Kecárna Playlisty

Adoration For None - text, překlad

playlist Playlist
Everyone is doing their best to destroy it
Simplicity's forgotten
And we all drill the ground
I stand free
I refuse to be surrounded
The stones and dust bite hostile
devours flesh and bone
The weakest lost in hatred
Consequence is upon my door
Responsible for my own life
I'm reborn again and again
Všichni dělají co můžou aby ničili
Jednoduchost zapomenuta
A všichni vrtáme zemi
Stojím svobodně
Odmítám být obklíčen
Kameny a prach nepřátelsky kousají
polykají maso a kosti
Nejslabší jsou ztraceni v nenávisti
Důsledky jsou u mých dvěří
Odpovědnost za svůj život
Jsem zrozen znovu a znovu
Driven to increase my own power
by creation the purest choice
Destined to rule my life
and go the way of the flesh
Nature is my only master
I will bow to no one
The ground is dry like rock
without any hope left
But now I decide to grab my life
with my hands
Crave for freedom build my own life
Adoration for none
Hnán ke zvětšování vlastní moci
tvoření nejčistší volbou
Předurčen vládnout svému životu
a vydat se cestou masa
Příroda je můj jediný vládce
Nebudu se klanět před nikým
Zem je vyschlá jako kámen
bez zbytku naděje
Ale teď jsem se rozhodnul uchopit vlastní život
do vlastních rukou
Plazit se ke svobodě, vytvořit si vlastní život
Zbožňování nikoho
Reaction is a weakness the strong cannot afford
My path is not determined by actions of others
They fill themselves with hate
Covering their faces blackened
the wolves are back and crave to kill
Slip on stones and break their legs
Try to hide from termination
But the time has come
You will have to pay the debt of nature
Reakce je slabostí, kterou si silní nemohou dovolit
Má cesta není určena činy ostatních
Oni se plní záští
Obličeje malují na černo
vlci jsou zpět a dychtí zabíjet
Uklouznou na kamenech a zlom jejich nohy
Zkus se ukrýt před záhubou
Ale čas nadešel
Budeš muset splatit dluh přírodě
And now you are the one
To change the face of the world
You wield the sword the pain is left aside
And I have left my tears behind me
So I refind the way I that I know
So bright to me
And I only adore the fact that we are the
creators
of our own lives
Lust for power is the master disease of our time
This force alone devours the weak
and rules the strongest
A teď jsi na to sám
Změnit tvář světa
Neseš meč a bolest je odložená stranou
A já nechal své slzy za mnou
Tak jsem vylepšil cestu kterou znám
Je teď tak jasná
A zbožňuji pouze fakt, že jsme
tvůrci
našich vlastních životů
Chtíč po moci je hlavní nemocí našeho času
Tahle síla sama o sobě požírá slabé
a vládne nejsilnějším
So mired in convolution
It chokes the life from your throat
Break the chains of complication
I breathe the air of freedom
Tak jsem zabřednul do složitosti
Škrtí život ve tvém krku
Rozbij řetězy komplikací
Dýchám vzduch svobody
There is no room for your judgment
My life is mine alone
I purge myself of resentment
I breathe the air of freedom
Breathe...
Není tu místo na tvé soudy
Můj život je jen můj
Zbavuji se vzteku
Dýchám vzduch svobody
Dýchám...

Text přidala Raduwa

Video přidal hoyas

Překlad přidal Roky


The Way Of All Flesh

Gojira texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.