Playlisty Kecárna
Reklama

The Great Brotherwar - text, překlad

playlist Playlist
It is a golden age
The prime of humankind
But chaos brings us down from within
Toto je zlatý věk
Vrchol lidstva
Ale Chaos nás srazí zevnitř
We were like brothers once
Now I call you enemy
All you traitors shall die by my hand
Pay for your treachery
Jedou jsme byli bratři
Teď tě zvu nepřítelem
Vy všichni zrádci zemřete mou rukou
Zaplaťte za zradu
Brothers we were, fighting side by side
In glory unified
We brought the truth, the imperial light
None could stand before our might
Byli jsme bratři, bojovali bok po boku
Sjednoceni slávou
Přinesli jsme pravdu, imperiální světlo
Nikdo by nemohl stát před naší silou
This world is lost
Come see the flames
Tortured and burned to the core
But still we all march on the fields
Of the great brotherwar
In ruins it all lies
Nothing but ashes in the skies
Out of chaos, we rise once again
One day it will all rise again
Tento svět je ztracen
Podívej se na plameny
Zmučení a spálení k jádru
Ale my pořád pochodujeme na polích
Velké bratroválky
Ničí to všechny lži
Nic než popel na nebi
Ven z chaosu, znovu stoupáme
Jednoho dne to znovu povstane
If lesser man shall rule
Answer me, what shall be my reward
Empires rise and fall
Let chaos thrive
Embrace the Chaos-Lord
Pokud níž postavení bude vládnout
Odpověz mi, co bude mou odměnou
Říše stoupají a padají
Jen ať Chaos vzkvétá
Přijmi Pána Chaosu
Lies
I hear the serpent speak
Foul words
Excuses for the weak
Lies
What rotten speech you give
The emperor shall not forgive
Lži
Slyším hada mluvit
Ošklivá slova
Omluvy pro slabé
Lži
Jaký dáváš zkažený proslov
Císař neodpustí
Now it is time to cross the blades
Your lies I won't hear anymore
Teď je čas zkřížit čepele
Tvé lži už více neuslyším
Revenge
Die by my hand
Your treachery will find its end
Odplata
Zemři mou rukou
Tvá zrada najde svůj konec
Chorus Refrén
This world is lost
In ruins it all lies
Svět je ztracený
Vše leží v ruinách
I see the fire
But I can't feel the heat
I see my brothers die
But I cannot hear them scream
Vidím oheň
Ale nemůžu cítit horko
Vidím jak mí bratři umírají
Ale neslyším jejich křik
My vision fades
My final chapter done
This day I'm dying
To the last, a true and loyal son
Má vize mizí
Má poslední kapitola je u konce
V tento den zemřu
Až do konce, pravý a věrný syn
What have we done
Was there no other way
No other road to take
All this death, for you I pray
Co jsme to udělali
Nebyla tu jiná cesta
Není jiná po které se vydat
Všechna tahle smrt, k tobě se modlím
Now set me free
My part in this is done
And all is lost
Empire come undone
Teď mě zapal
Má role v tomhle skončila
A vše je pryč
Říše se rozpadla

Text přidal paja65

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Great Brotherwar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.