Playlisty Kecárna
Reklama

Skyfall (single edit) - text, překlad

playlist Playlist
I fell from the sky
So don't ask me why
I'm feeling so down
Spadl jsem z nebe
Takže se mě neptejte proč
Cítím se tak na dně
Watching the stars falling down from the sky in the night
Crashing from out of the heavens they're burning so bright
Descend through the atmosphere, glowing with fiery light
Dragging a tail of white sparkles, and oh, what a sight
Sledování hvězd padajících v noci z nebe
Zřítily se z nebes hoří tak jasně
Sestupujte skrz atmosféru zářící ohnivým světlem
Táhne ocas bílých jisker a ach, jaký pohled
Oh, where did I go, how could I know
Defies all reason now
Kam jsem šel, jak jsem to mohl vědět
Nyní vzdoruje všem důvodům
I fell from the sky
So don't ask me why
I'm feeling so down
Attacked, shot down and wrecked
There's no turning back
To find my way home
Spadl jsem z nebe
Takže se mě neptejte proč
Cítím se tak na dně
Napadli, sestřelili a ztroskotali
Není cesty zpět
Najít cestu domů
Hey little alien, little grey
Where's the place your people stay
Have you found a place beyond
Where eternity moves on
Ahoj malý mimozemšťan, malý šedý
Kde je místo, kde zůstávají vaši lidé
Našli jste místo dál
Kam se posune věčnost
Let me detach you, help me find
What goes on in your captor's mind
For eternity awaits
On the brink of our escape
Nech mě tě oddělit, pomoz mi najít
Co se děje v mysli vašeho únosce
Věčnost čeká
Na pokraji našeho útěku
We're twisting, we're turning
We're running, we're burning
Out on the run through the maze
On through the madness
No time for sadness
And no one can show us the way
Kroutíme se, otáčíme se
Utíkáme, hoříme
Venku na útěku bludištěm
Přes šílenství
Není čas na smutek
A nikdo nám nemůže ukázat cestu
Through Hangar 18 Prostřednictvím hangáru 18
The tension now grows
We're getting so close
Enter the ship, start the engine and open the gates
Of Hangar 18
Napětí nyní roste
Jsme tak blízko
Vstupte na loď, nastartujte motor a otevřete brány
Hangáru 18
Onwards to the sky, the stars are bright, they'll shine forever
On and on we fly, so far away
Směrem k obloze jsou hvězdy jasné, budou svítit navždy
Stále dál letíme, tak daleko
Hey little alien
What have they done to you
Are there survivors here
Or have they all just disappeared
Ahoj malý mimozemšťane
Co ti udělali
Jsou tu přeživší?
Nebo prostě všichni zmizeli
I fell from the sky
So don't ask me why
I'm feeling so down
Attacked, shot down and wrecked
Was no turning back
To find my way home
Spadl jsem z nebe
Takže se mě neptejte proč
Cítím se tak na dně
Napadli, sestřelili a ztroskotali
Nebylo cesty zpět
Najít cestu domů
The dark, the fear of the night
And the pain settles down deep within
Coming home to a place still unknown
And the hope as I dream is undying
Tma, strach z noci
A bolest se usazuje hluboko uvnitř
Vracím se domů na místo, které je stále neznámé
A naděje, jak sním, je nehynoucí
When the sky falls, and the world you know comes crashing down
When the sky falls, and everything is changing
Changes came across the sky, welcome to the other side
And everything is changing
Když padá obloha a svět, který znáš, se zhroutí
Když padá obloha a všechno se mění
Změny se objevily na obloze, vítejte na druhé straně
A všechno se mění
When the sky falls
When the sky falls
Když obloha padá
Když obloha padá

Text přidal DPCHJ

Videa přidal DPCHJ

Překlad přidal DPCHJ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Helloween

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.