Playlisty Akce
Reklama

Astonishing - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Brother, can you hear me?
His life is in your hands
He is just a child,
And still too young to understand
Brat, počuješ ma?
Jeho život je vo tvojich rukách
Je to len dieťa,
A ešte príliš mladý, aby pochopil
Show him love and courage
The freedom knows no bounds
Tell him he could
Never let me down
Ukáž mu lásku a odvahu
Slobodna nepozná medze
Povec mu, že by mohol
Ma nikdy nesklamať
I've always had the answer
All this time I held the key
And now that I see
The reason to believe
I can be the man who I am meant to be
Vždy som mal odpoveď
Celú tú dobu som mal kľúč
A teraz, keď vidím
Dôvod veriť
Môžem byť ten, ktorý som chcel byť
Because of you I live again
Now I can be a voice for change
And help to build a world that's fair and true
So they can live the life they never knew
Kvôli tebe môžem znovu žiť
Môžem byť hlasom pre zmenu
A pomáhať budovať svet, ktorý je spravodlivý a pravdivý
Aby mohli žiť život, ktorý nikdy nepoznali
On the road to revolution
There are lessons to be learned
All the things you thought that mattered
Are lost at every turn
Na ceste k revolúcii
Existujú ponaučenia
Všetky veci, ktoré si si myslel, že na nich záležalo
Sú stratené na každom kroku
When the light of my existence
Was slipping through my hands
Pride and ignorance receded
To reveal the humbled man
Keď svetlo mojej existencie
Prekĺzne cez moje ruky
Pýcha a nevedomosť ustupuje
Odhaľuje pokorného človeka
My prince, my son
You got lost along the way
In light of this new burden that you face
You are forgiven at this day!
Môj princ, môj syn
Môžeš sa stratiť na ceste
Vo svetle tohto nového bremena, ktorému čelíš
Je ti odpustené v tento deň!
People, can you hear us?
Peace has been restored
The silence has been broken
Music reigns forever more!
Ľudia, počujete nás?
Mier bol obnovený
Ticho bolo prelomené
Hudba bude vládnuť navždy!
We sing the song of freedom
Together we are bound
People, we shall never hold you down!
Spievame pieseň slobody
Spoločne sme spojený
Ľudia, nemali by sme ťa nikdy držať dole!
We will build a world on common ground
And we'll live once more
Eternally in harmony
Our lives will be ASTONISHING AGAIN!
Budeme budovať svet spoločne
Budeme žiť ešte raz
Večne v harmónii
Naše životy budú opäť udivujúce!

Text přidal Sala_Alejkum

Video přidal Sala_Alejkum

Překlad přidal Sala_Alejkum

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Astonishing

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.