Kecárna Playlisty
Reklama

Dead Wrong ft. The Notorious B.I.G. - text, překlad

playlist Playlist
[Puff] Bad Boy baby
[Big] Yeah.. yeah..
Junior M.A.F.I.A., yeah..
[Puff] Yeah.. B.I.G. 2000
B.I.G. 2000 Born Again.. c'mon..
Puff] Bad Boy baby
[Velký] Jo .. jo ..
Junior M.A.F.I.A., jo ..
[Puff] Jo .. B.I.G. 2000
B.I.G. 2000 Born Again .. C'mon ..
Chorus: Notorious B.I.G. Refrén: Notorious B.I.G.
The weak or the strong, who got it goin on
You're dead wrong
The weak or the strong, who got it goin on
You're dead wrong
Slabý nebo silný, kteří dostali to jede na
Jsi mrtvý špatně
Slabý nebo silný, kteří dostali to jede na
Jsi mrtvý špatně
[Notorious B.I.G.]
Relax and take notes, while I take tokes of the marijuana smoke
Throw you in a choke - gun smoke, gun smoke
Biggie Smalls for mayor, the rap slayer
The hooker layer - motherfucker say your prayers
Hail Mary full of grace.. smack the bitch in the face;
take her Gucci bag and the North Face
off her back, jab her if she act
funny with the money oh you got me mistaken honey
I don't wanna rape ya, I just want the paper
The Visa, kapeesha? I'm out like, "The Vapors"
Who's the one you call Mr. Macho, the head honcho
Swift fist like Camacho, I got so
much style I should be down wit the Stylistics
Make up to break up {*singing in background*} niggaz need to wake up
Smell the indonesia; beat you to a seizure
Then fuck your moms, hit the skins til amnesia
She don't remember shit! Just the two hits!
Her hittin the floor, and me hittin the clits!
Suckin on the tits! Had the hooker beggin for the dick
And your moms ain't ugly love; my dick got rock quick
I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown
I was "Humpin Around" and "Jump-in Around"
Jacked her then I asked her who's the man; she said, "B-I-G"
Then I bust in her E-Y-E (Yo Big, you're dead wrong)
[Notorious B.I.G.]
Relax a dělat si poznámky, když jsem se Tőkés o kouření marihuany
Hoď si na sytič - zbraň kouře, pistole kouř
Biggie Smalls pro starostu, rap Slayer
Hooker vrstva - ty hajzle, že vaše modlitby
Hail Mary plný milosti .. třísknout fena v obličeji;
si ji Gucci tašky a North Face
z ní zpět, úder se jí, jestli jednat
legrační s penězi oh Máš mě mýlí medu
Nechci, aby znásilnění ya, já jen chci, papír
Visa, kapeesha? Já jsem se jako "páry"
Kdo je ten, říkáte pane Macho, hlava Honcho
Swift pěst, jako Camacho, jsem tak
moc stylu bych se vtip stylistika
Doplní se rozejít (* zpívá v pozadí *) niggaz třeba probudit
Vůně Indonésie, beat vás záchvat
Pak kurva vaše maminky, hit kůže til amnézii
Ona si ani nepamatují shit! Jen dva hity!
Její Hittin podlahu, a já Hittin zadky!
Suckin na prsa! Kdyby Hooker začínají na ptáka
A vaše maminky není ošklivá láska, můj penis dostal rock rychlý
Myslím, že jsem byl kombinací House of Pain a Bobby Brown
Byl jsem "Humpin Around" a "Jump-v Around"
Připojená jí pak jsem se jí zeptal, kdo je ten muž, řekla: "BIG"
Pak jsem busta v oku (Yo Big, jste mrtvý špatně)
Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start) Chorus 2x + "Nezajímá mě, co nikdo říct" vzorek (4x na start)
[Notorious B.I.G.]
When I get dusted, I like to spread the blood like mustard
Trust it, my hardcore rain leaves you rusted
Move over Lucifer, I'm more ruthless, huh
Leave your toothless, you'll kibbitz, I'll flip it
Tears don't affect me, I hit 'em with the tech G
Disrespect me - my potency is deadly
I'm shootin babies, no ifs ands or maybes
Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy
Slit the wrist of little sis
After she sucked the dick, I stabbed her brother with the icepick
because he wanted me to fuck him from the back
but Smalls don't get down like that
Got your father hidin in a room; fucked him with the broom
Slit him down the back and threw salt in the wound
Who you think you're dealin with?
Anybody step into my path is fuckin feelin it!
Hardcore, I got it sucked like a pussy
Stab ya til you're gushy, so please don't push.. me
I'm using rubbers so they won't trace the semen
The black demon, got the little hookers screamin
Because you know I love it young, fresh and green
with no hair in between, know what I mean?
[Notorious B.I.G.]
Když dostanu poprášené, rád šíří krví, jako je hořčice
Trust, má hardcore déšť nechává vás zrezivělý
Přesun na Lucifer, jsem víc nemilosrdný, co
Zanechte svůj bezzubý, budete kibbitz, budu flip to
Slzy nemají vliv na mě, já hit 'em s tech G
Neúcta mě - moje potence je smrtící
Jsem střílení děti, žádné IFS ANDS nebo maybes
Hit mumie v bříšku, pokud Hooker hraje figuríny
Štěrbina zápěstí malého SIS
Poté, co nasál ptáka, jsem bodl svého bratra s icepick
protože on chtěl, abych to s ním od zadní
ale Smalls nedostanou se tak
Mám tvůj otec hidin v pokoji, v prdeli ho koštětem
Štěrbina ho po zádech a hodil sůl v ráně
Kdo si myslíš, že jsi dealin s?
Kdokoliv krok do mé cesty je kurva cítíš to!
Hardcore, jsem to cucal jako kočička
Stab ya til jsi sentimentální, proto neposílejte push .. mě
Jsem pomocí gumy, takže nebudou sledovat sperma
Černý démon, dostal malý šlapky křičí
Protože víš, že jsem rád, že mladí, svěží a zelené
bez vlasů mezi tím, víte, co myslím?
Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start) Chorus 2x + "Nezajímá mě, co nikdo říct" vzorek (4x na start)
[Puff] Ladies and gentlemen.. [Puff] Dámy a pánové ..
[Eminem]
There's several different levels to Devil worshippin: horse's heads,
human sacrifices, canibalism; candles and exorcism
Animals havin sex with 'em; camels mammals and rabbits
But I don't get into that, I kick the habit - I just,
beat you to death with weapons that eat through the flesh
And I never eat you unless the fuckin, meat looks fresh
I got a lion in my pocket, I'm lyin, I got a nine in my pocket
and baby I'm just, dyin to cock him
He's ready for war, I'm ready for war
I got machetes and swords for any faggot that said he was raw
My uz' as, heavy as yours, yeah you met me before
I just didn't have as large an arsenal of weapons before
Marshall will step in the door, I lay your head on the floor
With your body spread on the bedspread, red on the wall
red on the ceilin, red on the floor, get a new whore
Met on the second, wet on the third;
then she's dead on the fourth - I'm dead wrong
[Eminem]
Existuje několik různých úrovních uctívaj Devil: koňské hlavy,
lidské oběti, canibalism; svíčky a zaříkání
Zvířata havin sex s 'em, velbloudů savců a králíků
Ale nemyslím si, dostat se do toho jsem zlozvyku zbavit - jsem,
beat vás k smrti se zbraně, které jedí přes tělo
A nikdy jsem jíst, pokud vám kurva, maso vypadá čerstvé
Mám lev v kapse, já jsem špatný Niky, mám devět v mé kapse
a baby jsem jen, dyin na penis mu
On je připraven na válku, jsem připraven na válku
Mám mačety a meče pro všechny teplouš, který řekl, že surový
My UZ 'as, těžké jako Vy, jo jsi mě potkal před
Jen jsem neměl tak velký arzenál zbraní před
Marshall bude krok do dveří, už jsem ležel hlavou na podlaze
Se svým tělem šířit o přehoz přes postel, červený na zdi
červená na ceilin, červené na podlaze, dostane nový děvka
Se setkal na druhém, mokré na třetí;
Pak je mrtvá na čtvrté - jsem mrtvý špatný
Chorus 2X + "I don't care what nobody say" sample (4X at start) Chorus 2x + "Nezajímá mě, co nikdo říct" vzorek (4x na start)
Chorus repeats to fade.. Refrén se opakuje vytrácet ..
[Puff Daddy]
Uh-huh, and we won't stop, because we can't stop
[Puff Daddy]
Uh-huh, a my se nezastaví, protože my nemůžeme zastavit

Text přidala HannahM.

Video přidal StanMitchell

Překlad přidal KARI

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Curtain Call: The Hits

Reklama

Eminem texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.