Playlisty Kecárna
Reklama

Nancy Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Always been the type to shy away
Never, misled, behaved and never led astray
But now I’m having secret rendezvous
In the school loos
With Steve and Barbara doesn’t approve.
I gotta admit I’ve never been with a guy
When Steve comes around I can feel butterflies
Supposed to revise instead I get hypnotized
I get hypnotized
Beers by the pool
Feelings are new
Spending time with steve
Trying to act coo-oo-ool
Feel’s so dangerous
Never let myself feel this way
Don’t wanna behave
Feel adventurous
Guess I’ll just follow him up those stairs
But Barbra despairs
So dangerous
Vždycky jsem byla ten typ, co tiše odejde
Nikdy se nesplést, vychovaná a nikdy nesvádět
Ale teď mám tajnou schůzku
Na školních toaletách
Se Stevem a Barbara nesouhlasí
Musím přiznat, že jsem nikdy s klukem nebyla
Když Steve přichází, cítím motýlky
Místo toho bych měla korigovat, jsem zhypnotizovaná
Jsem zhypnotizovaná
Piva u bazénu
Pocity jsou nové
Trávím čas se Stevem
Zkouším se chovat hu-u-ustě
Cítím se nebezpečně
Nikdy jsem se necítila takhle
Nechci se takhle chovat
Cítím dobrodružství
Hádám, že bych ho jen měla následovat do schodů
Ale Barbara zmizela
Tak nebezpečné
Barb is missing and I’m photographed
Steve rips jon’s prints in half but i see something
behind
Got a theory but we’re compromised
Find a portal in the forest and a demon so I gotta hide
At first I was cautious with jon by my side
But after he saves me it intensifies
We gather supplies but get into a fight
Get into a fight
Traps set inside
Then Steve arrives
Hits the demogorgan and helps us to survive
Steve’s notorious
But now he’s a hero coz he’s saved my life
I want him back in my life
We’re victorious
But El finds Barb lying on the ground
In the upside down
She’s died
Barb se pohřešuje a já jsem vyfocená
Steve roztrhal Jonyho fotky napůl ale já vidím něco v pozadí
Mám teorii, ale my jsme dohodnutí
Nacházím portál v lese a démona, musím se schovat
Nejdřív jsem byla opatrná s Jonym na mé straně
Ale potom co mě zachránil to zesílilo
Shromažďujeme zásoby ale dostáváme se do boje
Vstoupit do boje
Pasti uvnitř
Pak přijde Steve
Praštil Demogorgona a pomohl nám přežít
Pověstný Steve
Ale teď je hrdina, protože mi zachránil život
Chci ho zpět ve svém životě
Jsme vítězové
Ale El našla Barb ležící na zemi
Na Druhé straně
Je mrtvá
I’m s’posed to be happy
But feelin so sad
Měla bych být šťastná
Ale cítím se tak smutná
Feel guilty for Barbara
The best friend I’ve had
Cítím vinu za Barbaru
Nejlepší kamarádku, kterou jsem kdy měla
I gotta atone and tell her mum and dad Musím to říct její mámě a tátovi
And get an admission from deep in the lab A získat přístup z hloubky laboratoře
I thought I loved steve but the magic has gone Myslela jsem, že jsem Steva milovala, ale kouzlo je pryč
I find myself getting some feelings for jon Přistihla jsem se, že něco cítím k Jonymu
Think all of this danger is turning me on… Myslím na všechno tohle nebezpečí, otáčí se na mě
Its turnin me on Otáčí se to na mě
I think we’re gonna get along... Myslím, že budeme spolu...
He’s adorable
Saves me and makes me feel safe again
Forgetting the pain
Je okouzlující
Zachránil mě a díky němu se znovu cítím v bezpečí
Zapomínám na bolest
And it’s remarkable
We save Will and free him from the demon inside
Now he’s back in our lives
He will survive
A je to pozoruhodné
Zachránili jsme Willa a osvobodili ho od demogorgona
Teď je zpět v našich životech
Přežije
Now it’s all over it’s time to have fun Teď je všechno za námi, je čas se bavit
I’m taking the tickets the snowball’s begun Prodávám lístky na zimní bál
Everyone’s dancing but Dustin’s alone Všichni tancují, ale Dustin je sám
He’s asked all the girls and they all just said no Zeptal se všech dívek a všechny jen řekly ne
I hold out my hand and say come on let's go Chytla jsem ho za ruku a řekla mu "Notak pojďme"
The girls look at us so we put on a show Ty dívky se na nás dívají, tak jsme jim představili show
We're gorgeous Jsme velkolepý

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.