Playlisty Kecárna
Reklama

Kingdom of Heaven Part 3 - The Antediluvian U.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[I. Ātman][I. Ātman]
Oceani nos guttulae
Spiritus omnium viventium
Miscere cum universo
Oceani nos guttulae
Spiritus omnium viventium
Miscere cum universo
[II. Sri Yantra] [II. Sri Yantra]
Rise and shine with all your light
Awake the force within you
Wade in waters filled with joy
Try to find the place that hides
The treasure in the palace
All the stars are by your side
Povstaň a zař vším svým světlem
Probuď sílu v sobě
Přebroď vody naplněné radostí
Zkus najít místo, které ukrývá
Poklad v paláci
Všechny hvězdy jsou na tvé straně
This bright light
Does shine from within you
Inside
Life does thrive
And those that ridicule never know
Tohle jasné světlo
Svítí z tebe
Uvnitř
Život prospívá
A ti co se vysmívají nikdy neví
Just as water turns to snow
What is above so is below
In time we learn to heal the cells
We can cure ourselves
Use this healing energy
Form a holy trinity
This is the knowledge that we have been searching for
Jako se voda mění na sníh
Co je nahoře, je i dole
Za čas se naučíme uzdravit buňky
Můžeme uzdravit sami sebe
Použij tuto uzdravující energii
Vytvoř svatou trojici
Tohle jsou znalosti, které jsme hledali
The barriers will fall Bariéra padne
Rise to heights
Those who seek will know
All shadows will flee
Go with the flow of life
Those who seek will see
Endlessly
Vystoupej do výšin
Ti co hledají ví
Všechny stíny utečou
Jdi s proudem života
Ti, co hledají uvidí
Donekonečna
Balance and harmony
As above so below
Rovnováha a harmonie
Jak nahoře tak dole
Wise do search as fools emerge
Don't fear the ones that judge you
All you find they will deny
Trust your heart as it's the way
Refine the finest diamond
Look inside you are divine
Moudří hledají, když se blázni objeví
Neboj se těch, co tě soudí
Všechno co najdeš, oni popřou
Věř srdci, protože ono je cesta
Vylepši nejlepší diamant
Podívej se do sebe, jsi božský
This bright light
Does shine from within you
Inside
Life does thrive
And those that ridicule never know
Tohle jasné světlo
Svítí z tebe
Uvnitř
Život prospívá
A ti co se vysmívají nikdy neví
Just as water turns to snow
What is above so is below
In time we learn to heal the cells
We can cure ourselves
Use this healing energy
Form a holy trinity
This is the knowledge that we have been searching for
Jako se voda mění na sníh
Co je nahoře, je i dole
Za čas se naučíme uzdravit buňky
Můžeme uzdravit sami sebe
Použij tuto uzdravující energii
Vytvoř svatou trojici
Tohle jsou znalosti, které jsme hledali
The barriers will fall Bariéra padne
[III. Halls of Amenti] [III. Sály Amenti]
Deep within the heart of Earth lie
Veiled for men, the Halls of Amenti
Hluboko uvnitř srdce Země
Skryté před lidmi, Sály Amenti
[IV. Duality] [IV. Dualita]
Jsme rozděleni prostorem-časem
Naše dualita
Všichni se rozpadáme v tomhle životě
Společně jsme silní
Společně jsme jeden
We all are divided by space-time
Our duality
We all fall apart in this lifetime
Together we stand strong
Together we are one
Kamkoli jdeme
Energie poteče
Wherever we will go
Energy does flow
Jsme spojeni přírodou
Naše soudržnost
Všichni jsme součástí všech
Společně jsme silní
Společně jsme jeden
We all are united by nature
Our coherency
We all are a part of each other
Together we stand strong
Together we are one
[V. Chikhai Bardo - Řízení posmrtných království]
[V. The Chikhai Bardo - Navigating the Afterlife Realms] Jak se blížíme k našemu poslednímu dechu
Vytvoř se, buď připravený na okamžik svojí smrti
As we linger towards our final breath
Forge yourself, be ready for the moment of your death

Narážím
I
Collide
Temnota umírá ve světle
Přijmi svůj poslední dech
Plav za svoji smrt
Darkness dies in light
Embrace your final breath
Navigate beyond your death
[VI. Květina života - Kosmická spirála]
[VI. The Flower of Life - The Cosmic Spiral] Povstaň, uvědom si a věř
Ta moudrost leží v tobě
Všechno co je ztracené se dá znovu najít
Rise, perceive and do believe
That wisdom lies within you
All what's lost can be retrieved
Tohle jasné světlo
Svítí z tebe
Uvnitř
Život prospívá
A ti co se vysmívají nikdy neví
This bright light
Does shine from within you
Inside
Life does thrive
And those that ridicule never know
Jako se voda mění na sníh
Co je nahoře, je i dole
Za čas se naučíme uzdravit buňky
Můžeme uzdravit sami sebe
Použij tuto uzdravující energii
Vytvoř svatou trojici
Tohle jsou znalosti, které jsme hledali
Just as water turns to snow
What is above so is below
In time we learn to heal the cells
We can cure ourselves
Use this healing energy
Form a holy trinity
This is the knowledge that we have been searching for
Jako se voda mění na sníh
Co je nahoře, je i dole
Za čas se naučíme uzdravit buňky
Můžeme uzdravit sami sebe
Použij tuto uzdravující energii
Vytvoř svatou trojici
Tohle jsou znalosti, které jsme hledali
Just as water turns to snow
What is above so is below
In time we learn to heal the cells
Use this healing energy
Form a holy trinity
This is the knowledge that we have been searching for
Bariéra padne
The barriers will fall Ať tvé království přijde
May thy kingdom come

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidala listicka222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ΩMEGA

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.