Kecárna Playlisty

Light Fuse and Get Away - text, překlad

playlist Playlist
Would you like to sit and talk to me
about the way things change so
suddenly
when your senses come and the feeling goes?
can you remember feeling much too close?
Chtěl byste jako sedět a hovořit ke mně
o způsobu věci změnit tak
náhle
kdy vaše smysly přišly a cítění odešlo?
můžeš si pamatovat pocity příliš dlouho zavřené ?
Stop your hands from shaking
Look at me
Are your senses racing endlessly
tracing
past impressions? So were mine
Have you ever been used
or will this be the first time?
Zastavte vaše ruce z rozechvění
Podívej se na mne
Jsou vaše smysly závodem nekonečného
objevování
minulých dojmů ? Ty byly moje
Byl jsi pokaždé užívaný
nebo to bude poprvé ?
It's come so clear to me
Light fuse and get away
No gain, no pain
It's a fatal game
and the true lose everything
Přichází to tak jasně ke mě
Světelná fúze a útěk
Žádný zisk, žádná bolest
Je to osudová hra
A pravdou ztratit všechno
I can see
what trust and loyalty have done for me
falling miles from the mark
with a thirst for revenge
and a dangerous heart
Mohu vidět
co víra a oddanost udělaly pro mne
rozpadající se míle podle znamení
s žízní po pomstě
a nebezpečným srdcem
I've tried to wash from memory
feelings of betrayal and the incidents
that plague me since I lost my sense
of innocence
Zkoušel jsem vyčistit z paměti
pocity zrady a případy
které mě trápí od té doby, co jsem ztratil svůj zdravý rozum
z nevinnosti
A history of changes now I'm loving
now I'm losing keeps me constantly
in fear of hearing "I can't see where
this is going"
Historie změn, teď jsem zamilován
teď jsem ztrácený, drží mě to stále
ve strachu z naslouchání "Nemohu vidět kde
to je jde"
You lie alone with the memory
feeling the ceiling and walls closing
in on
Your Conscience -- my ally
the guilt -- your affliction
from preying on praise as you fed
an attention addiction
Lžeš samoten se svou pamětí
cítím strop a uzavřené zdi
v nich
Vaše svědomí -- můj spojenec
vina -- vaše utrpení
z kořisti na chvále jak vy jste krmili
pozornost závislosti
Someone told me
Light fuse and get away
No gain, no pain
and when it's lust to dust you can
crawl from the wreckage
Někdo mi řekl
Světelná fúze a útěk
Žádný zisk, žádná bolest
a když je rozkoš, že můžete setřít prach
plazit se z trosek
I can see
what trust and loyalty have done for me
lying bleeding in the dark
with a thirst for revenge
and a dangerous heart
Mohu vidět
co víra a oddanost udělaly pro mne
ležící krvácející ve tmě
s žízní po pomstě
a nebezpečným srdcem
It's come so clear to me
Light fuse and get away
No gain, no pain
It's a fatal game
and the true lose everything
I can see
what trust and loyalty have done for me
falling miles from the mark
with a thirst for revenge
and a dangerous heart
Přichází to tak jasně ke mě
Světelná fúze a útěk
Žádný zisk, žádná bolest
Je to osudová hra
A pravdou ztratit všechno

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Lucyasek


When Dream and Day Unite

Dream Theater texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.