Kecárna Playlisty
Reklama

We Have No God - text, překlad

playlist Playlist
We are advancing through storm and the rain
For thousands of miles we have sailed
Searching for something, for something to gain
To live and be free a thousand more days
Postupujeme skrz bouři a déšť.
Tisíce mil už jsem upluli.
Hledáme něco, něco, co můžeme získat,
abychom žili a byli svobodní další tisíc dní.
We live to discover and live to live more
Cheating and lusting to even the score
With our greed we will burn to the core
Until there are no secrets no more
Žijeme, abychom objevovali a žijeme, abychom žili víc
Podvádíme a toužíme vyrovnat skóré.
S naší chamtivostí vyhoříme až k jádru.
Dokud nebudou žádná tajemství už nikdy více.
We're sailing the sea - our illusion of hope
We've sold away our souls
Plavíme se mořem - naší iluzí o naději.
Prodali jsme své duše.
You come in our way - we blow you away!
We bring you into the cold...
We have no god, we killed the lord above
We can do what we want and say what we want
And leave you into the cold!
Přijdeš nám do cesty - odfoukneme tě pryč!
Přivedeme tě do chladu...
Nemáme žádného boha, zabili jsme pána nad námi.
Můžeme dělat, co chceme a říkat, co chceme
a nechat tě v chladu!
We can believe if we choose to believe
You are the lambs that we seek to deceive
Maybe there's nothing or maybe there's more
We don't want to know we don't care anymore
Můžeme věřit, pokud budeme chtít věřit.
Vy jste ty ovečky, které chceme oklamat.
Možná tam není nic nebo možná je tam víc.
Nechceme to vědět, už se nebudeme starat.
You can pray if you want
You can ring all your bells
We'll bring you our own hell!
You mean nothing to us
You're easy to crush
We kill you in cold blood!
Můžete se modlit, jestli chcete.
Můžete zazvonit všemi svými zvony.
Přivedeme vám naše vlastní peklo!
Neznamenáte pro nás nic.
Je tak snadné vás zničit.
Chladnokrevně vás zabijeme!
John: "Some will not see the devil in me
They seem to live in dreams
Still they're wondering why I'm conquering
Could I be really this cruel?
Leading a life with nothing inside
How could it all be true?"
John: "Někteří neuvidí ďábla ve mně.
Zdá se, že žijí ve snech.
Pořád by je zajímalo, proč dobývám.
Opravdu bych mohl být takhle krutý?
Vedu život s ničím v něm.
Jak by to všechno mohla být pravda?"
John: "I have no god and there is no soul
I am the man from the cold
I justify, then crucify
This is truth that I know"
John: "Nemám žádného boha a není tu žádná duše.
Jsem ten muž z chladu.
Já soudím a pak křižuji.
To je pravda, kterou znám."
Still we're advancing, the storm fades away
Slowly the fog reveals us a scene:
Lo and behold: there's a boat - hard-a-port!
Grab at the helm, we'll grab him on board
Stále postupujeme, bouře se rozplývá.
Pomalu nám ta mlha odhaluje scénu.
Hleď a zři: támhle je loď, prudce na levobok!
Chop se kormidla, vytáhneme ho na palubu.
With a frown on his brow he is standing below
Kaeo: "What is this thing untold?"
He looks right into us, but how can he trust?
He seems to be sure...
Kaeo: "I feel at ease - there's worse in my dreams"
Now the old man is bound to utter a sound...
How will this tale unfold?
S mrákotou na svém obočí, stojí pod námi
Kaeo: "Co je to za věc, o které se nemluvilo?"
Kouká se přímo na nás, ale jak může důvěřovat?
Vypadá tak jistě.
Kaeo: "Cítím se v lehkosti - je horší v mých snech"
Nyní starý muž je povinen pronést hlásku...
Jak se tento příběh rozvine?

Text přidal Megas

Text opravil Megas

Video přidala jobile

Překlad přidal Megas

Překlad opravil Megas

Je zde něco špatně?
Reklama

World Changed Forever

Reklama

DreamTale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.