Playlisty Kecárna
Reklama

The Morningstar - text, překlad

playlist Playlist
I've cried a river for you to swim
to let you know the state we're in.
And I dreamt a vision for you to see
that night is the only worthy key
Vyplakal jsem řeku, kde budete plavat
Abyste věděli, jak na tom jsme,
Vysnil jsem jsem pro vás vizi k vidění
Že noc je ten jediný hodný klíč
I've seen Heaven sleep,
I've watched the angels weep,
they are slaves of fear and pain
I know that the dark will save us all
as long we praise the Dragon's call.
Dragon's call!
Viděl jsem Nebe spát,
Sledoval jsem anděly plakat,
Jsou otroky strachu a bolesti
Vím, že temnota nás všechny zachrání
Dokud budeme chválit volání Draka!
Volání Draka!
Eternal seems the time,
but the only true love will remain,
and darkness shall rise up to Heaven
to embrace the last, final prayer...
'Cause the grace of His word once spoken
is now shattered by a promise broken.
Nekonečný zdá se být čas,
ale jen ta pravá láska zůstane,
A temnota vzestoupí k Nebesům
Aby objala poslední, konečnou modlitbu…
Protože milost Jeho slova jednou vyřčeného
je nyní roztříštěno porušeným slibem.
So curse the tyrant, curse the light,
for we are free here in this night.
So embrace the sorrow, kiss the tears...
follow the wind to erase your fears,
for the fires burn bright, the fires of blue,
and in the end it will burn in you.
All of you!
Tak proklejte toho tyrana, prokeljte to světlo
Neb my jsme svobodní v téhle noci.
Tak obejměte smutek, polibte slzy…
Následujte vítr abyste smazali své obavy
Neb ohně hoří jasně, ohně modravé,
A nakonec bude hořet ve vás.
Ve vás všech!
The war will come,
apocalyptic storms of a tortured silence
as God oppresses His last, final soul...
Válka přijde
Apokalyptické bouře zmučeného ticha
Jak Bůh utlačuje Svou poslední duši…
And eternal seems the time,
but the only true love will remain,
darkness shall rise up to Heaven
to embrace the last, final prayer...
Last final prayer!
So deny God's light and His words spoken...
We regain Heaven and crush His skull wide open!
Nekonečný zdá se být čas,
ale jen ta pravá láska zůstane,
temnota vzestoupí k Nebesům
aby objala poslední, konečnou modlitbu…
Poslední, konečnou modlitbu!
Tak zapřete Boží světlo a jeho slova jednou vyřčená…
Znovu získáváme Nebe a rozrážíme jeho lebku!
I've cried a river for you to swim,
to let you know the state we're in.
I've sent a message throughout the stars,
for His kingdom is full of scars.
Vyplakal jsem řeku, kde budete plavat
Abyste věděli, jak na tom jsme,
Poslal jsem zprávu napříč hvězdami
Neboť Jeho království je plné jizev.
I am Lucifer, let us unite
come with me and leave His light!
Já jsem Lucifer, sjednoťme se
Pojďte se mnou a opusťte Jeho světlo!
I am the Light...
That Leads to Darkness!
I am the Night...
Behold Pandemonium!
Behold the Morningstar!
Behold Lucifer
Já jsem to Světlo
Které vede do Temnoty!
Já jsem Noc...
Hleď, Pandemonium!
Hleď, ta jitřní Hvězda!
Hleď, Lucifer!

Text přidal Lukark

Text opravil Drakasin

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Closed Eyes of Paradise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.