Playlisty Kecárna
Reklama

The Misfortune of Virtue - text, překlad

playlist Playlist
Blind human beings
Loading on other's shoulders the fruit of their fears
The holes in their souls are filled by thick delusions
Shallow assumptions and words rubbed in the face
Of the ones who cannot bear the weight
Of this mess – the distress - and the anguish
Slepé lidské bytosti
Nakládající na ramena druhých ovoce jejich obav
Díry v jejich duších jsou naplněné hustými bludy
Mělké předpoklady a slova vetřená do tváře
Těch, kteřá nemohou unést váhu
Tohoto nepořádku - úzkost - a muka
They claim they've chosen light over the dark
Darkness my beauty, the only comfort of my life
Oni tvrdí, že si vybrali světlo nad temnotou
Temnota, má krása, jediný komfort mého života
I am the one, my soul cast in amber
Forever one, adrift on a crimson sea
From the ashes all stains mend and disappear
I am the one, in a sweet deathly slumber
Far from the sun, in the shade of a fallen tree
Misanthropic, the way of the pagan Lear
Já jsem ten jeden, má duše je vržena v jantaru
Navždy jeden, unášený na karmínovém moři
Z popela všechny skvrny se spraví a zmizí
Já jsem ten jeden, ve sladkém smrtícím spánku
Daleko do slunce, ve stínu padlého stromu
Misantropický, cesta pohanského Leara
God grant me the gift of tolerance
For I alone cannot bear the burden of communion
I'm not willing to sharpen the perception they all have of me
Bůh mi udělil dar tolerance
Protože já sám nemohu snést břemeno společenství
Nejsem ochotný zaostřit vnímání, které o mě mají ostatní
I despise the ones that seek the truth in set phrases all written in vain
As with a previously owned dress they try - to fit in the words
They retrace others' lives, absorb their light
And rebuild their own frail peace of mind
They assail and censure - with a haughty and blatant smile
Pohrám těmi, kteří hledají pravdu v daných frázích, všechny marně napsané
Jako dříve vlastněné šaty se snaží - sedět slovům
Sledují životy ostatních, absorbují jejich světlo
A znovu postaví jejich vlastní klid mysli
Napadají a cenzurují - s povýšeným a do očí bijícím úsměvem
Their arrogance, audacity, mistrust
There is no place for me, I let all of you go
Jejich arogance, drzost, nedůvěra
Pro mě tam není místo, nechám vás všechny jít
I am the one, my soul cast in amber
Forever one, adrift on a crimson sea
From the ashes all stains mend and disappear
I am the one, in a sweet deathly slumber
Far from the sun, in the shade of a fallen tree
Misanthropic, the way of the pagan Lear
Já jsem ten jeden, má duše je vržena v jantaru
Navždy jeden, unášený na karmínovém moři
Z popela všechny skvrny se spraví a zmizí
Já jsem ten jeden, ve sladkém smrtícím spánku
Daleko do slunce, ve stínu padlého stromu
Misantropický, cesta pohanského Leara
Answers don't grow on a tree fed by fatuous conjectures
There are more things in death than in any of their unconditional relishing lies
In a world that has gone beyond, leave your memories behind, Undertaker
And rest, forever endangered, forever alone
Odpovědi nerostou na stromě nakrmené tučnými dohady
Je mnohem více věcí ve smti než v jakémkoli z jejich bezpodmínečných libujících životech
Ve světě, který odešel na druhou stranu, nechej své vzpomínky za sebou, Hrobníku
A odpočívej, navěky v nebezpečí, navždy sám
I am the one, my soul cast in amber
Forever one, adrift on a crimson sea
From the ashes all stains mend and disappear
I am the one, in a sweet deathly slumber
Far from the sun, in the shade of a fallen tree
Misanthropic, the way of the pagan Lear
Já jsem ten jeden, má duše je vržena v jantaru
Navždy jeden, unášený na karmínovém moři
Z popela všechny skvrny se spraví a zmizí
Já jsem ten jeden, ve sladkém smrtícím spánku
Daleko do slunce, ve stínu padlého stromu
Misantropický, cesta pohanského Leara
Who does not comprehend can leave
The gathering is now closed, the invocation ended
The misfortune of virtue
Kdo nemůže pochopit, může odejít
Shromáždění je teď uzavřeno, vyvolávání skončilo
Neštěstí cnosti

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reader of the Runes - Divination

Reklama

Elvenking texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.