Kecárna Playlisty

Surrounded - text, překlad

playlist Playlist
Morning comes too early
and night time falls too late
And sometimes all I want to do is wait
The shadow I've been hiding in
has fled from me today
Ráno přichází příliš brzy
a noc příliš pozdě nastává
A někdy všechno, co chci, je jenom počkat
Stín, za který jsem se skrýval
dnes ode mňe uprchnul
I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I will raise a shelter to the sky
and here beneath this star tonight I'll lie
She will slowly yield the light
As I awaken from the longest night
Já vím, je jednodušší odejít pryč
než se zahledět do očí
Ale postavím si úkryt směrem k obloze
a tady pod touhle hvězdou dnes večer ulehnu
Bude pomalu přepouštet světlo
Když se probudím z té nejdelší noci
Dreams are shaking
Set sirens waking up tired eyes
With the light the memories
all rush into his head
Sny se rozechvívají
Sirény probírají unavené oči
Se světlem všechny vzpomínky
se honí do jeho hlavy
By a candle stands a mirror
Of his heart and soul she dances
She was dancing thru the night
above his bed
Se svíčkou stojící před zrcadlem
Jeho srdce a jeho duše, tancuje
Protančila celou noc
nad jeho postelí
And walking to the window
he throws the shutters out
against the wall
And from an ivory tower hears her call:
"Let light surround you"
Zatímco kráčí k oknu
Rozevírá okenice
proti zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"
It's been a long, long time
He's had a while to think it over
In the end he only sees the change
Light to dark
Dark to light
Light to dark
Dark to light
Je tomu tak dlouho, tak dlouho
Měl chvílí, aby si to promyslel
A na konci už vidí pouze změny
Světlo na tmu
Tmu na světlo
Světlo na tmu
Tmu na světlo
Heaven must be more than this
When angels waken with a kiss
Sacred hearts won't take the pain
But mine will never be the same
Nebe musí být mnohem více, než jen tohle
Když se andělé probouzejí s polibkem
Posvěcená srdce nepřijmou bolest
Ale moje nebude nikdy stejné
He stands before the window
His shadow slowly fading from the wall
And from an ivory tower hears her call:
"Let the light surround you"
Stojí před oknom
Jeho stín pomalu klouže po zdi
A ze slonovinové věže slyší její volání:
"Nech se obklopit světlem"
Once lost but I was found
When I heard the stained glass
shatter all around me
I sent the spirits tumbling down the hill
But I will hold this one on high
above me still
She whispers words to clear my mind
I once could see but now at last
I'm blind
Kdysi ztracený, ale znovu nalezen
Když jsem slyšel třeskot
poskvrněné sklenice všude kolem
Poslal jsem přízraky valící se dolů do údolí
Ale tohoto si udržím nahoře,
nade mnou nehybně
Ona šeptá slova na pročišťení moji mysli
Kdysi jsem viděl, ale teď jsem
konečne slepý
I know it's easier to walk away
than look it in the eye
But I had given all that
I could take
And now I've only habits left
to break
Tonight I'll still be lying here
Surrounded in all the light
Já vím, je jednodušší odejít pryč
než se zahledět do očí
Ale odevzdal jsem všechno
než jsem si mohl vzít
A teď jen nechám svoje zvyky
prolomit se
Dnes večer tu budu ležet
Obklopený veškerým světlem

Text přidala MissH

Text opravil Crayve

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek

Překlad opravil Crayve


Images and Words

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.