Playlisty Akce
Reklama

The Count of Tuscany - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Several years ago
In a foreign town
Far away from home
I met the Count of Tuscany
Před pár lety
V cizím městě
Daleko od domova
Potkal jsem Hraběte Toskánska
A young eccentric man
Bred from royal blood
Took me for a ride
Across the open country side
Mladý výstřední muž
Zplozen z královské krve
Vzal mě na projížďku
Přes kraj
Get into my car
Let's go for a drive
Along the way
I'll be your guide
Just step inside
Nasedni
Svezeme se
Po cestě
Budu tvým průvodcem
Jen nastup
Maybe you'll recall
A cannibal curator
A character inspired by my brother's life
Možná si vzpomeneš
Kanibalův kurátor
Charakter inspirován životem mého bratra
Winding through the hills
The city far behind
On and on we drove
Down narrow streets and dusty roads
Vanoucí přes kopce
Město v dáli
Dál a dál jedeme
Po cestách a zaprášených silnicích
At last we came upon
A picturesque estate
On sprawling emerald fields
An ancient world of times gone by
Nakonec přijíždíme
K malebnému stavení
Na rozvalitých smaragdových polích
Starý svět časů zmizelých
Let me introduce
My brother
A bearded gentleman
Historian
Sucking on his pipe
Distinguished accent
Making me uptight
No accident
Dovol mi představit ti
Mého bratra
Vousatého gentlemana
Historika
Bafající ze své dýmky
S vybraným přízvukem
Jsem z něj nervózní
Bez náhody
I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want to die
Suddenly I'm frightened for my life
Chci zůstat naživu
Tohle místo
Není dobré

Já nechci zemřít
Náhle bojím se o svůj život
I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it from the moment we arrived
Chci říct sbohem
Toto může být naposled
Kdy mě vidíš naživu

Asi nepřežiju
Vím to od té doby, co jsme dorazili
Would you like to see
Our secret holy place?
I come here late at night
To pray to him by candlelight
Then peering through the glass
I saw with disbelief
Still dressed in royal clothes
The saint behind the alter
Viděl bys rád
Naše tajné místo?
Přicházím sem pozdě v noci
Abych se za něj modlil při svíčkách
Pak zírám přes sklenici
Koukám s nedůvěrou
Stále oděn ve vznešeném šatu
Svatý za oltářem
History recalls
During times of war
Legend has been traced
Back inside these castle walls
Historie vzpomínek
Během časů války
Legenda zanechala stopu
Zpět mezi zdi tohoto kostela
The soldiers came to hide
In barrels filled with wine
Never to escape
This tombs of oak
Are where they died
Voják přišel se ukrýt
V sudech plných vína
Nikdy neutekl
Tyto hrobky dubové
A kde zemřeli
Down the cellar stairs
I disappear
Like the angel's share
The end is near
Dolů po skleněných schodech
Mizím
Jako anděl
Konec je blízko
Come and have a taste
A rare vintage
All the finest wines
Improve with age
Přijď a ochutnej
Ryzí výběr
Všechny nejlepší vína
Zlepšeny věkem
I want to stay alive
Everything about this place
Just doesn't feel right
I
I don't want to die
Suddenly I'm frightened for my life
Chci zůstat naživu
Tohle místo
Není dobré

Já nechci zemřít
Náhle bojím se o svůj život
I want to say goodbye
This could be the last time
You see me alive
I
I may not survive
Knew it from the moment we arrived
Chci říct sbohem
Toto může být naposled
Kdy mě vidíš naživu

Asi nepřežiju
Vím to od té doby, co jsme dorazili
(Instrumental) (Instrumental)
Could this be the end?
Is this the way I die?
Sitting here alone
No one by my side
Může to být konec?
Je tohle způsob, jak zemřu?
Sedím tu sám
Nikdo po mém boku
I don't understand
I don't feel that I deserve this
What did I do wrong?
I just don't understand
(I just don't understand)
Nerozumím
Necítím, že bych si to zasloužil
Co jsem pokazil?
Prostě nerozumím
(Prostě nerozumím)
Give me one more chance
Let me please explain
It's all been circumstance
I'll tell you once again
Dej mi ještě jednu šanci
Dovol mi vysvětlit
Vše je to jen náhoda
Ještě jednou ti povídám
You took me for a ride
Promising a vast adventure
Next thing that I know
I'm frightened for my life
Vzal jsi mě na projížďku
Sliboval velké dobrodružství
Další věc, na kterou myslím
Bojím se o svůj život
Now wait a minute man
That's not how it is
You must be confused
That isn't who I am
Teď počkej chvíli, člověče
Tak to nemá být
Musít být zmatený
To nejsem já
Please don't be afraid
I would never try to hurt you
This is how we live
Strange although it seems
Please try to forgive
Prosím, neboj se
Nikdy bych ti neublížil
Takto žijeme
Podivně se to zdá být
Prosím, snaž se odpustit
The chapel and the saint
The soldiers and the wine
The fables and the tales
All handed down through time
Kaple a svatí
Vojáci a vínu
Bajky a příběhy
Vše odkazy času
Of course you're free to go
Go and tell the world my story
Tell about my brother
Tell them about me
Jistě, že můžeš jít
Jdi a pověz světu můj příběh
Pověz jim o mém bratru
Pověz jim o mě
The Count of Tuscany Hrabě Toskánska

Text přidala MissH

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidala MissH

Překlad opravil MaVac

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Clouds & Silver Linings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.