Playlisty Kecárna
Reklama

Bound by Gravity - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Bless us with the gift of a morning,
that lightens the day.
Infecting us with hope like a flower,
that rose from the grave.
Požehnej nás darem rána,
které rozsvítí den
Infikujíc nás nadějí jako květina,
která vyvstala z hrobu
There will be a shift in perspective,
but nothing can change.
Until the floodgates and the doors,
of perception have swung open wide.
Přijde posun v perspektivě,
ale nic se nezmění
Dokud se stavidla a brány
vnímání neotevřou dokořán
The stars align, vermilion dawn.
Gravity's bind, embraces all.
Hvězdy se srovnají, rumělkový úsvit
Pouto gravitace, zahrnujíc vše
An ethereal force keeps the beat in all our hearts,
and our feets on the ground.
Is this the life our days and nights will be undone?
Éterická síla udržuje rytmus v našich srdcích
A udržuje naše nohy na zemi
Je toto život, kde budou naše dny a noci rozpárány?
Here we are collating our thoughts,
in a gathering of clouds.
If this is life will space and time bleed into one?
Zde jsme, porovnávajíce naše myšlenky
Ve shromáždění mraků
Pokud je toto život, splyne krvácení času a prostoru v jedno?
If we dictate the cause and face no consequences,
would our worlds still intertwine?
If this is love, hearts beat as one and never stop!
Stop the clocks before they grow impatient and conscious of time.
Pokud bychom diktovali příčinu a nečelili následkům,
proplétaly by se stále naše světy?
Pokud je toto láska, srdce bijí jako jedno a nikdy nezastavují!
Zastav hodiny, než jim dojde trpělivost a stanou se vědomy času
In a dying sun, all will be undone.
So our time has come, we are reborn as one.
Ve zmírajícím slunci bude vše rozpáráno
Tak náš čas přišel, jsme zrozeni jako jeden
The stars align, vermilion dawn.
Gravity's bind, embraces all.
Hvězdy se srovnají, rumělkový úsvit
Pouto gravitace, zahrnujíc vše
When the stars align within your bind,
our worlds will intertwine.
All is love!
Až se hvězdy srovnají ve tvém poutu,
naše světy se propletou
Vše je láska!
Our souls collide.
A swarm of minds reborn,
then we find euphoria.
Naše duše kolidují
Roj znovuzrozených myslí
Poté najdeme euforii
When the stars align within your bind,
our worlds will intertwine.
All is love!
Až se hvězdy srovnají ve tvém poutu,
naše světy se propletou
Vše je láska!
Our souls collide.
A swarm of minds reborn,
then we find euphoria.
Naše duše kolidují
Roj znovuzrozených myslí
Poté najdeme euforii
The storm subsides, your will is done.
A swarm of minds, reborn as one.
Bouře odezní, tvá vůle je dokončena
Roj myslí, znovuzrozených jako jedna

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Statista

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Affinity

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.