Playlisty Kecárna
Reklama

Eleven Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Woo oh I can see you in my mind
I’ll find you with my inner eye
Blind-fold on you cannot hide
Woo oh have I cursed this little town
Sent inside the Upside down
But all I want is to be found
Woo oh, vidím tě ve své mysli
Najdu tě svým vnitřním okem
Páska přes oči, nemůžeš se schovat
Woo oh, proklela jsem tohle město
Poslaná na Druhou stranu
Ale všechno co chci je být nalezena
For me it’s so hard to be, normal my homes a
laboratory
Muma’s electrical lobotomy left me
Hopelessly lonely so papa looks after me
Family tree torn into pieces
So papa can harness the force of my telekinesis
To unlock the secrets of inter-dimensional travel
That increase my nose bleeds and force me to see
things
That cause me to scream when I’m lucidly dreaming
I can’t seem to shake this uncomfortable feeling
That with me inside is a demon that’s breathing
Who opens a portal to travel between
To consume all the souls till it’s finished it’s feeding
I know if i stay I’ll be next so I’m leaving
I smash through these doors till I’m out in the
freezing
Some food and some shelter is all that I’m needing
Pro mě je opravdu těžké být normální, můj domov je laboratoř
Mámina elektronická lobotomie se mi vyhnula
Beznadějně osamělá, tak se o mě táta stará
Rodinný strom roztrhaný na kousky
Takže táta může využít moji telekinezi
K odemčení tajemství mezi-dimenzionálního cestování
To je proč můj nos krvácí a nutí mě k tomu vidět
věci
To je proč křičím, když lucidně sním
Nemůžu se zbavit tohohle nepříjemného pocitu
Je tu se mnou démon, který dýchá
Který otevřel portál k cestování mezi
K pozření všech duší než se to dokrmí
Vím, že když zůstanu, budu další, takže odcházím
Rozbiju dveře než se dostanu ven a
mrznu
Nějaké jídlo a přístřešek je všechno co potřebuju
Woo oh I can see you in my mind
I’ll find you with my inner eye
Blind-fold on you cannot hide
Woo oh have I cursed this little town
Sent inside the Upside down
But all I want is to be found
Woo oh, vidím tě ve své mysli
Najdu tě svým vnitřním okem
Páska přes oči, nemůžeš se schovat
Woo oh, proklela jsem tohle město
Poslaná na Druhou stranu
Ale všechno co chci je být nalezena
Now I’ve got a group of friends
Who treat me how I like
Give me shelter in the night
I think I’ve got a crush on Mike...
I can communicate with Will on the other side
I’ll help you find him if you’d like
Just feed me Eggos and I’m fine
Teď mám partu kamarádů
Kteří se ke mě chovají, jak se mi to líbí
Dej mi v noci přístřeší
Myslím, že se mi líbí Mike...
Umím komunikovat s Willem na Druhé straně
Najdu ho, když budeš chtít
Jen mi dej Eggos a jsem v pořádku
And now I got strength in me
Lonely before but this friendship is everything
Bonded with chemistry separately weak
But together we fight and defeat all our enemies
Guys fight with strategy mentally
I use the gift of telepathy use it as weaponry
Threaten the group and I’ll throw you around with my mind
Till you run away bullies are easy prey
Tho-even with powers my weakness is evident
Know what goes on in the lab so I’m delicate
Petulant turn on my friends anger evident
Never go back to resume the experiment
Without me I know they can never succeed
But with courage I carry the will to proceed
Submerged in a tank i can save Will believe me
I'll muster my strength and release him to freedom
A teď mám v sobě sílu
Dřív sama, ale přátelství je všechno
Vázán na chemii, oddělený je slabý
Ale spolu porazíme všechny naše nepřátele
Kluci bojují se strategií
Já užívám svůj dar telepatie jako zbraň
Pokud ohrozíte partu, budu s vámi házet svou
myslí
Před tím než utečeš pryč, šikanátoři jsou snadná kořist
Dokonce se silami, moje slabost je důkaz
Vím, co se děje v laboratoři, takže jsem slabá
Nedůtklivec se otočí na moje přátele zjevně naštvaný
Nikdy se nevrátím k tomu experimentu
Vím, že se beze mě ho nikdy nedokážou dokončit
Ale s odvahou nesu vůli pokračovat
Ponořena do nádrže dokážu najít Willa, věřte mi
Seberu svou sílu abych ho osvobodila
Woo oh I can see you in my mind
I’ll find you with my inner eye
Blind-fold on you cannot hide
Woo oh have i cursed this little town
Sent inside the Upside down
But all I want is to be found
Woo oh, vidím tě ve své mysli
Najdu tě svým vnitřním okem
Páska přes oči, nemůžeš se schovat
Woo oh, proklela jsem tohle město
Poslaná na Druhou stranu
Ale všechno co chci je být nalezena
Now I’m standing face to face
With a beast from the other side
Even though I’m terrified I put my hand into the sky
Blood streaming down my face I know this could end my life
But for friendship and for love I will gladly sacrifice
Teď stojím tváří v tvář
S příšerou z Druhé strany
I když jsem vyděšená, přikládám ruku k nebi
Krev mi proudí dolů po obličeji, vím, že tohle by mohl být konec mého života
Ale pro přátelství a pro lásku se ráda obětuju
Now back on the other side still alive
Lonely and petrified find an escape but I’m terrified
If I get caught I’ll be back inside have to adapt
Or I won’t survive squirrel for dinner tonight
That I roast on an open fire Egos in tubs so that I can find
Hopper my shining knight gives me a home in the countryside
Cares for me day and night I should be satisfied
But I fee jeopardised mentally paralysed
Never a visitor, cannot step one foot outside the perimeter
Insular punishment he will administer
Finding the boxes that lead me to mama
I run far away but she’s locked in a coma
So next i go visit my sister but run cos she’s
sinister
Killing all those who would dare to imprisoned her
Teď spět na druhé straně, pořád živá
Sama a ztuhlá, najít a utéct, ale jsem vyděšená
Pokud mě chytí, vrátím se dovnitř a přizpůsobím se
Nebo dneska večer přežiju s veverkou k večeři
Že peču na otevřeném ohni, Eggos v krabici, takže dokážu najít
Hopper můj zářící rytíř mi dal domov na
venkově
Stará se o mě ve dne v noci, měla bych být spokojená
Ale cítím se ohrožená, mentálně paralizovaná
Žádná návštěva, nemůže vstoupit ani nohou dovnitř za obvod
On bude spravovat ostrovní trest
Nacházím krabice, které souvisí s mámou
Utíkám pryč, ale ona je v kómatu
Takže další jdu navštívit svou sestru, ale jdu pryč,
protože je zlověstná
Zabíjí všechny, kdo se jí odvážili uvěznit
Woo oh back to Hawkins it is time
To use the powers in my mind
To kill the vines that intertwine
Woo oh close the portal save the town
No more threat from Upside down
Now I can finally settle down…
Woo oh, je čas vrátit se do Hawkins
Použít síly v mojí mysli
Zabít ty, kteří se překrývají
Woo oh, zavřít portál, zachránit město
Žádné další nebezpečí z Druhé strany
Teď se můžu konečně usadit...
No more threat from the Upside down down down Žádné další nebezpečí z Druhé strany strany strany
No more threat from the Upside down down down
No more
Žádné další nebezpečí z Druhé strany strany strany
Žádné další
No more threat from the Upside down down down Žádné další nebezpečí z Druhé strany strany strany
No more threat from the Upside down, I can finally settle down… Žádné další nebezpečí z Druhé strany, teď se můžu konečně usadit...

Text přidala EleanorHill

Text opravila Jacey

Video přidala EleanorHill

Překlad přidala Jacey

Překlad opravila Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Písničku nazpívala dívka jménem Veronica. (Jacey)
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.