Playlisty Kecárna
Reklama

WORLD CARRIES ON - text, překlad

I should tell them as it is
How it's all a damn charade
I should tell them as it is
How they're nothing but pieces in your selfish game
Měl bych jim říct, jak to je
Jak je všechno zatracená šaráda
Měl bych jim říct, jak to je
Jak nejsou nic jiného než kousky v tvé sobecké hře
I should show them what you are
Only building to destroy
When I begged you not to end it all
As you tried to leave them bleeding
Měl bych jim ukázat, co jsi
Jen budova ke zničení
Když jsem tě prosil, abys to všechno neskončila
Jak jsi se snažila nechat je krvácet
An ocean of blood, form a network of lies
A lifetime of self-hate, a dream of demise
One way or another, it was always the plan
Any lamb would be slaughtered, I was just first at hand
Oceán krve, tvoří síť lží
Životní sebe nenávist, sen o úmrtí
Tak či onak, to byl vždycky plán
Jakýkoliv beránek bude poražen, byl jsem jen první po ruce
I never wanted my family to burn
Yet you wished them to hell and to never return
With your knives in the hearts of the ones you matter to
just make it through
Nikdy jsem nechtěl, aby má rodina hořela
Přesto jsi jim vždycky přála peklo, a aby se nikdy nevrátili
S tvými noži v srdcích těch, na kterých ti záleží
Přesto to udělej
Save yourself
I'm surrending
The night may be over
But the World carries on
In your perfect little fantasy
Zachraň se
Vzdávám se
Noc může být u konce
Ale Svět pokračuje
V tvé dokonalé malé fantazii
You want me to scream?
Oh I'll fucking scream!
I'll scream the truth out for everyone to hear
Because I dare to be honest
I dare to be real, dare to be myself
And I'm not scared anymore
Chceš, abych křičel?
Oh budu kur*a křičet!
Budu křičet pravdu, aby to každý slyšel
Protože si troufám být upřímný
Troufám si být skutečný, troufám si být mnou
A už se nebojím
So tell me I'm dead
How it never mattered, just an act
A chronical hypocrite
Waiting to strike
My shadow may fade
With the mark I've made
But it's okay, 'cause my sun finally rising
Tak mi řekni, že jsem mrtvý
Jak na tom nikdy nezáleželo, jen čin
Chronický pokrytec
Čekání na stávku
Můj stín může vyblednout
Se značkou, co jsem vytvořil
Ale je to v pořádku, protože moje slunce konečně stoupá
Save yourself
I'm surrending
The night may be over
But the World carries on
In your perfect little fantasy
Zachraň se
Vzdávám se
Noc může být u konce
Ale Svět pokračuje
V tvé dokonalé malé fantazii
Let it go
I'm surrending
The dream may be over
But the fight carries on
In your twisted own reality
Nech to být
Vzdávám se
Sen může být u konce
Ale boj pokračuje
V tvé pokroucené vlastní realitě
When no one's alive
Whose blood can be spilled?
When everyone's dead
Who remains to be killed?
Když už není nikdo naživu
Čí krev může být rozlita?
Když jsou všichni mrtví
Kdo zbývá na zabití?
You know why it happened
I know that you do
But we both know the reason
That reason is you
Víš, proč se to stalo
Vím, že to víš
Ale oba známe důvod
Ten důvod jsi ty
Save yourself
I'm surrending
The night may be over
But the World carries on
In your perfect little fantasy
Zachraň se
Vzdávám se
Noc může být u konce
Ale Svět pokračuje
V tvé dokonalé malé fantazii
Let it go
I'm surrending
The dream may be over
But the fight carries on
In your twisted own reality
Nech to být
Vzdávám se
Sen může být u konce
Ale boj pokračuje
V tvé pokroucené vlastní realitě

Text přidala Denasha

Text opravila Denasha

Překlad přidala Denasha

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.