movie,wanna hang out tonight?
Girl I’m really feeling you and you know we can do
Whatever, together, forever, just as long as It’s soon
hàn bǎo zhà jī dàn tǎ bagel chī yī diǎn
kā fēi bīng shā pào mò hóng chá hē yī bēi
èr shǒu diàn de fù gǔ shāng pǐn mǎi yī jiàn
āi shēng tàn qì làng màn qíng gē tīng yī biàn
màn huà duī de yī zuò chéng bǎo dú yī yè
diàn dòng wán jù diàn nǎo yóu xì wán yī huí
tā hé tā de lián huán bā guà liáo yī xiē
shí me dōu duì zhī yào fán nǎo shǎo yī bēi
kǒng bù piàn yī gè rén qù kàn
jìu suàn zài pà zhuāng dé yǒng gǎn bù huì bèi dǎ bài
gé bì nán shēng gù yì guǐ jiào
diàn yǐng sàn chǎng chèn jī pō tā yī tǒng bào mǐ huā
zhuǎn guò shēn fā xiàn yǒu rén gēn
tā shuō tā jué wú è yì zhī xiǎng jiāo gè péng yǒu
wǒ què xiǎng dài ěr jī yuǎn lí zhè yóu xì
ràng CD dài wǒ huí jiā wàng le tā de liǎn
(Rap 2)
No matter where I go, no matter what I do
Every girl I see just reminds me of you I’m feeling kindahazy
I must be going crazy
I think I’m losing my mind and only you can save me
I wanna know what you do when you are being alone
I wanna know what you say when you talk on the phone
I wanna know what you do when you hanging with your girls
I wanna know who you are come in to my world
hàn bǎo zhà jī dàn tǎ bagel chī yī diǎn
kā fēi bīng shā pào mò hóng chá hē yī bēi
èr shǒu diàn de fù gǔ shāng pǐn mǎi yī jiàn
āi shēng tàn qì làng màn qíng gē tīng yī biàn
màn huà duī de yī zuò chéng bǎo dú yī yè
diàn dòng wán jù diàn nǎo yóu xì wán yī huí
tā hé tā de lián huán bā guà liáo yī xiē
shí me dōu duì zhī yào fán nǎo shǎo yī bēi
hàn bǎo zhà jī dàn tǎ bagel chī yī diǎn
kā fēi bīng shā pào mò hóng chá hē yī bēi
èr shǒu diàn de fù gǔ shāng pǐn mǎi yī jiàn
āi shēng tàn qì làng màn qíng gē tīng yī biàn
màn huà duī de yī zuò chéng bǎo dú yī yè
diàn dòng wán jù diàn nǎo yóu xì wán yī huí
tā hé tā de lián huán bā guà liáo yī xiē
shí me dōu duì zhī yào fán nǎo shǎo yī bēi
hàn bǎo zhà jī dàn tǎ bagel chī yī diǎn
kā fēi bīng shā pào mò hóng chá hē yī bēi
èr shǒu diàn de fù gǔ shāng pǐn mǎi yī jiàn
āi shēng tàn qì làng màn qíng gē tīng yī biàn
màn huà duī de yī zuò chéng bǎo dú yī yè

Text přidala Kitsune

Video přidala Kitsune

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Jolin 1019

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.