Playlisty Kecárna
Reklama

Stranger Things Minor Characters Mix! - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Hi, my name is Ted
I’m never impressed
To me you are dead
Ahoj, mé jméno je Ted
Nic mě neohromí
Pro mě jsi mrtvý
Hi, my name is Ted
I’m never impressed
To me you are dead
Ahoj, mé jméno je Ted
Nic mě neohromí
Pro mě jsi mrtvý
Hi, my name is Ted
I’m never impressed
To me you are dead
Ahoj, mé jméno je Ted
Nic mě neohromí
Pro mě jsi mrtvý
Hi, my name is Ted
I’m never impressed
To me you are dead
Ahoj, mé jméno je Ted
Nic mě neohromí
Pro mě jsi mrtvý
I got kids, but keep my distance, I forget birthdays, presents and even their gifts at christmas Mám děti, ale drž se dál, Zapomínám na narozeniny, dárky a dokonce i jejich vánoční dárky
I’m in to stamp collecting, but my kids forget it, I'll never help with homework guys so just accept it Sbírám známky, ale moje děti na to zapoměli, nikdy jim nepomůžu s domácím úkolem, lidi, prostě to pochopte
I’m the empty seat at graduation, although frustrating, when you’re older get a boring car and help you with your taxation Jsem prázdné místo u maturity, i přes frustraci, až budete starší, dostanete nudné auto a já vám pomůžu s vašimi daněmi
If you’re sad I’ll just buy you things, coz I'll never understand any problems you may have underlying Pokud jste smutní, prostě vám něco koupím, protože nerozumím žádným problémům, které byste mohli mít
Yea Nancy and Mike, I bought them a bike, but I sat in my study while they went for a ride Jo, Nancy a Mike, koupil jsem jim kola, ale až na nich pojedou, budu sedět ve studiu
And let’s not forget karen my wife, the future aint bright, we haven’t held hands for the better
half of our adult life
A nezapomínejme na Karen, mou ženu, budoucnost není jasná, tu lepší půlku dospělého
života jsme se nedrželi za ruce
And although she feels abandoned I never forget to compliment the dinners and sandwiches
But only after shouting at Nancy for her language
A ačkoliv se cítí opuštěná, nikdy nezapomínám na komplimenty, večeře a sendviče
Ale teprve potom, co budu křičet na Nancy, kvůli její řeči
If you ask I’m never curious, although oblivious, had I’d found the another kid I’d probably be indifferent Jestli se ptáš, nikdy nejsem zvědavý, přes nevědomost, kdybych našel další dítě, stejně bych byl lhostejný
And if my kids go missing I doubt i'll even miss em A pokud moje děti zmizí, pochybuji, že by mi chyběli
Hi my name is Clarke
You’ll get a good mark
I’ll help you get smart
Ahoj, mé jméno je Clark
Pomůžu ti získat dobrou známku
Pomůžu ti být chytrý
Hi my name is Clarke
You’ll get a good mark
I’ll help you get smart
Ahoj, mé jméno je Clark
Pomůžu ti získat dobrou známku
Pomůžu ti být chytrý
Hi my name is Clarke
You’ll get a good mark
I’ll help you get smart
Ahoj, mé jméno je Clark
Pomůžu ti získat dobrou známku
Pomůžu ti být chytrý
Hi my name is Clarke
You’ll get a good mark
I’ll help you get smart
Ahoj, mé jméno je Clark
Pomůžu ti získat dobrou známku
Pomůžu ti být chytrý
I expect the kids to study really hard in silence, Očekávám, že děti budou tiše tvrdě studovat
But come to my class afterwards I'll help you with your science Ale jestli přijdete do mé třídy, klidně vám pomůžu s vaší vědou
I’m professional so gotta keep my distance, but I’ll treat you real different if you wanna use equipment Jsem profesionál, musím si udržet vzdálenost, ale budu se k tobě chovat jinak, pokud chceš použít vybavení
Then while adjusting all frequencies, the police chief takes them to an office to talk secretly Pak při úpravě všech frekvencí, policejní šerif mě vezme do kanceláře, aby jsme si mohli tajně promluvit
If you don’t want detention, what's the connection, sneaking girls to school and quizzing me on other dimensions Pokud nechcete být zadržení, jaké je spojení, dívky do školy a prozkoumejte mě v jiných
dimenzích
I love dates with jen and special occasions, but I’ll leave her on the couch to talk sensory
deprivation
Mám rád rande s Jen a zvláštními příležitostmi, ale nechám ji na pohovce, abych mluvil o senzorické deprivaci
I know you’re up something with all this guidance, I don't wanna know the truth coz I just
do it for the science
Vím, že je něco s celým tímhle návodem, já nechci vědět pravdu, protože to prostě dělám pro
vědu
I see the new kid has joined your alliance, but when you plan to meet me after class you run in defiance Vidím, že se k naší alianci přidalo další dítě, ale když plánujete setkat se se mnou po hodině
I don't really mind and I'll never insist, I'd rather live a normal life in ignorant bliss Vážně nevadí a nikdy nebudu trvat na tom, radši bych žil v normálním životě v neznalé blaženosti
Hi, my name is Murray
I got a theory
Don’t want your money
Ahoj, mé jméno je Murray
Mám teorii
Nechci tvoje peníze
Hi, my name is Murray
I got a theory
Don’t want your money
Ahoj, mé jméno je Murray
Mám teorii
Nechci tvoje peníze
Hi, my name is Murray
I got a theory
Don’t want your money
Ahoj, mé jméno je Murray
Mám teorii
Nechci tvoje peníze
Hi, my name is Murray
I got a theory
Don’t want your money
Ahoj, mé jméno je Murray
Mám teorii
Nechci tvoje peníze
I’m into my conspiracies, never trust anyone especially police or the authorities Mám své konspirace, nikdy nikomu nevěřím, speciálně policii nebo autoritám
Was working for chicago times, until I felt confined, now I'm working privately investigating crimes. Pracoval jsem pro Chicago Times, dokud se mi to nepotvrdí, teď pracuji soukromě, vyšetřuju zločiny
Was hired to find Barbara, it's been real disaster, cos now I have more questions on my mind than
when I started.
Byl jsem najatý abych našel Barbaru, bylo to opravdu fiasko, protože teď mám víc otázek, než
jsem měl na začátku
With all the confusion, I’ve reached a conclusion; the Hawkins lab and Russia may be secretly colluding. Se vším tím zmatkem, dosáhl jsem závěru; Hawkins laboratoř a Rusko, měly by být přísně tajné
But what I lack is evidence,with my intelligence I’m hope that the answers are revealing and self-evident Ale když mi chyběly důkazy, s mojí inteligencí, doufám, že odpovědi odhalí a samozřejmě
The doorbell rings, what are the chances, the kids that stand before me have a tape with the answers Zvonek zvoní, jaké jsou možnosti, děti, které stojí přede mnou, mají kazetu s odovědí
Invite them inside discuss some government dogma, then trade the tape they're holding for
some premium vodka
Pozval jsem je dovnitř, diskutujeme o vládním dogma, potom obchodujeme s kazetou, mají
nějakou prémiovou vodku
Their relationships confusing I hear bumps in the night, I laugh at them at breakfast keep the atmosphere light. Jejich vztah je matoucí, v noci slyším údery, směju se jim při snídaní, zachovat světlo atmosféry

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.