Playlisty Kecárna
Reklama

A Little Work - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I got to a point where I was seeing devils everywhere. Devil faces. Creatures that would appear to me in which they'd fly, fly, fly, and not even maybe saying it, but just looking at me and flying around. I would constantly be in this state of listening to the messages that all these characters and these demons or creatures, what, what they were going to tell me and what their messages were, and what I should do, and life became almost like this, this whole game. I was just gonna lose it, I was about to start screaming at everybody on the street. I ended up on Wilshire and I saw this church and I was, you know, there's nobody in there. I started going through the different aisles and started to pray. I saw the altar, and panicked. I, I, I thought, "This is it. They're all out there. That's it. This is it. This is the moment."Dostala jsem se do bodu, kdy jsem všude viděla ďábla. Ďábelské tváře. Stvoření, která se mi zjevovala, létala, létala kolem mě, a i když nic neříkala, létala kolem mě a dívala se na mě. Neustále jsem byla ve stavu, kdy jsem poslouchala sdělení těch postav a démonu, nebo těch tvorů, chtěla jsem vědět, co mi řeknou, co mi chtějí sdělit, a co mám dělat, a celý život pak pro mě byl takovou hrou. Už se zdálo, že prohraju, měla jsem chuť začít řvát na všechny na ulici. Skončila jsem ve Wilshire a uviděla jsem kostel, a když jsem nakoukla dovnitř, nikdo tam nebyl. Procházela jsem uličkami a začala se modlit. Viděla jsem oltář, zpanikařila jsem.Pomyslela jsem si: "A je to tady. Jsou tam venku. Je to tady. Je to tady. Ta chvíle je tady."
Got a lot of answers I'm looking for in these meds
'Bout time I talk to somebody, shrink my head
A lot of promises, broken things that were said
And I can't get out of this bed
Got bruises on my heart, plenty scars on my mind
Got blisters under the band-aid over my life
Gonna rip it open and show the world what's there
Lord knows I'm not perfect
Mám spoustu otázek, a v těchhle vodách na ně hledám odpovědi
Zblázním se, jestli si s někým nepromluvím
Spoustu slibů, zničených věcí, které byly řečeny
A já nemůžu vstát z postele
Mám pohmožděné srdce, spoustu jizev na duši
Pod náplastmi mám puchýře
Rozdrápu je a ukážu světu, co v nich je
Bůh ví, že nejsem dokonalá
When everything around me starts to fall
I rise up again to the call
Když se všechno kolem mě začne hroutit
Já znovu vstanu, když zaslechnu volání
We're all just a little bit broken (Yeah)
We're all just a little bit hurt (Yeah)
We've all got wounds half open (Yeah)
We all can use a little work
A little work, a little work
Všichni jsme trochu zlomení (jo)
Všichni jsme trochu zranění (jo)
Všichni máme napůl otevřené rány (jo)
Všichni bychom na tom měli trochu zapracovat
Trochu zapracovat, trochu zapracovat
I, I have journals of it all, and I, I remember writing to myself throughout, you know, the periods of my life. That's how I can divulge my true feelings because it's been difficult to trust for me in my life. So the paper was always where I could emotionally get to those, those, those crevices, those little corners of feelings. I'm so glad I did it because at least I was checking in with myself. At least I knew that I was becoming a fuck-up. Mám, mám z toho období deníky, vzpomínám si, že jsem se z toho snažila vypsat. Takhle dokážu odhalit své skutečné pocity, protože v životě bylo těžké si věřit. Takže s pomocí papíru jsem mohla pokaždé skrz drobné skulinky emočně proniknout ke svým pocitům. Jsem moc ráda, že jsem to udělala, protože jsem si mohla promluvit aspoň sama se sebou. Alespoň jsem věděla, že se ze mě stává pošuk.
Gotta wait, first of the month to pick up that check
He bounced, left, it was over, never came back
Had a lot of questions 'bout daddy after he left
Now it's just momma and them kids, and she said
"I'll hold her down, don't you worry, we'll find a way
No matter how, I'll make sure the bills get paid"
She gave it all and thank God their mouths got fed
She prayed the cycle would end
Musíš počkat, první den v měsíci, zaplatíme šek
Uskočil, odbočil, a byl konec, nikdy se nevrátil
Měla jsem spoustu otázek, když táta odešel
Zbyly jen máma a děti, a ona řekla:
"Dohlédnu na ni, nebojte se, nějak to vyřešíme
Postarám se, že účty budou zaplacené"
Dala do toho všechno, a díky Bohu, nakrmila své děti
Modlila se, aby ten začarovaný kruh skončil
When everything around me starts to fall
I rise up again to the call
Když se všechno kolem mě začne hroutit
Já znovu vstanu, když zaslechnu volání
We're all just a little bit broken (Yeah)
We're all just a little bit hurt (Yeah)
We've all got wounds half open (Yeah)
We all can use a little work
A little work, a little work
Všichni jsme trochu zlomení (jo)
Všichni jsme trochu zranění (jo)
Všichni máme napůl otevřené rány (jo)
Všichni bychom na tom měli trochu zapracovat
Trochu zapracovat, trochu zapracovat
I had to really work hard at telling the spirit, the vision, to go away. I had to say it out loud: "Leave me alone, I choose the good." It was just this epiphany I had in the, in the war, that I believe in the holy war, the war between good against evil and that good will always be more powerful. Musela jsem se vážně moc snažit, abych řekla tomu duchovi, té představě, aby zmizela. Musela jsem to říct nahlas: "Nech mě být, vybrala jsem si dobro." Byla to jen epifanie, kterou jsem slavila ve válce, věřila jsem ve svatou válku, válku mezi dobrem a zlem, věřila jsem, že dobro bude vždycky silnější
We're all just a little bit broken (Yeah)
We're all just a little bit hurt (Yeah)
We've all got wounds half open (Yeah)
We all can use a little work
A little work, a little
Všichni jsme trochu zlomení (jo)
Všichni jsme trochu zranění (jo)
Všichni máme napůl otevřené rány (jo)
Všichni bychom na tom měli trochu zapracovat
Trochu zapracovat, trochu zapracovat
My grandfather, I always thought he was my guardian angel. My, my Grandpa Gore on my, uh, mom's side. And so I thought that he was leading me, telling me where to go, in the good direction. You gotta honor that part of yourself and let yourself fly, let yourself soar. And that's really taking those steps and getting there are those steps, and that battle, that fight in your mind, it's all here, and it's all internal, and it's making those little, those choices that are the hardest choices to make because they're not comfortable. They don't feel good all the time, making those choices, because they're the right ones to make. Můj děda, vždycky jsem si myslela, že je to můj anděl strážný. Můj, můj děda Gore, z matčiny strany. A tak jsem si myslela, že mi ukazuje cestu, říká mi, kudy jít, pomáhá mi najít správný směr. Musíš ctít tuhle svou stránku a dovolit si vzlétnout, rozletět se. A to je vážně pokrok, postup, boje, ten boj ve tvé hlavě, všechno je to tady, a je to věčné, a jsou to ta drobná rozhodnutí, která jsou nejtěžšími rozhodnutími, protože jsou nepříjemná. Nepřipadá ti správné takhle se rozhodovat, protože rozhodovat by měli oni
I rise up again to the call Vstanu, když uslyším volání
We're all just a little bit broken (Yeah)
We're all just a little bit hurt (Yeah)
We've all got wounds half open (Yeah)
We all can use a little work
A little work, a little work
Všichni jsme trochu zlomení (jo)
Všichni jsme trochu zranění (jo)
Všichni máme napůl otevřené rány (jo)
Všichni bychom na tom měli trochu zapracovat
Trochu zapracovat, trochu zapracovat
I was living in an alternate, parallel universe to what was really going on in the world. I kept feeling like this weird kinetic energy through my body. Feel it around me, it was all encompassing. It was like this crazy laser camera that was following me. They're watching, everybody's watching. They're all gonna get me, the SWAT team, everything. This was real fear, serious fear. Žila jsem v jiném, paralelním vesmíru ke skutečnému světu. Neustále jsem cítila tu zvláštní kinetickou energii ve svém těle. Cítila jsem ji kolem sebe, byla všeobjímající, bylo to jako šílená laserová kamera, která mě sledovala. Dívají se, všichni se dívají. Dostanou mě, jednotka rychlého nasazení, všechno. To byl opravdový strach, skutečný strach.
Sometimes when you feel like you need it
They send in the medic, woah
But if it's your soul that is bleeding
That slow drip won't help it, no
It's time to get up to the front of the line
The guards of the battle and straight for the mind
Well, well, well, well
There's nothing that's holding you down
Stuck on the ground, far from the crown
'Cause you are a warrior more than you know
Občas, když máš pocit, že to potřebuješ
Pošlou ti lékaře, woah
Ale pokud krvácí tvá duše
Nepomůže ho jen zpomalit, ne
Je čas postavit se do první linie
Pustit se do boje a soustředit svou mysl
Fajn, fajn, fajn, fajn
Nic tě nedokáže zadržet
Uvězněná na zemi, daleko od koruny
Protože jsi větší bojovník, než si myslíš
We're all just a little bit broken (Yeah)
We're all just a little bit hurt (Yeah)
We've all got wounds half open (Yeah)
We all can use a little work
A little work, a little work
Všichni jsme trochu zlomení (jo)
Všichni jsme trochu zranění (jo)
Všichni máme napůl otevřené rány (jo)
Všichni bychom na tom měli trochu zapracovat
Trochu zapracovat, trochu zapracovat
That walk out of there, all of that, that demon that was there, it all of a sudden felt like it just lifted, and it was almost like walking into the light. And I've realized that I finally needed to honor myself and that, uh, is really a, a, still a, a challenging place, that I, that I often have to work on to this day. But when I honor my true self, and I honor that part of me that is that magic, that's when I am at that place that I can call happy. I can feed that love outward, not only to friends and to my parents and to my sister, and now to my husband and to my little boy. Ten odchod odtamtud, všechno tohle, ti démoni, co tam byli, to všechno najednou zmizelo a já měla pocit, že vcházím do světla. A uvědomila jsem si, že bych si konečně měla začít sama sebe vážit, a to je pro mě doteď výzva a občas s tím mám trochu potíže. Ale když si vážím svého pravého já, a vážím si té své části, která je kouzelná, tehdy o sobě můžu říct, že jsem šťastná. Můžu tu lásku předávat dál, nejen přátelům a rodičům a sestře, ale teď i svému muži a svému malému synovi.

Text přidal MilosSebert

Video přidal MilosSebert

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Double Dutchess

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.