Playlisty Kecárna
Reklama

Epic Disney Villains Medley ft. Whitney Avalo.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

URSULA
Poor unfortunate souls
In pain, in need
This one's longing to be thinner,
that one wants to get the girl;
and do I help them?
Yes, indeed!
URŠULA
Nebohé nešťastné duše
V bolestech, v nouzi
Tenhle touží hubenější být,
tamten chce dostat to děvče
a pomohuju?
Ale zajisté!
Those poor unfortunate souls
So sad, so true
They come flocking to my cauldron
crying "spells, Ursula, please"
And I help them
Yes, I do!
Tyto nebohé nešťastné duše
Tak smutné, tak upřímné
Hromadí se u mého kotlíku
a křičí "kouzla, Uršulo, prosím"
A já jim pomohu,
Ano, pomohu.

SCAR
So prepare for the chance of a lifetime
Be prepared for sensational news!
A shinning new erais tip-toeing nearer
(URSULA: And where do we feature?)
Just listen to teacher

SCAR
Tak se připravte na životní šanci,
Buďte připraveni na senzační zprávy!
Nová zářící éra se k nám plíži po špičkách
(URŠULA: A kde budeme my?)
Jen naslouchej svému učiteli
I know it sounds sordid
but you'll be rewarded
when at last I am given my dues
An injustice deliciously squared
Be prepared!
Já vím, že to zní bídně,
ale budete odměněni,
až konečně dostanu, co mi náleží
Bezpráví lahodně napraveno
Buď připraven!

FROLLO
Beata Maria,
You know I am a righteous man
Of my virtue I am justly proud
(Et tibit pater)

FROLLO
Svatá Marie,
víš, že jsem spravedlivý muž,
Oprávněně jsem hrdý na své ctnosti
(A tobě také, Otče)
Beata Maria ,
You know I'm so much purer than
The common vulgar, weak, licensious crowd
(Quia peccavi nimis)
Svatá Marie,
víš, že jsem daleko čistší, než
obyčejný, vulgární, slabý, prostopášný dav
(Že jsem zhřešil)
Then tell me, Maria
why I see her dancing there?
why her smoldering eyes still scorch my soul?
(Cogitatione)
Tak řekni mi Marie,
proč ji tam vidím tancovat?
proč její doutnající oči stále spalují moji duši?
(Ve své mysli)
I feel her, I see her
the sun caught in her raven hair
is blazing in me out of all control
(Verbo et opere)
Cítím ji, vidím ji
slunce lapeno v jejích vlasech havraních
ve mě plane a vymyká se mé kontrole
(Slovy i činy)
Like fire, hellfire
this fire in my skin
this burning desire
is turning me to sin
Jako oheň, pekelný oheň
tento oheň v mé kůži
tato hoříčí touha
mě obrací v hřích

LEFOU
No one's slick as Gaston
No one's quick as Gaston
No one's neck's as incredibly thick as Gaston's
GASTON
For there's no one in town half as manly
Perfect, a pure paragon
LEFOU
You can ask any Tom, Dick or Stanley
and they'll tell ya whose team they'd prefer to be on

LEFOU
Nikdo není uhlazený jako Gaston,
Nikdo není rychlí jako Gaston
Ničí krk není tak úžasně silný jako Gastonův
GASTON
Protože nikdo ve městě není ani z poloviny tak mužný,
Dokonalý, čirý ideál
LEFOU
Mužeš se zaptat každýho Tomáše, Rýši, nebo Stáni
A řeknou ti, na čí straně by radši byli
BOTH
No one's been like Gaston
a king pin like Gaston
LEFOU
No one's got a swell cleft in his chin like Gaston
GASTON
As a specimen yes I'm intimidating!
LEFOU My, what a guy that Gaston!
OBA
Nikdo nikdy nebyl jako Gaston
Šéf jako Gaston
LEFOU
Nikdo nemá parádní důlek na bradě jako Gaston
GASTON
Jako jedinec, ano, naháním strach!
LEFOU, Páni, to teda chlap ten Gaston!

MOTHER GOTHEL
Mother knows best
listen to your mother
it's a scary world out there

MATKA GOTHEL
Matka ví nejlépe,
Poslouchej svou matku
Tam venku je svět děsivý
Mother knows best
one way or another
something will go wrong I swear!
Matka ví nejlépe
Tak, nebo onak
Něco se semele, přísahám!
Ruffians, thugs,
Poison ivy, quicksand
Cannibals and snakes;
The plague (GASTON: No!) Yes! (But-)
Surovci, zločinci,
jedovatý břečťan, pohyblivý písek
Lidožrouti a hadi;
Mor! (GASTON: Ne!) Ano! (Ale-)
Also large bugs,
Men with pointy teeth
Stop! No more!
You'll just upset me!
Také velcí brouci,
muži s ostrými zuby
Přestaň! Dost!
Jenom mě rozrušíš!
Mother's right here
Mother will protect you
Darling, here's what I suggest:
Skip the drama, stay with mama!
Matka je přímo tady
Matka te ochrání
Drahoušku, navrhuju toto:
Vyhni se potížím, zůstaň s mamá!
Mother knows best! Matká ví nejlépe!

DR. FACILIER
Yes...!
Are you ready?
(Are you ready?)
Are you...ready?

DR. FACILIER
Ano...!
Jste připraveni?
(Jste připraveni?)
Jste...připraveni?
Transformation central
(Transformation central)
Transformation central
(Transformation central)
Transmodification central
Ústředí transformace
Ústředí transformace
Ústředí transformace
Ústředí transformace
Ústředí transmodifikace
Can you feel it?
You're changing, you're changing,
You're changing, alright!
I hope you're satisfied!
But if you ain't, don't blame me
You can blame my friends on the other side!
Cítíte to?
Měníte se, měníte se,
Ano, měníte se!
Doufám, že jste spokojeni!
Když nejste, nesvádějte to na mě,
Můžete obviňovat mé přátele na druhé straně!
(GASTON: But you got what you wanted)
(JAFAR: But you lost what you had)
(GASTON: Ale dostali 'ste, co 'ste chtěli.)
(JAFAR: Ale ztratili 'ste, co 'ste měli.)

JAFAR
So Ali turns out to be merely Aladdin
Just a con need I go on?
Take it from me
DR. FACILIER
His personality flaws
give me adequate cause
JAFAR
To send him packing on a one-way trip
So his prospects take a terminal dip
DR. FACILIER
His assets frozen
JAFAR
The venue chosen
BOTH
Is the ends of the earth...whoopee!
So long, ex-prince Ali!

JAFAR
Tak z Aliho se nakonce vyklubal jen Aladin
Jenom podvod, musím pokračovat?
Vemte to za mě.
DR. FACILIER
Jeho osobnostní vady
Mi dávají dostatečný důvod
JAFAR
Abych ho poslal se sbalit na jednosměrný válet,
Aby se jeho vyhlídky nevratně ztroskotaly
DR. FACILIER
Jeho vklady jsou zmražené
JAFAR
Jako byly dějiště vybrány
OBA
Nejzazší konce světa... jupí!
Tak sbohem, ex-princi Ali!

(Mother knows best
Friends on the other side
Poor unfortunate souls
Be prepared!)
(Matka ví nejlépe)
(Přátelé na druhé straně)
(Nebohé nešťastné duše)
(Buďte připraveni!)

Text přidala Cecil2000

Text opravila Cecil2000

Video přidala Cecil2000

Překlad přidala Cecil2000

Překlad opravila Cecil2000

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.