Playlisty Akce
Reklama

Chloraseptic feat. PHresher - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1: Eminem]
Instinctive nature to bring the anguish (Yeah)
To the English language
With this ink, you haters get rode on like a piece of paper
This rap shit got me travelin' place to place
You barely leave your house
'Cause you're always stuck at your pad, it's stationary
Yeah, that's why when I brainstorm, gotta write it out
Simon Cowell of rhymin' foul, that's why you sound so shook
Wire bound notebook got tied around your throat
Hook it inside your mouth, go—hruh
That's what it's like when the mic is out
'Cause I'm tearin' at your flesh with it
'Til your larynx and neck are split
With these lyrics, weapons, expert with
Like hair extensions, extra clips
And you're scared to effin' death of it
Bitch, you're starin' at a legend that
In a pair of Skechers, sweatshirt ripped
And hoodie black, should be strapped
To a chair or stretcher, electric, swear on every record, bitch
Finger so high in the air, I'll bet your senses flip
Like a barometric pressure switch
Carin' less who I offend with this
I'm at your neck like Pez dispense
Go 'head, spit your flow, bitch!
[Verš 1: Eminem]
Instinktivní povaha přinést úzkost (jo)
Do anglického jazyka
S tímto inkoustem na tebe hejtr jezdí jako na kusu papíru
Tato rapová sračka mě donutila cestovat na z místo na místo
Sotva opustíš svůj dům
Protože jsi vždycky zaseknutý na podložce, je v klidu
Jo, proto když budu brainstormovat, musím to napsat
Simon Cowell z rýmovýho faulu, proto jsi zněl tak otřeseně
Drátem vázaný notebook se ti uvázal kolem krku
Zahákněš si to do úst, jdeš-hruh
Takové to je, když je mikrofon vypnutý
Protože s tím slzím po tvém těle
Dokud se tvůj hrtan a krk nerozdělí
S těmito texty, zbraněmi, expertem na
Stejně jako prodloužení vlasů, klipy navíc
A bojíš se toho zabít
Děvko, koukáš na legendu
V páru Skechers se roztrhla mikina
A ta mikina je černá, měla by být připoutána
Na židli nebo nosítka, elektrická, přísahám na každý záznam, děvko
Prst je tak vysoko ve vzduchu, vsadím se, že se vaše smysly otočí
Jako barometrický tlakový spínač
Nakonec, koho tím urazím
Jsem u tvého krku jako Pez
Jdi do toho, pliv svůj tok, děvko!
[Chorus: PHresher]
I'm at your throat like Chloraseptic, 'septic
And you got strep, I'm too complex with it, 'plex with it
This shit I wrote is on some next shit, next shit
I'm at your throat, I'm feelin' reckless, reckless, yeah
[Refrén: PHresher]
Jsem v tvém krku jako Chloraseptik, septik
A máš streptokoka, jsem s tím příliš složitý, složitý s tím
Ten song, co jsem napsal, je na nějaké další hovno, další hovno
Jsem v tvém krku, cítím se bezohledně, bezohledně, jo
[Post-Chorus: Eminem & PHresher]
And I'll take a hundred of you, hundred of you
All at once like I had nothin' to lose, what can I do?
My appetite for destruction is loose, destruction is loose
And all it wants is to have somethin' to chew
Somethin' to chew, somethin' to chew
[Po-Refrén: Eminem & PHresher]
A vezmu stovky vás, stovky vás
Najednou, jako bych neměl co ztratit, co mám dělat?
Moje chuť ke zničení je volná, zkáza je volná
A jediné, co chce, je mít co žvýkat
Mít co žvýkat, mít co žvýkat
[Verse 2: Eminem]
Yeah, uh (Haha), and still conjoined at
The hip with hop, still on point and poignant
Skilled as Floyd is
In this field, and still no filter, boy
I'll put you in your place (Yeah) like a realtor, boy
You still ain't in the buildin', boy
I will destroy shit, even as I build it
Get the drill bit, pen is filled with poison
Which is the source, easy to still pinpoint it
(Like what?) Like a real thin joint it
(What?) Comes on Quilted Northern
(And what?) In a built-in toilet
(Yeah) Bitch, I told you I'm a dog (Woof)
I wouldn't heal with ointment
Way I'm kickin' these fairies tails
Should write a children's storybook (Yeah, yeah, yeah)
Million voices in my head
But still get a little bit of thrill and some real enjoyment
(Off what?) Off the feel of going in
(Like?) Like your bitch when she gives me brain
Like she thinks I'm dumb
Grabs the crown of my dick and blows me to kingdom come
'Til I feel anointed
She makes iller noises
When she's with me, must be from the Windy City
Pretty apparent, she's a MILF when blowin' me
'Cause I conned her into
Rippin' the condom in two (Woo!)
Dick is a bargainin' tool
Now I'm gettin' blew like Klonopins, Rude Jude
I go there, you wouldn't
Well, I still have a few views in common with you
Just not YouTube, 'cause…
[Verš 2: Eminem]
Jo, uh (Haha), a stále se připojil
Hip s Hopem, stále na špičce a dojemný
Kvalifikovaný jako Floyd
V tomto poli a stále bez filtru, chlapče
Dám tě na tvé místo (jo) jako obchodníka, chlapče
Stále nejsi v budově, chlapče
Zničím to, i když to buduji
Vemte vrták, pero je plné jedu
Což je zdroj, snadno ho stále můžete určit
(Jako co?) Jako skutečný tenký kloub
(Co?) Přijde na prošívaném severu
(A co?) Na vestavěné toaletě
(Jo) Děvko, řekl jsem ti, že jsem pes (Woof)
Neuzdravil bych se mastí
Způsob, jakým nakopávám ty pohádky
Měl bych napsat dětskou pohádkovou knihu (jo, jo, jo)
Miliony hlasů v mé hlavě
Ale přesto trochu vzrušení a skutečného potěšení
(Vypnout co?) Vypnout pocit jít dovnitř
(Jako?) Jako tvoje děvka, když mi dává rozumy
Jako by si myslela, že jsem hloupý
Popadne korunu mého ptáka a vykouří mě do království
Dokud se nebudu cítit pomazán
Vydává horší zvuky
Když je se mnou, musí být z Větrného města
Je docela zřejmé, že je to MILF, když mě kouří
Protože jsem ji podvedl
Roztrhávám kondom ve dvou (Woo!)
Péro je vyjednávací nástroj
Teď začínám být kouřený jako Klonopins, Rude Jude
Jdu tam, ty ne
Stále mám s tebou několik společných názorů
Jen ne YouTube, protože ...
[Chorus: PHresher]
I'm at your throat like Chloraseptic, 'septic
And you got strep, I'm too complex with it, 'plex with it
This shit I wrote is on some next shit, next shit
I'm at your throat, I'm feelin' reckless, reckless, yeah
[Refrén: PHresher]
Jsem v tvém krku jako Chloraseptik, septik
A máš streptokoka, jsem s tím příliš složitý, složitý s tím
Ten song, co jsem napsal, je na nějaké další hovno, další hovno
Jsem v tvém krku, cítím se bezohledně, bezohledně, jo
[Verse 3: Eminem]
You're a has-been
That has been the case since back when
You last went and threw your hat in the race
You've been trash (Bitch!)
Stick your raps in the trash bin
Or end up in my next rhyme
You're a fuckboy, so next time
It's gonna be heads flyin' like Dez Bryant
With a TEC-9 against Rex Ryan (Yeah!)
Now watch me set it like correct time
All you get is sloppy seconds like a Timex, I
Clock rejects into the next life
Talking reckless, but it's just my
Strongest suit, but you can get my Colombian necktie
Prostitute, just climb in the Humvee and let's ride
Why you hitching at night?
I put an end to your life, sex crime
Kidding aside, insidious vibe
Girl, you know you got the prettiest eyes
But all you're getting is bribed
Any old lie to try to get you inside
Then we gon' end up spending the night
And I'm skinning your hide like an Indian tribe
What kind of nut drives a Budweiser truck
Finds a slut, tries to surprise her, cuffs, ties her up
Binds up, cuts, slices her twice?
But the muff diver must just like it rough
Fuck right in her vagina, blood
Flies up on the visor, like a geyser, uh
(Music, please!) Enthusiast of the roofie
Goal is to get a floozy inside the Jacuzzi
And have a loosey-goosey as Cool C is with an Uzi
But I am to rap what blue jeans mean to Bruce Springsteen
Glued we be, I'm truTV, you're too PG
I'm Schoolly D, you're Spoonie Gee!
No diss there, just notice there
Are no similarities that we share
Besides the fact we breathe air
Happily married to rap and I'm glad that we buried
The hatchet and patched it up
Now I'm back to ratchet up my attack
And I'm at your mothafuckin' throat like…
[Verš 3: Eminem]
Jsi vyřízený
Tak tomu bylo od té doby
Když jsi naposledy šel a hodil klobouk do závodu
Byl jsi odpad (Děvko!)
Strč si své rapy do koše
Nebo skončíš v mém dalším rýmu
Jsi děvkař, tak příště
Budou létat hlavy jako Dez Bryant
S TEC-9 proti Rexovi Ryanovi (Jo!)
Teď mě sleduj, jak to nastavím jako správný čas
Jediné, co získáš, jsou nedbalé sekundy jako Timex, já
Hodiny mě odmítají do dalšího života
Mluvím bezohledně, ale je to jen moje
Nejsilnější oblek, ale můžeš si vzít moji kolumbijskou kravatu
Prostitutko, prostě vylez na Humvee a pojedeme
Proč stopuješ v noci?
Ukončil jsem tvůj život, sexuální zločin
Dělám si srandu, zákeřná atmosféra
Holka, víš, že máš ty nejhezčí oči
Ale vše, co dostáváš, je podplaceno
Jakákoli stará lež, která se tě pokusí dostat dovnitř
Pak skončíme nocováním
A stahuji tvou kůži jako indiánský kmen
Jaký druh koulí řídí kamion Budweiser
Najde děvku, pokusí se ji překvapit, pouta, sváže ji
Váže, krájí, krájí ji na dvakrát?
Ale ovladač tlumiče to musí mít rád drsný
Šuká ji rovnou do její vagíny, krev
Letí nahoru jako gejzír, uh
(Hudbu, prosím!) Nadšenec střešní
Cílem je dostat se do vířivky
A necheš se uvolnit, protože Cool C je s Uzi
Ale jsem rapu to, co modré džíny znamenají pro Bruce Springsteen
Lepíme se, jsem truTV, ty jsi taky PG
Jsem Schoolly D, ty jsi Spoonie Gee!
Žádný diss, jen si všimni
Nejsou tam žádné podobnosti, které sdílíme
Kromě toho že dýcháme vzduch
Jsem šťaštně ženatý s rapem a jsem rád, že jsme pohřbili
Sekerka a oprava
Teď jsem zpět, abych zúročil svůj útok
A jsem v tvém zasraném krku jako ...
[Chorus: PHresher]
I'm at your throat like Chloraseptic, 'septic
And you got strep, I'm too complex with it, 'plex with it
This shit I wrote is on some next shit, next shit
I'm at your throat, I'm feelin' reckless, reckless, yeah
[Refrén: PHresher]
Jsem v tvém krku jako Chloraseptik, septik
A máš streptokoka, jsem s tím příliš složitý, složitý s tím
Ten song, co jsem napsal, je na nějaké další hovno, další hovno
Jsem v tvém krku, cítím se bezohledně, bezohledně, jo
[Post-Chorus: Eminem & PHresher]
And I'll take a hundred of you, hundred of you
All at once like I had nothin' to lose, what can I do?
My appetite for destruction is loose, destruction is loose
And all it wants is to have somethin' to chew
Somethin' to chew, somethin' to chew
[Po-Refrén: Eminem & PHresher]
A vezmu stovky vás, stovky vás
Najednou, jako bych neměl co ztratit, co mám dělat?
Moje chuť ke zničení je volná, zkáza je volná
A jediné, co chce, je mít co žvýkat
Mít co žvýkat, mít co žvýkat

Text přidal WerityB

Text opravil StanMitchell

Video přidal StanMitchell

Překlad přidala EminemShady

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.