Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Holy Bible - text, překlad

playlist

How can we guard our faith
in the loving Lord
There is too many people
who have not opened the Holy Word
So we stumble, fall down,
losing Him and all control
And our souls, they fade,
soon our love is cold as stone

Here are the Gospels,
Matthew, Mark, Luke and John
There you read what Jesus did
and how He made a lame man walk
How He conquered the universe
and made the world as one
And the Father God
sent His Son to show His love

There are four Gospels,
Matthew, Mark, Luke, and John
Book of Acts, Romans, Chorinthians, and Galations,
Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians,
Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James
Two Peters´and three Johns' Jude and John´s Revalation

Here is a Pharasee
an angry man from Tarsus
And later on it is known
that he´s called Apostle Paul
He suffered very much
and went through so many trials
And his letters tell how
we should live worthwhile lives

There are four Gospels,
Matthew, Mark, Luke, and John
Book of Acts, Romans, Chorinthians, and Galations,
Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians,
Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James
Two Peters´and three Johns' Jude and John´s Revalation

There is in store for us
an old testament:
The creation, bloodlines,
rules, poems, and prophets
All those children of man
walking with the God of Word
Reading through these books
you will learn to trust the Lord

Genesis, Exodus, and Leviticus,
Numbers, Deuteronamy, Joshua, Judges, and Ruth
Samuels, Kings, Chronicles, Ezra and Nehamiah
Esther, Job, Psalms, Proverbs,
Ecclesiastis, Songs (of Solomon),
Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel,
Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah,
Nahum, Habukuk, Zephaniah, Haggai,
Zechariah, Malachi, and in the new:

There are four Gospels,
Matthew, Mark, Luke, and John
Book of Acts, Romans, Chorinthians, and Galations,
Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians,
Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James
Two Peters´and three Johns' Jude and John´s Revalation

There´s pride in knowing
all sorts of tiny facts:
All my brothers seem to master
many complicated knacks
So I will learn by heart
what in Matthew, I can find:
There´s a bloodline from
Abraham to Jesus Christ

Abraham, Isaac, Jacob, Judah, and Perez,
Hezron and Ram, Amminadab and Nahshom,
Salmon, Boaz, Obed, Jesse and David the king,
Solomon, Rehaboam, Abijah, Asa,
Jehoshaphat, Joram, Uzziah, Jotham, Ahaz,
Hezekiah, Manasseh, Amon,
Josiah, Jechoniah, Shealtiel,
Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Achim,
Eliud, Eleazar, Matthan, Jacob, Joseph,
Jesus, the Christ, God´s only begotten Son

Text přidal Cohomapet

Text opravil Cohomapet

Video přidal Cohomapet

Jak si můžeme ohlídat naši víru
v milujícího Boha.
Je tu příliš mnoho lidí,
kteří ještě neotevřeli Písmo Svaté.
Tak klopýtáme, padáme,
ztrácíme Ho a kontrolu nade vším.
A naše duše, ty chřadnou,
brzy je naše láska studená jako kámen.

Jsou tu evangelia,
podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
Tam se dočteš, co Ježíš dělal
a jak učinil, aby chromý člověk šel.
Jak on přemohl vesmír
a udělal svět jako jeden.
A Bůh Otec
poslal Svého Syna, aby ukázal Jeho lásku.

Jsou tam čtyři evangelia,
podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana
Kniha Skutků, list Římanům, Korintským, a Galatským,
Efezijským, Filipským, Koloským, Tesalonickým,
Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, a Jakobův
Dva Petrovy a tři Janovy, Judův a Zjevení Janovo

Je tu farizej,
zuřivý muž z Tarzu.
A pozdeji je známo,
že se nazývá apoštol Pavel.
On trpěl velmi hodně
a prošel skrze mnoho soudů.
A jeho listy říkají, jak
máme žít smysluplné životy.

Jsou tam čtyři evangelia,
podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana
Kniha Skutků, list Římanům, Korintským, a Galatským,
Efezijským, Filipským, Koloským, Tesalonickým,
Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, a Jakobův
Dva Petrovy a tři Janovy, Judův a Zjevení Janovo

Uložen je tam pro nás
Starý zákon:
Stvoření, rodokmeny,
pravidla, básně, proroci.
Všechny tyto lidské děti
kráčí se Slovem Božím.
Čtením těchto knih
se naučíš důvěřovat Pánu.

Genesis, Exodus, a Levitcus,
Numeri, Deuteronomium, Jozue, soudců a Rút
Samuelovi, Královské, Paralipomenon, Ezdráš a Nehemjáš
Ester, Jób, Žalmy, Proroci,
Kazatel, Píseň písní
Izajáš, Jeremjáš, Pláč, Ezechiel,
Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš,
Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus,
Zacharjáš, Malachiáš, a v Novém:

jsou čtyři evangelia,
podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana
Kniha Skutků, list Římanům, Korintským, a Galatským,
Efezijským, Filipským, Koloským, Tesalonickým,
Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, a Jakobův
Dva Petrovy a tři Janovy, Judův a Zjevení Janovo

Je hrdost ve vědění
všech druhů maličkých skutečností:
Všichni moji bratři vypadají jako mistři
v mnohých složitých dovednostech
Takže se naučím nazpaměť,
co je v Matoušovi můžu nalézt:
Je tam rodokmen od
Amraháma k Ježíši Kristovi

Abrahám, Izák, Jákob, Juda, a Fares,
Chesróm, Aram, Amínadab a Naason,
Salmón, Bóaz, Obéd, Isaj, David král,
Šalamoun, Roboám, Abia, Asaf,
Jóšafat, Jóram, Uziáš, Jótam, Achaz,
Ezechiáš, Manase, Amos,
Joziáš, Jechoniše, Salatiel,
Zorobabel, Abuid, Eliakim, Azór, Sádok, Achim,
Eliud, Eleazar, Mattan, Jákob, Josef,
Ježíš, Kristus, Boží jednorozený Syn

Překlad přidala Punca

Překlad opravil Eroil

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.