Playlisty Kecárna
Reklama

Kingdom - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Watching the eventide, the sun will hide and sleep
My heart's beat is slow. I'm thinking about my belief
Rain washing over me cleaning up my brain
Till I question all my thoughts
And clean ¨m up from stains
Clean em up from stains
Clean em up from stains, yeah
Die free, yeah!
Sledování večera, slunce bude schovávat a spát
Mé srdce je porazit je pomalá. Přemýšlím o mé víře
Déšť mytí nade mnou uklízet můj mozek
Až jsem se otázka, všechny mé myšlenky
A čisté · m až od skvrny
Čistý em up od skvrny
Čistý em up od skvrny, yeah
Die zdarma, yeah!
[Solo: Jens] [Solo: Jens]
Welcome to the circle of those who know their way
Welcome to those who`ve realized their needs
Who don't need fear to pray and betray
Vítejte na okruh těch, kteří vědí své cestě
Vítejte na ty, kdo "jsem si uvědomil své potřeby
Kdo nemusí bát se modlit a zradit
But they don`t accept us living free
Believing what we need
haven`t heard anything about poetry
They only know their painful greed
Ale don `t přijmout nás, kteří žijeme zdarma
Věřit, co potřebujeme
Ještě `t neslyšel nic o tom, poezii
Oni jen znát jejich bolestivé chamtivost
[Pre-chorus] [Pre-Chorus]
Don`t ever trust those who say they know
Those who show and force you to bow
I`ve done no wrong but to ask my brain
To be free from pain built up by those who reign
Don `t nikdy věřit těm, kteří říkají, že vědí
Ti, kteří show a nutí vás k přídi
I `jsem neudělala nic špatného, ale zeptejte se můj mozek
Chcete-li být bez bolesti zastavěné těch, kteří za vlády
[Chorus] [Chorus]
A mind in disguise - now I know
It's better to hide my belief than feeding the crow
A life on the run - now I know
The kingdom of disguise is the last place to go
Mysl v přestrojení - teď vím,
Je lepší se skrýt své přesvědčení, než krmení vzdušnou
Život na útěku - teď vím,
Království přestrojení je poslední místo, kam jít
In the eyes of the world I'm a master of heresy
Swimming against the tide - endangering democracy
I remember the day when I was young and bold
When I thought that my mind was free
Until the time that I was told
V očích světa Jsem mistr kacířství
Plavání proti proudu - ohrožení demokracie
Pamatuji si den, kdy jsem byl mladý a odvážný
Když jsem si myslel, že moje mysl byla otevřená
Až do doby, kdy mi bylo řečeno,
[Repeat * Solo: Jens] [Opakovat * Solo: Jens]
Out in the night they laugh about me and my Knowledge and
Speak prayers our god don`t want to hear. But listen:
Wherever you are, I will get you! Well, you don`t know who
I am? I am the inquisition and I am your heretics
Barbarian end!
V noci se smát o mně a mé znalosti a
Speak modlitby Bůh náš don `t chtějí slyšet. Ale poslouchej:
Ať jste kdekoliv, budu vám! No, nevím, kdo
Jsem? Já jsem inkvizice a já jsem tvůj kacíři
Barbarian konce!
[Solo: Both * Dominik * Both] [Solo: Obě * Dominik * Oba]
Beware and be silent and follow the sign
Keep the mission as a secret of your mind
One out of a million is a friend of your line
Don`t forget there are evil eyes behind
Dejte si pozor a být zticha, a postupujte podle znamení
Uchovávejte mise jako tajemství vaší mysli
Jedna z milionu je přítel vaší linky
Don `t zapomenout, že jsou zlé oči za
[Solo: Jens] [Solo: Jens]
Holding the candle she was found in the rain
Bright eyes and blissful but they thought
That she went astray
Too late to escape, she seemed to be insane
She got imprisoned because she got her own way
Holding svíčku byla nalezena v dešti
Světlé oči a blažený, ale oni mysleli
Že zbloudili
Příliš pozdě na útěk, zdálo se být duševně nemocný
Dostala uvězněn, protože ona dostala její vlastní cestu
[Solo: Both] [Solo: Oba]
[Inquisitor:]
Now can`t you remember?
What have you done?
[Accused:]
Believe me, I`m innocent. I`ve done no wrong!
[Inquisitor:]
But you are strange! You are guilty I guess!
And after the torture you will confess......and burn!
[Inquisitor:]
Nyní můžete `t si pamatujete?
Co jste to udělal?
[Obvinění:]
Věř mi, "jsem nevinný. I `jsem neudělala nic špatného!
[Inquisitor:]
Ale jste divný! Jste vinni myslím!
A po mučení budete přiznat ...... a vypálit!
Ending in the flames, burning down her fame
Prayers to the saints, their end of an evil game
Končí v plamenech, hořící se její sláva
Modlitby ke svatým, jejich konec zla hry
Run to your last refuge
Maybe the silence of your voice
Lie but be true to yourself
Sometimes you`ve got no choice
Follow a king called silence
Live in his kingdom of disguise
There is a temple of shelter
Where god forgives you your lies.
Běh na vaší poslední útočiště
Možná ticho vašeho hlasu
Lež, ale být věrný sám sobě
Někdy si "máš na výběr
Postupujte král volal ticho
Live v jeho království přestrojení
Tam je chrám útulku
Kde Bůh odpustí vám vaše lži.
[Repeat] [Opakuje se]
I can see it bright here in front of your eyes
the apparition never dies
Yes I see, yes I feel, yes I know it all
Vidím to jasné zde před vašima očima
zjevení nikdy neumírá
Ano vidím, ano cítím, ano, vím, že to vše

Text přidala Raduwa

Video přidala Cristina

Překlad přidal KARI

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kingdom Of Madness

Reklama

Edguy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.