Playlisty Kecárna
Reklama

Open Road - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My life is extraordinary bare,i fought the fear and chased the pain,
My life doesn't need to be explained,
I chose to walk this life as one.
Sometimes as i live upon my island,
Cut off from emotion and it's pain,
That's when i am tempted by the waters,the waters that can take me far away
Můj život je mimořádný holý, bojoval jsem se strachem a honil bolest,
Můj život ne třeba vysvětlovat,
Rozhodl jsem se jít tento život jako jediný.
Někdy, kdy žiji na mém ostrově,
Odříznut od emocí, a jejich bolesti,
To je, když jsem v pokušení vodami, vody, které mě mohou unést někam daleko
(chorus)
So i'll just keep on walking down this open road,
Hoping someone somewhere needs me
So i'll just keep on walking down this open road,
Talking to the man who knows me,
The man is me
My life was once full of people's faces,
Brought to me by love which isn't strange.
(chorus)
Tak nepřestávám jít touto otevřenou cestou,
v naději, že mě někdo někde potřebuje
Tak nepřestávám jít touto otevřenou cestou,
Promlouvám s mužem, který mě zná,
Ten muž jsem já
Můj život byl kdysi plný tvářích lidí,
Byl mi snesen z lásky, což není divné.
My life had the goodness of blue waters,
A day's a day for all i used to say,
Sometimes i can sit and cry my heart out,
Drowning in my autocratic ways
That's when i am tempted by the waters,the waters that can take me far away
Můj život měl dobrotu modré vody,
Den je den pro všechny, i říkával,
Někdy si mohu sednout a vyplakat mé srdce,
Se topí v mých autokratické způsoby
To je, když jsem v pokušení vodami, vodami, které mě mohou vzít daleko odtud
My life is now full of people's faces,
Within the light of change i pulled away,
My life shows that "no man is an island"
I've exchanged the piece of life i cut away
Můj život je teď plný tvářích lidí,
V souvislosti se změnou Odtáhla jsem se,
Můj život ukazuje, že "žádný člověk není ostrov"
Já jsem vyměnil kus života, co jsem odříznul
Now you won't see me walking down that open road,
I've found someone who needs me,
No you won't see me walking down that open road,
I've found at last the man who knows me,
Yes, he knows me,
The man was me.
Nyní mě už nemůžete vidět, jak kráčím dolů po otevřené silnici,
Našel jsem někoho, kdo mě potřebuje,
Ne, nemůžete mě vidět, jak kráčím dolů po otevřené silnici,
V neposlední řadě jsem našel člověka, který mě zná,
Ano, on mě zná,
Ten muž jsem byl já.

Text přidala bork

Video přidala bork

Překlad přidala Suzannexx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Open Road

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.