Playlisty Kecárna
Reklama

Jonathan Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Never had a normal childhood
Since my dad moved out of town
Had to grow up in an instant
Had to be the family man
Tho I still got time for music
And photographys my pride
Mixing tapes for Will a hobby
Takin pictures clears my mind
We’re always short on money
So I work to earn my keep
Took a job at a convenience store
If I don’t then we don’t eat
My friends there non existant
And at school I’m called a creep
But over time I just got used to it
So it doesn’t bother me
It seems that life can throw you
A curve ball in the blink of an eye
One night my brother disappears
Without a trace to go by
I take the car outta town
To enlist the help of my dad
But mum’s developing a theory
Thinks she’s making contact
I hear a party in the night
So take some cover and hide
Take my trusty slr and put it up to my eye
Looking up at the window
I see it’s Nancy from school
I guess she’s making out with Steve
While Barbara sits by the pool
Nikdy jsem neměl normální dětství
Co můj táta odešel z města
Musel jsem dospět zrychleně
Být muž v rodině
Také jsem měl pořád čas na hudbu
A fotografování je moje pýcha
Dělání pásek pro Willa je koníček
Focení mi čistí mysl
Nikdy nemáme moc peněz
Tak pracuji, abych si vydělal
Vzal jsem práci ve večerce
Kdybych to neudělal, nejedli by jsme
Moji přátelé neexistují
Ve škole mi říkají hnusák
Ale časem jsem si na to zvyknul
Takže mi to nevadí
Zdá se, že život si se mnou může házet
V mrknutí oka
Jednu noc můj bratr zmizel
Beze stopy, po které jít
Beru auto z města
Najít pomoc u táty
Ale máma rozvíjí teorii
Myslí si, že naváže kontakt
Slyším párty v noci
Tak se schovávám
Beru foťák a přikládám si ho na oko
Koukám se do okna
Vidím Nancy ze školy
Hádám, že něco dělá se Stevem
Zatímco Barbara sedí u bazénu
I blame myself it’s all my fault
If I’d been there he’d not be gone
I carry on supporting mum... And I
Wish I was not an outcast on my own
Mum says Will controls the lights and calls the phone
So I refuse to give up hope he isn’t dead
Keep the faith alive and search for him instead
Viním sebe, je to moje vina
Kdybych tady byl já, on by nebyl pryč
Starám se a podporuju mámu... A já
Přeju si, abych nebyl sám vyvržený
Máma tvrdí, že Will kontroluje světla a volá na telefon
Takže neztrácím naději, že není mrtvý
Udržuju výru naživu a místo toho hledám
I wish that I had... Přeju si, abych měl...
Processed my photography alone in the lab Zpracoval jsem svou fotografii sám v laboratoři
Cos Steve destroys my only camera tears the photos in half Protože Steve zničil můj jediný foťák a fotky roztrhal na půl
Though Nancy’s kinda sympathetic and together we
find
Myslím, že Nancy je celkem sympatická a spolu hledáme
A demon lurking in the picture stalking Barbara behind Démon číhá na fotce, na obrázku sleduje Barbaru
We start to form a bonding friendship but I hope that it’s more Začali jsme navazovat přátelství, ale doufám, že je to něco víc
But Steve retaliates with violence calling Nancy a whore Ale Steve se odplatil násilně, když nazval Nancy
děvkou
We purchase tools to fight alone we know are chances are awful Sami nakupujeme nástroje k boji, víme, že jsou
hrozné
We fight the demon in the house and realise that it’s mortal V domě bojujeme s Demogorgonem a uvědomujeme si, že je to smrtelně nebezpečné
El exterminates the beast and mum saves Will through a portal El vyhladila příšeru a máma zachránila Willa skrz
portál
But even though he’s found alive it’s not the end of the story Ale přesto, že jsme ho našli živého, není to ještě konec příběhu
He’s having lucid dreams and tests and Nancy’s started a mission Lucidně sní a testy a Nancy začala s
misí
Expose the truth of Barbara’s death in an official admission Odhalit pravdu o Barbařině smrti ve veřejném
přiznání
But when the government insists that we should cease and desist Ale když vláda trvá na tom, že bychom měli přestat a upustit
We leave the town and search around for the local conspiracist Opouštíme město a hledáme místního
konspirátora
He offers vodka and talks nonsense as we hand him our recordings Nabízí vodku a mluví nesmysly, když mu předáme naše nahrávky
Then makes fun of our relationship at breakfast in the morning Potom si dělá legraci z našeho vztahu u
snídaně
I’ve found my feet we can defeat
The evil lurking underneath
With Nancy’s hand I am complete, and I...
Release the gates to save my mum from death
Bob is still inside the lab that we just left
Will’s become possessed the Flayer’s in his head
Gotta find a way to save his life
Again
Gotta find a way to save his life
Again
Gotta find a way to save his life
Again
Našel jsem nohy, které můžu podrazit
Zlo, které se skrývá pod ním
S Nancyinou rukou jsem kompletní a já...
Uvolněte brány, abyste zachránili mámu před smrtí
Bob je pořád v laboratoři, my jsme už odešli
Will je posedlý Flayerem v jeho hlavě
Najít cestu a zachránit jeho život
Znovu
Najít cestu a zachránit jeho život
Znovu
Najít cestu a zachránit jeho život
Znovu
Hey there Will it’s me Jon Hej, Wille, to jsem já, Jon
Remember when we played once Pamatuješ, jak jsme si jednou hráli
I know that it’s not you there Vím, že tohle nejsi ty
But I see you tapping on the chair Ale vidím, že ťukáš do židle
You told us that you hated heat Řekl jsi nám, že nenávidí teplo
Here’s a fire goodbye leave Tady je oheň, sbohem, démon odešel
I really want my brother back Opravdu chci svého bratra zpátky
Take that, Flayer... Vezmi to, Flayere...
I'm glad to have you back my brother
I'm glad to have you back my brother
I'm glad to have you back my brother
I'm glad to have you back my brother
Jsem rád, že tě mám zpátky svého bratra
Jsem rád, že tě mám zpátky svého bratra
Jsem rád, že tě mám zpátky svého bratra
Jsem rád, že tě mám zpátky svého bratra

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.