Playlisty Kecárna
Reklama

Lesson 1 (Supreme T's Ghetto Child Remix) - text, překlad

playlist Playlist
Yeah, people, attention
Education, knowledge
Huh, yeah, I got something to say to my teachers
Genius is not the answer to all questions
It's the question to all answers
Yeah, lidi, pozor
Vzdělání, znalosti
Mám něco co bych chtěl říct svým učitelům
Génius není odpovědí na všechny otázky
Je otázkou na všechny odpovědi
Do we learn math to add the dead
sums?
Subtract the weak ones, count cash for great ones?
Yo, we multiply but divide the nation
Break down like fractions, send our sons away to die
Do we learn science in defiance of faith?
To make alliance with fakes for an appliance's
sake?
We ask for the real to make artificial
intelligence
To make smarter kills of others'
presidents
Why do we learn history? To fix stories for the
guilty?
Make angels look filthy and the devils look milky?
If the victor writes the books then what have we won?
Are we battleships of authorship a rich man's guns?
Do we learn to read to receive the lies
To deceive the eyes from seeing between the
lines?
Yo, we use words to bring forth sticks and
stones
To sing songs of hate that fill the streets with
bones
Učili jsme se matematiku abychom přidávali mrtvé sumy?
Odčítání slabých, sčítání pro ty
důležité?
Násobíme, ale dělíme národ
Rozděl se jako zlomek, pošli své syny
zemřít
Učíme se vědu ve vzdoru k víře?
Abychom dosáhli spojenectví s podvodníky kvůli spotřebičům?
Žádáme skutečné abychom vytvořili umělou inteligenci
Abychom vymysleli lepší způsob jak zabít jiné
prezidenty
Proč se učíme dějepis? Abychom upravili příběhy kvůli pocitu viny?
Aby andělé vypadali špinavě a ďáblové jemně?
Pokud vítěz napíše knihu co jsme vyhráli
my?
Jsme bitevní lodě autorství zbraní bohatých
mužů?
Učili jsme se číst abychom přijímali lži
Abychom oklamali oči před viděním toho co je mezi řádky?
Používáme slova abychom dále přinášeli tyče a kameny
Abychom zpívali písně nenávisti, které plní ulice kostmi
Unseen or heard
A king with words
Tablo, lyrical assassin
Y-y-yeah yeah
Make me vision for better livin
Unseen or heard
A king with words
Tablo, lyrical assassin
Y-y-yeah yeah
Make me vision
I'm the truth
Neviděné nebo slyšené
Král slov
Tablo, lyrický zabiják
Y-y-yeah yeah
Učiň pro mě vidění k lepšímu životu
Neviděné nebo slyšené
Král slov
Tablo, lyrický zabiják
Y-y-yeah yeah
Učiň pro mě vidění
Jsem pravdou
Is a day job more than self-slavery?
When we're locked watching the clock impatiently
We sweat for the dollar bills, the checks, and the credit cards
But the dollar kills, breaks the necks of our inner hearts
If the police are role models for the righteous
Why does justice depend on guns and nightsticks?
Mr. officer, don't punish me, with brutality
The streets got me singing Marvin Gaye
off-key
Why do we need church to get to heaven's
gates?
Can holy water quench the thirst of those whose fates
Started in the wrong place with the wrong face?
Can the poor and the hungry survive solely on grace?
Can this rap game ever bring changes?
When MCs would rather floss a cross than be saviors?
Will I last in this game, be blasted with shame
Will I stand for my name and never blaspheme for
fame?
Je zaměstnání více než polootroctví?
Když jsme zamčení dívajíc se netrpělivě na hodiny
Potíme se pro dolary, šeky a kreditní
karty
Ale dolar zabíjí, láme krky našim vnitřním
srdcím
Pokud je policie vzorem pro spravedlivé
Proč spravedlivosti záleží na zbraních a obušcích?
Pane strážníku, netrestejte mě brutálně
Ulice mě dohnaly k falešnému zpěvu Marvina Gaye
Proč potřebujeme kostel abychom se dostali k nebeské bráně?
Může svěcená voda uhasit žízeň těch jejichž
osudy
Započaly na špatném místě se špatnou tváří?
Může chudý a hladový přežít pouze na
milost?
Může vůbec tahle rapová hra přinést změnu?
Když by si MC raději našil kříž než byl zachráncem?
Vytrvám v téhle hře, s hanbou odstřelem
Postavím se za své jméno a nebudu se nikdy rouhat pro slávu?
Unseen or heard
A king with words
Tablo, lyrical assassin
Y-y-yeah yeah
Make me vision for better livin
Unseen or heard
A king with words
Tablo, lyrical assassin
Y-y-yeah yeah
Make me vision
I'm the truth
Neviděné nebo slyšené
Král slov
Tablo, lyrický zabiják
Y-y-yeah yeah
Učiň pro mě vidění k lepšímu životu
Neviděné nebo slyšené
Král slov
Tablo, lyrický zabiják
Y-y-yeah yeah
Učiň pro mě vidění
Jsem pravdou

Text přidala d.koko

Text opravila sassyenough

Video přidala d.koko

Překlad přidala sassyenough

Překlad opravila sassyenough

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Swan Songs

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.