Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Here comes doubt again saying I’m not good enough.
Look at all the things that you’ve done wrong for so long.
I built my own personal hell,
searched the world for answers
and found nothing. Oh well.
It was on me to conquer
the fear that was killing me
and find the fighter inside.
Opět přichází pochybnost a říká že nejsem dost dobrý.
Podívej se na všechny ty věci, které si dělal tak dlouho špatně.
Vybudoval jsem si své vlastní osobní peklo,
prohledal svět kvůli odpovědím
a nenašel nic. No, dobře.
Bylo to na mě zdolat
ten strach který mě zabíjel
a uvnitř najít bojovníka.
This is the only thing
that keeps me breathing.
I traded my pain and ignorance,
when all hope is lost I live again.
Tohle je jediná věc
která mě nutí dýchat.
Vyměnil jsem svou bolest a lhostejnost,
opět žiji když je všechna naděje ztracena.
Have you seen the edge,
have you ever walked the ledge?
I have stared into the depths,
there was nothing staring back at me
but my body, lifeless.
Viděl jsi okraj,
už jsi kráčel podél útesu?
Zíral jsem do hlubin,
nebylo tam nic, co by zíralo zpátky na mě
kromě mého těla, bez života.
Caught somewhere between heaven and hell,
of the stories I could tell,
I’d rather not, but oh well here it is.
Here’s to me and the person I used to be.
Now here comes my past again to devour me.
Chycený někde mezi nebem a peklem,
z historek které bych mohl říct,
bych raději neřekl nic, ale tak dobře tady to je.
Je tu pro mě a člověka kterým sem býval.
teď opět přichází má minulost aby mě pohltila.
You’re not an individual,
you’re a mindless, selfish, indulgent animal.
You’re all alone, broken without a soul,
left with nothing to call your own.
Nejsi jednotlivec,
jsi bezmyšlenkovité, sobecké, nezaujaté zvíře.
Jsi úplně sám, zlomený a bez duše,
ponechaný bez ničeho, co by ti patřilo.
This is the only thing
that keeps me breathing.
I traded my pain and ignorance,
when all hope is lost I live again.
Tohle je jediná věc
která mě nutí dýchat.
Vyměnil jsem svou bolest a lhostejnost,
opět žiji když je všechna naděje ztracena.
I remember those days of pain
when I was on my knees,
pleading to the heavens
for a god to come rescue me.
Pray to thin air, it was just as I feared,
my prayers fell on deaf ears.
Pamatuji si ty dny bolesti
kdy jsem byl na kolenou,
a žebral nebesa
o boha který mě přijde zachránit.
Modli se k prázdnu, bylo to přesně tak jak jsem se obával,
mé modlitby dopadly na hluché uši.
It took some time, but I woke up
and found a lifeline screaming
“wake up and open your eyes”
(bring me back to life).
Zabralo to trochu času, ale probudil jsem se
a našel záchranné lano křičící
"probuď se a otevři oči"
(oživ mě).
This is the only thing
that keeps me breathing.
I traded my pain and ignorance,
when all hope is lost I live again.
Tohle je jediná věc
která mě nutí dýchat.
Vyměnil jsem svou bolest a lhostejnost,
opět žiji když je všechna naděje ztracena.

Text přidal Maarv

Video přidal Maarv

Překlad přidal N3uRoXiouS

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Narrative Retold

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.