Playlisty Kecárna
Reklama

Dr. Brenner Sings A Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Welcome to the lab,
We stay off the map,
Experiment on kids,
And keep up tabs,
Brenner is the name,
Top secret is the game,
I'm looking for a girl,
Called Eleven or Jane,
Vítej v laboratoři
Zůstáváme mimo mapu
Experimentujeme na dětech
A dodržujeme etiketu
Breener jmenuji se
Tahle hra je tajná
Hledám dívku
Říká se jí Eleven nebo Jane
Elite army agents all report to their superior,
So if I give the call there's 20 men in your interior,
When things go awry sometimes people need to disappear,
They execute the mission like in operation neptune
spear,
Elitní armádní agenti se hlásí ke svému nadřízenému
Takže když zavolám, objeví se u tebe 20 mužů
Když se věci vyvracejí, někdy lidé musejí
zmizet
Vykonávají misi jako v operačním neptunovém
nabodnutí
I don't mind killing people, this is just my job,
The cia sanctioned this work to eavesdrop,
Mkultra was initially brainwashing analysis,
But out of Terry Ives came a baby with abilities,
Nemyslím na zabíjení lidí, tohle je prostě má práce
CIA tuto práci schválila aby mohla odposlouchávat
MK ultra byla původně analýza na vymývání mozku
Ale Terry Ives má dítě se schopnostmi
Eleven could control things with her mind!
And with my training remote viewing a spy!
But little did we know that she could see much more,
A strange beast feasting touched and opened a door,
Eleven umí hýbat věcmi jen svou myslí!
A s tréninkem na dálku odhalovat špiony!
Ale víme, že toho dokáže vidět mnohem víc
Dotkla se cizího zvířete a otevřela bránu
Portal through the wall I'd not been shocked before,
But this seemed to go against every physical law,
Jaw dropped, everybody out,
And so I lost the girl, and let a monster in our town,
Portál ve stěně, předtím jsem nebyl zaujatý
Ale zdálo se, že jde proti každému fyzickému zákonu
Čelist spadla, všichni venku
A ztratil jsem dívku a nechal monstrum ve městě
Welcome to the lab,
We stay off the map,
Experiment on kids,
And keep up tabs,
Brenner is the name,
Top secret is the game,
I'm looking for a girl,
Called Eleven or Jane,
Welcome to the lab,
We stay off the map,
Experiment on kids,
And keep up tabs,
Brenner is the name,
Top secret is the game,
I'm looking for a girl,
Called Eleven or Jane,
Vítej v laboratoři
Zůstáváme mimo mapu
Experimentujeme na dětech
A dodržujeme etiketu
Breener jmenuji se
Tahle hra je tajná
Hledám dívku
Říká se jí Eleven nebo Jane
Vítej v laboratoři
Zůstáváme mimo mapu
Experimentujeme na dětech
A dodržujeme etiketu
Breener jmenuji se
Tahle hra je tajná
Hledám dívku
Říká se jí Eleven nebo Jane
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Let me explain why I need you to work with me,
6 people taken now, to stop it els the key,
I know you helped her hide and I can see why that
is kind,
But if you want to find Will inside please don't lie,
(thank you)
Nech mě vysvětlit, proč potřebuju, abys se mnou pracoval
Teď 6 lidí zmizelo, k zastavení klíčového
Vím, že jsi jí pomohl se schovat a vidím, proč je to tak laskavé
Ale já chci najít Willa, prosím, nelži
(děkuji ti)
Assemble every available agent here,
We're heading to the school they're all hiding there,
Apprehend the kids eleven you are sick,
But I'll make you well again back at home off the grid,
Sestavte zde všechny dostupné agenty
Máme název školy, všichni se tu schovávají
Uvědomte si, děti, že Eleven je nemocná
Ale já to udělám znovu skvělým doma, mimo mříže
Why are the walls now cracking it seems,
The creatures here and hungry and it's coming for
me,
But I'll tell you a secret, while everybody flees,
The monster took me down but it didn't kill me,
Proč to teď vypadá, že se zdi boří
Příšery zde mají hlad a teď si jde pro

Ale řeknu ti tajemství, zatímco všichni prchají
Monstrum mě zničilo ale nezabilo mě
Welcome to the lab,
We stay off the map,
Experiment on kids,
And keep up tabs,
Brenner is the name,
Top secret is the game,
I'm looking for a girl,
Called Eleven or Jane,
Welcome to the lab,
We stay off the map,
Experiment on kids,
And keep up tabs,
Brenner is the name,
Top secret is the game,
I'm looking for a girl,
Called Eleven or Jane,
Vítej v laboratoři
Zůstáváme mimo mapu
Experimentujeme na dětech
A dodržujeme etiketu
Breener jmenuji se
Tahle hra je tajná
Hledám dívku
Říká se jí Eleven nebo Jane
Vítej v laboratoři
Zůstáváme mimo mapu
Experimentujeme na dětech
A dodržujeme etiketu
Breener jmenuji se
Tahle hra je tajná
Hledám dívku
Říká se jí Eleven nebo Jane
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
You brought me to your world I'm hungry
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad
Přivedl jsi mě do tvého světa, mám hlad

Text přidala Jacey

Text opravila Jacey

Video přidala Jacey

Překlad přidala Jacey

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Stranger Things

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.