Kecárna Playlisty
Reklama

Moment of Clarity - text, překlad

playlist Playlist
(Woooooo)
(Yeah)
(Turn the music up turn the lights down i'm in my zone)
(Woooooo)
(Yeah)
(Turn hudby až zase světla dolů Jsem v pásmu)
[Chorus]
Thank God for grantin me this moment of clarity
This moment of honesty
The world'll feel my truths
Through my Hard Knock Life time
My Gift and The Curse
I gave you volume after volume of my work
So you can feel my truths
I built the Dynasty by being one of the realest niggas out
Way beyond a Reasonable Doubt
(Yall can't fill my shoes)
From my Blueprint beginnings
To that Black Album endin
Listen close you hear what i'm about
Nigga feel my truths
[Chorus]
Díky Bohu za grantin mi tuto chvíli jasnosti
Tento okamžik na poctivost
World'll cítit mé pravdy
Díky mé Hard Knock Life čas
Moje dárky a Prokletí
Dal jsem vám svazek po svazku mé práce
Takže se můžete cítit mé pravdy
Postavil jsem dynastie tím, že jeden z realest niggas ven
Cestě mimo vší pochybnost
(Yall nemůže naplnit své boty)
Z mých začátků Blueprint
Chcete-li, že endin Black Album
Poslouchejte blízko uslyšíte, co jsem o
Nigga cítit mé pravdy
[Verse One]
Pop died
Didn't cry
Didn't know him that well
Between him doin heroin
And me doin crack sales
With that in the egg shell
Standin at the tabernacle
Rather the church
Pratendin to be hurt
Wouldn't work
So a smirk was all on my face
Like damn that mans face was just like my face
So pop i forgive you
For all the shit that i live through
It wasn't all your fault
Homie you got caught
And to the same game i fault
they dont parade loss
My big brothers and so many others i saw
I'm just glad we got to see each other
Talk and re-meet each other
Save a place in Heaven
Til the next time we meet forever
[Verse One]
Pop zemřel
Nekřičela
Nevěděl, že ho dobře
Mezi ním děláte heroinu
A mě máš bezva prodej
Díky, že skořápky
Stojím u stanu
Spíše kostel
Pratendin být zraněn
Wouldn't work
Takže to všechno úšklebek na tváři
Sakra rád, že mans tvář je jako můj obličej
Tak pop i odpustí
Pro všechny sračky, že i prožívat
To nebyla tvoje vina
Homie jste chytili
A na stejné chyby i hru
ona dont průvod ztráty
My velcí bratři, a tak jsem viděl mnoho dalších
Jsem jen rád, že jsme se dostali vidět navzájem
Diskuse a re-vzájemná setkání
Ušetříte místo v nebi
Až se příště sejdeme navždy
[Chorus] [Chorus]
[Verse Two]
The music business hate me
Cause the industry ain't make me
Hustlers and boosters embrace me
And the music i be makin
I dumb down for my audience
And double my dollars
They criticize me for it
Yet they all yell "Holla"
If skills sold
Truth be told
I'd probably be
Lyricly
Talib Kweli
Truthfully
I wanna rhyme like Common Sense
(But i did five Mil)
I ain't been rhymin like Common since
When your sense got that much in common
And you been hustlin since
Your inception
Fuck perception
Go with what makes sense
Since
I know what i'm up against
We as rappers must decide what's most impor-tant
And i can't help the poor if i'm one of them
So i got rich and gave back
To me that's the win, win
The next time you see the homie and his rims spin
Just know my mind is workin just like them
(The rims that is)
[Verse Two]
Hudebním obchodě mě nenávidí
Příčina není odvětví mi
Hustlers a boostery objímá mne
A hudba bude točit i
Já hloupá jsem se pro publikum
A dvakrát jsem dolarů
Mají mě za to kritizují
Přesto se všichni ječet "Holla"
Pokud se prodávají dovednosti
Abych řekl pravdu
Já bych asi být
Lyricly
Talib Kweli
Pravdivě
Chci rým jako Common Sense
(Ale já jsem pět Mil)
I nebyl Rhymin jako obecný, protože
Když se váš pocit, že mám mnoho společného
A vy jste byl od roku Hustlin
Vaše založení
Fuck vnímání
Jděte s tím, co má smysl
Od
Vím, co jsem proti
Jsme jako rappeři se musí rozhodnout, co je nejvíce důle-žité
A nemohu si pomoci chudým, pokud jsem jeden z nich
Takže já jsem bohatý a vrátil
Pro mě to je vyhrát, vyhrát
Příště uvidíte homie a jeho ráfky spin
Jen vím, moje mysl je pracuji jako oni
(Ráfky, že je)
[Chorus] [Chorus]
[Verse Three]
My homie Sigel's on a tier
Where no tears should fall
Cause he was on the block where no squares get off
See in my inner circle all we do is ball
Til we all got triangles on our wall
He ain't just rappin for the platinum
Yall record
I recall
Cause i really been there before
Four scores and seven years ago
Prepared to flow
Prepare for war
I shall fear no man
You don't hear me though
These words ain't just paired to go
In one ear out the other ear
NO
YO
My balls and my word is alls i have
What you gonna do to me?
Nigga scars'll scab
What you gonna box me homie?
I can dodge and jab
Three shots couldn't touch me
Thank God for that
I'm strong enough to carry Biggie Smalls on my back
And the whole BK nigga holla back
[Verse Three]
My homie Sigel o stupeň
V případě, žádné slzy, by měly spadat
Protože byl na bloku, kde žádné náměstí vystoupit
Viz můj vnitřní kruh všem, co děláme, je míč
Til všichni máme trojúhelníky na naší zdi
On není jen Rappin pro platiny
Yall rekord
Vzpomínám
Protože jsem opravdu tam byl
Čtyři skóre a před sedmi lety
Připravené k toku
Připravte se na válku
Budu se bát nikoho
Ty mě neslyší ale
Tato slova nejsou jen spárována jít
Jedním uchem tam, druhým ven ucha
NE
YO
Moje koule a moje slovo je alls jsem
Co budeš dělat?
Nigga scars'll svrab
Co budeš box mě homie?
Mohu vyhnout a bodnutí
Tři výstřely nemohly dotknout mi
Díky bohu za to
Jsem dost silný, aby provádět Biggie Smalls na zádech
A celá BK nigga holla back
[Chorus] [Chorus]

Text přidala heliik120

Video přidal Sigur

Překlad přidala Šmoulinka

Je zde něco špatně?
Reklama

The Black Album

Reklama

Jay-Z texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.