Kecárna Playlisty
Reklama

The Sorrows Of Victory - text, překlad

playlist Playlist
We welcome the wandering years
We follow the road of destinies
And ten thousand men ride by my side
Leaving their homes and pasts behind
At my command, the greatest armies fall like leaves
And I triumph, so I carry the sorrows of victory
Vítáme ty toulavé roky
Následujeme cesty našich osudů
A deset tisíc mužů jede po mém boku
Nechávajíc své domovy a minulost za sebou
Na můj příkaz ta největší vojska padají jako listy
A já vítězím, takže nesu ty zármutky vítězství
A feeling of fatedness captures my mind
We are the favoured few and I am the chosen one
Bright eyes stare
Now I carry the sorrows of victory
And dark eyes glisten
A passage at arms, in veneration of the enemy
Mou mysl zachytává pocit osudnosti
Jsme těch pár upřednostněných a já jsem vyvolený
Jasné oči zírají
Nyní nesu zármutky vítězství
A temné oči se lesknou
Průchod ve výzbrojích, v uctívání nepřítele
As crusaders leave their fortresses, sent by the only god
Blessed and elected man at arms
I see a grand and noble army of the highest knights
Brave and superior, elite leaders, never to be conquered
Yield to their fate, delivered to the splendid force of destiny
Their graceful providence predestinated
By the holy ghost alone
Když rytíři opouštějí své pevnosti, vysláni tím jediným Bohem
Požehnaní a vybraní muži ve výzbrojích
Vidím velkou a noblesní armádu těch nejvyšších rytířů
Statečných a nadřazených, elitních vůdců, neporažitelných
Podléhají svému osudu, sesláni tou ohromnou sílou osudu
Jejich ladná prozřetelnost předurčená
Samotným svatým duchem
Their death defiance is so vital for this upright war
They ride with courage born from true belief
Boundless devotion, until their self-abandonment
From the beginning longing for his glorious order
To be immortal and eternalized
As deathless songs will carry all their names
This glorious endeavor, eternalized
Jejich vzdor vůči smrti je tak živoucí pro tuto bezúhonnou válku
Jedou s kuráží zrozenou v pravé víře
Nekonečná oddanost až po jejich sebe-opuštění
Od začátku touží po jeho božském rozkazu
Být nesmrtelní a zvěčnění
Jak nesmrtelné písně ponesou všechna jejich jména
Tato proslulá snaha, zvěčněná
Ad perpetuam memoriam Ed perpetuam memoriam/ Na věčnou památku
Gone are their colours, all saviors lost without a trace
Set to each other by the same divinity
As they stare into an unknown distance
Untold passages at arms, welcome his triumph, eternally
...and we carry the sorrows of victory
Pryč jsou jejich barvy, všichni bojovníci bez stopy ztraceni
Propojeni stejným náboženstvím
Během toho, co zírají do neznámé dáli
Nevyřčené průchody výzbrojů, vítají jeho vítězství, věčně
...a my držíme ty zármutky vítězství
Oh, this glorious disaster, immortalized
Per omnia saecula saeculorum
In perpetuum
I carry the sorrows of victory
Ó, tato proslulá katastrofa, zvěčněná
Per omnia saecula saeculorum
In perpetuum / Na věky věků
Držím zármutky vítězství
As crusaders reach the promised land
Their sense of mission unrestrained
I see a grand and noble army of the highest knights
Doomed and convicted
Haunted elite leaders never to return
Per omnia saecula saeculorum
In perpetuum
Když rytíři dosáhnou země zaslíbené
Svůj bezduchý smysl mise
Vidím velkou, noblesní armádu nejvyšších rytířů
Zatracenou a odsouzenou
Pronásledovaní elitní vůdci se nikdy nevrací
Per omnia saecula saeculorum
In perpetuum / Na věky věků

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala Locika31

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Of Truth And Sacrifice

Reklama

Heaven Shall Burn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.