Playlisty Kecárna
Reklama

Eastern Philosophers vs Western Philosophers - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Socrates]
I'm coming off the Acropolis to start some pandemonium
Don't bring limp raps to a pimp slap symposium
The mad gadfly, philosophy was my invention
(Sókratés)
Scházím dolů z Akropole, abych začal menší pandemonium (chaos)
Nepřinášejte slabé rapy, abyste urazili sympozium (řecká slavnost)
Jsem šílený otrava a filosofie je můj vynález
[Nietzsche]
Rolling with the flyest nihilist
(Nietzsche)
A válí s tím nechytřejším nihilistou
[Voltaire]
And me, their French henchman
(Voltaire)
A se mnou, jejich francouzským stoupencem
[Nietzsche]
We got the wisdom
(Nietzsche)
Máme moudrost
[Voltaire]
And the wit
(Voltaire)
A důvtip
[Socrates]
That even I couldn't question
(Sókratés)
Na které, bych ani já nepoužil svou metodu
[Voltaire]
Dropping Western medicine
(Voltaire)
Použijeme západní léčbu
[West]
On these East infections
(Západní filosofové)
Na tuto východní infekci
[Nietzsche]
It's evident
(Nietzsche)
Je zřejmé
[Voltaire]
You've never been
(Voltaire)
Že jste nikdy nebyli
[West]
Our type of mental brethren
We're better thinkers, better speakers, better lovers, better men
(Západní filosofové)
Naladění na naši mentalitu
Jsme lepší myslitelé, lepší řečníci, lepší milenci, lepší lidé
[Confucius]
This type of arrogance is sure to be expected
From men who speak of wisdom with no clue of what respect is
(Konfucius)
Tato arogance se dá očekávat
Od mužů, kteří mluví o moudrosti, aniž by tušili, co je úcta
[Lao Tzu]
You westerners are sloppy, needing discipline in life
You lack control of yourselves, and of the mic
(Lao-c’)
Vy Zápaďané jste chaotičtí, potřebujete v životě disciplínu
Postrádáte sebekontrolu a vládu na mikrákem
[Sun Tzu]
While we use precise strikes to disrupt your concentration
(Sun-c’)
Mezitímco my používáme precizní údery, abychom rozptýlili vaše soustředění
[Confucius]
Hand you an ass-whipping our descendants will honor for generations
(Konfucius)
Zřídíme vaše prdele tak moc, že naši následníci nás budou ctít po generace
[Sun Tzu]
We filled a nation
(Sun-c’)
Naplnili jsme celý národ
[Lao Tzu]
With patience
(Lao-c’)
Trpělivostí
[Sun Tzu]
And the presence
(Sun-c’)
A náplní
[Confucius]
For living
(Konfucius)
Života
[East]
And you’ll never hold a candle to the wisdom we've written
(Východní filosofové)
A vy nikdy nepochopíte moudrost, kterou jsme sepsali
[Nietzsche]
Oh, I’ll give you something you can bow and kowtow to
When I squat down and squeeze out a Tao of Pooh on Lao Tzu
You need to take control of the life you’re given
Call me Ubermensch, cause I’m so driven
(Nietzsche)
Och, dám vám něco, před čím můžete pokleknout a podlézat tomu
Když rozdrtím a vymačkám Tao medvídka Pú na Lao-c'
Měl bys převzít kontrolu nad svým životem
Říkej mi nadčlověk, neboť já jedu
[Voltaire]
And I’m a freethinker
So confronting conformists like you? It’s my job
Got a sharp wit, like a spit that’ll skewer you like a Confu-shish-kebab (Oh!)
You flubbed the mission at beating your submissive ass into submission
Dishing out more disses than letters and pamphlets and plays that I've been publishing
(Voltaire)
A já jsem volnomyšlenkář
Takže postavit se konformistům, jako jsi ty? To je má práce
Mám ostrý důvtip, jako špíz, na který tě nabodnu jako konfuciánský kebab
Posral jsi svůj cíl, nakopu tvoji poddajnou prdel do poddajnosti
Vypustím na tebe více urážek než všechny dopisy, pamflety a dramata, které jsem sepsal
[Socrates]
Now that we’ve covered the two Yin and Yang twins, I can move onto Jackie Chan
Sun Tzu, I’ll be picking apart your Wu with my method, man
This seminal general isn’t so tough on the mic
All your men must be like, 'yo, what happened?'
You’re pitiful lyrically
Lucky for history, you didn’t author the Art of Rapping
(Sókratés)
Teď, když jsme odbyli ta dvě dvojčata Jing a Jang, půjdu po tomhle Jackie Chanovi
Sun-c', rozeberu tvou provincii Wu jen svou metodou, kámo
Tenhle vlivný generál si u mikráku moc dobře nevede
Všichni tví muži jsou určitě zmatení "hej, co se stalo?"
Tvé texty jsou politováníhodné
Naštěstí pro historii, nejsi autorem Umění rapu
[Sun Tzu]
Bitch, I wrote the Art of War so you better get your guns out
These white boys getting burned ‘cause guess what?
Now the Sun’s out
Asians spitting sick, but no, this isn’t SARS
Laozi, kick the beat, now Confucius, drop some bars
(Sun-c')
Píčo, napsal jsem Umění války, takže byste měli vytáhnout zbraně
Tihle bílí kluci se brzy spálí, protože hádejte co?
Právě vylezlo Slunce!
My z Asie teď budeme plivat verše, ale ne kvůli SARS
Lao-c', spusť beat, a Konfucie, spusť!
[Confucius]
Let me be Candide with you, Voltaire
French drip with the egg noodle hair
Your ego’s just so distracting
Free speech doesn’t mean just keep yapping
And you killed God, so I gotta ask:
Did he die of shame when he made your moustache?
You try to plan a new German psyche
But you just grew hate, me no Third Reichy
(Konfucius)
Budu k tobě upřímný jako Candide, Voltaire
Seš jen francouzskej násoska s vlasy jako nudle
Tvé ego je strašně roztylující
Svobodný projev neznamená, že máš pořád žvanit
A ty, cos zabil Boha, chci se tě zeptat:
To umřel hanbou, když stvořil tvůj knír?
Chtěl jsi změnit uvažování Němců
Ale stvořil jsi jen nenávist, nejsem fanoušek Třetí říše
[Sun Tzu]
And it all starts with you, you’re the father, Socrates
Honestly, I think you owe both of your students here an apology
(Sun-c')
A všechno to začalo s tebou, jsi otec, Sókrate
Upřímně, myslím, že dlužím oběma svým studentům tady omluvu
[Nietzsche]
I wouldn’t exactly call myself a student of this plebe
Don’t make Nietzsche come over and put a knee up in your chi
Cause I’m N-I-E-T-Z-S-C-H-E
And I’ll end any motherfucker like my name in a spelling bee
(Nietzsche)
Nenazýval bych se zrovna studentem tohodle plebse
Nenuťe Nietzscheho, aby se u vás zastavil a nakopal vás do vaší chi
Protože já jsem N-I-E-T-Z-S-C-H-E
A skončím to s každým zmrdem, protože nikdo nevyhláskuje mý jméno
[Socrates]
Plebe, bitch? I’m toxic like a hemlock sip
Hang a sandal on the door cause you can suck Soc’s dick
(Sókratés)
Plebs, děvko? Jsem jedovatej jako bolehlav
Pověz si sandál na kliku, protože teď mi ho můžeš leda tak vykouřit
[Voltaire]
Sacrebleu, Socrates! You’re making things a little tense
Come, let’s blind these Chinese hinies with some shiny bright enlightenment
(Voltaire)
Sakrblé, Sókrate! Vytváříš nám tady menší napětí
Pojďte, oslepíme tyhle čínské prdeláče naší lesklou osvíceností
[Socrates]
I will not be taught camaraderie from a frog who rigged the lottery
You make a mockery of ethics, so keep your fat nose in your coffee
(Sókratés)
Nenechám se poučovat o bratrství od žabáka, který podváděl v loterii
Vysmíváš se morálce, tak radši strč svůj tlustej nos do svý kávičky
[Voltaire]
Let me be frank, don’t start beef with The Frank
Who hangs with B. Franks, giving ladies beef franks
(Voltaire)
Nech mě být upřímný, nepouštěj se do křížku s tímhle Frantíkem
Který kalí s Benjaminem Franklinem, přičemž slečny pečují o naše frantíky

[Sun Tzu]
I have turned them on themselves, their chaos is our opportunity

(Sun-c')
Obrátil jsem je proti sobě, jejich chaos je naše příležitost
[Lao Tzu]
You must remember, a bowl is most useful when it is empty
(Lao-c')
Zapamatuj si, že mísa je nejvíce použitelná, když je prázdná
[Sun Tzu]
Ugh, Laozi, I don’t mean no disrespect
But you need to fill your bowl with some shit that makes some sense!
(Sun-c')
Chjo, Lao-c', nechci vypadat neuctivě
Ale měl bys raději naplnit svou mísu něčím, co sakra dává smysl!
[Lao Tzu]
Oh, you don’t want to stand in the path of Lao Tzu today
I’ll make you move, bitch, get out the way
(Lao-c')
Och, snad nechceš dnes vkročit do cesty Lao-c'
Rozhýbu tě, ty děvko, uhni mi z cesty
[Confucius]
Yo, where in the tradition of rap battles is it written
That two dudes on the same team should squabble like some clucking chickens?
(Konfucius)
Hej, kde v tradici rapových bitev je zapsáno
Že dva chlapi v jednom týmu se spolu mají hašteřit jak dvě ukvokané slípky?
[Sun Tzu]
Man, Confucius, you always trying to put something in its place
Why don’t you tell your eyebrows they need to feel better on your face?
(Sun-c')
Kámo, Konfucie, stále se snažíš umístit něco na své pravé místo
Proč to neřekneš i svému obočí?
[Confucius]
Okay, I see, you wanna make it like that?
I’ll smack that warmongering head out of your to-go box hat
So here’s the real golden rule, I’m way above you weak rookies
Confucius say you can all hold these fortune cookies!
(Konfucius)
Aha, chápu, chceš, aby to bylo takhle?
Roztřískám tu tvou válečnou kebuli pod tím tvým kloboukem tvaru krabičky na čínu
A tady vám oběma dám zlaté pravidlo, jsem vysoko nad vámi, slabými zelenáči
Konfucius vám všem říká: "Můžeme mi maximálně tak podržet mé koláčky štěstí!"

Text přidala Odbornik1

Video přidala Odbornik1

Překlad přidal wikipetr

Překlad opravil wikipetr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Season 4

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.