Playlisty Akce
Reklama

The Best of Times - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Remember days of yesterday
And how it flew so fast
The two score and a year we had,
I thought would always last
The summer days and west coast dreams,
I wished would never end
A young boy and his father,
Idol and best friend
Vzpomínám na dny včerejšků
A jak rychle uplynuly
Obě skóre a rok, jež jsme měli
Myslel jsem, že by mohly trvat pořád
Letní dny a sny o západním pobřeží
Přál jsem si, aby to nikdy neskončilo
Mladý chlapec a jeho otec
Idol a nejlepší přítel
I'll always remember
Those were the best of times
A lifetime together
I'll never forget
Navždy si budu pamatovat
Toto byly ty nejlepší časy
Život strávený společně
Nikdy nezapomenu
The morning shows on the radio
The Case of Missing Dog
Lying on the pillows at the old 812
Watching Harold and Maude
Ranní pořad v rádiu
„Případ ztraceného psa“
Ležící na polštářích u staré 812
Sledující (film) "Harold a Maude"
Record shops, the stickball fields
My home away from home
When we weren´t together
The hours on the phone
Obchody s nahrávkama, stickballová hřiště
Můj domov daleko od domova
Když jsme spolu nebyli
Hodiny strávené po telefonu
I'll always remember
Those were the best of times
I'll cherish them forever
The best of times
Navždy si budu pamatovat
Ty nejlepší časy
Budu je navždy opatrovat
Nejlepší časy
But then came the call
Our lives changed forever more
You can pray for a change
But prepare for the end
Však pak přišlo volání
Naše životy se navždy změnily
Můžeš se modlit za změnu
Ale buď připraven na konec
The fleeting winds of time
Flying through each day
All the things I should have done
But time just slipped away
Remember "seize the day"
Life goes by in the blink of an eye
There's so much left to see
Prchavé vánky časů
Letící každým dnem
Všechny věci, jež jsem měl učinit
Však čas se jen prosmekl
Pamatuj "chop se dne"
Život zmizí v jediném okamžiku
Zůstalo toho ještě tolik k spatření
These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit laid my life each day
Toto byly ty nejlepší časy
Chybí mi ty dny
Tvůj duch leží v mém životě každým dnem
Thank you for the inspiration
Thank you for the smiles
All the unconditional love
That carried me for miles
It carried me for miles
But most of all thank you for my life
Děkuji ti za inspiraci
Děkuji ti za úsměvy
Za všechnu bezvýhradnou lásku
Jež nesla mě na míle daleko
Nesla mě míle daleko
Avšak ze všeho nejvíce ti děkuji za svůj život
These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit laid my life each day
My heart is bleeding bad
But I'll be okay
Your spirit guides my life each day
Toto byly ty nejlepší časy
Chybí mi ty dny
Tvůj duch leží v mém životě každým dnem
Mé srdce ošklivě krvácí
Ale budu v pořádku
Tvůj duch můj život provází každým dnem
[In Loving Memory of Howard Portnoy 1940-2009] [V milující vzpomínce na Howarda Portnoye 1940-2009]

Text přidala MissH

Text opravil Dejfin

Video přidal Dejfin

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Dejfin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Clouds & Silver Linings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.