Playlisty Kecárna
Reklama

The Cry Of Silence - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Filled with sorrow...
Bleak inner self touched by pride,
devoured by solitude, still wrapped in time.
I'm flowing with pain!
Naplněn smutkem...
Bledé vnitřní já dotknuto pýchou
Pohlcen samotou, stále lapen v čase.
Přetékám bolestí!
Holding myself back in suspicion...
and lingering in the dust...
the dust of my abandoned remains.
I'm killed with the dagger of life...!
Držím se zpět v nedůvěře...
A postávám v prachu...
V prachu mých opuštěných ostatků.
Jsem zabit dýkou života...!
Such an exquisite pride in my suffering...
alone, all alone with the emotional
streams of my soul...
So real, so pure... yet I'm left aside
entangled in fear... without hope.
Tak znamenitá pýcha v mé utrpení...
Sám, úplně sám s emociálními
potoky mé duše...
Tak opravdový, tak čirý... přesto jsem ponechán stranou
Zamotán ve strachu... bez naděje.
I am truly left alone,
but somehow... just somehow
it feels like my loneliness is a victory
over the self-delusion of joy... and happiness.
Jsem opravdu opuštěn
Ale nějak... prostě nějak
Mám pocit, jako by má samota byla vítězstvím
Nad sebeklamem radosti... a štěstí.
My heart beats faster,
the anguish becomes clearer
and my misanthropic view gets stronger.
Living in the shadows...
so proud of being the one,
but desperate...
so desperate for a helping hand.
Do I really want to live this life?
Mé srdce tluče rychleji
Trýzeň se stává jasnější
A můj misantropický úhel pohledu se stává silnějším.
Žijící ve stínech...
Tak hrdý, že jsem tím jedním
Ale zoufalý...
Tak zoufalý pro pomocnou ruku.
Opravdu chci žít tento život?
I have a thousand reasons to die,
and many millions of tears to cry... in silence.
The human plague has emptied my life,
and I curse the day I was born... to this world!
Mám tisíce důvodů zemřít
A tolik milionů slz co vyplakat... v tichu
Lidský mor vyprázdnil můj život
A já proklínám den, kdy jsem se narodil... do tohoto světa!
Still, no-one else I ever want to be...
and no-one else I intend to be...
'cause no-one else I was meant to be!
I tak, nikým jiným bych nikdy nechtěl být...
A nikým jiným nezamýšlím být...
Protože nikým jiným jsem nebyl souzený být!
I need, I want, I long for my retribution...
I need, I want, I yearn for my retribution...
I want my retribution... and I want it now!
Potřebuji, chci, toužím po své mstě...
Potřebuji, chci, zoufám po své mstě...
Chci svou pomstu... a chci ji teď!
Unity; a gathering of open wounds,
of dark... of dark clean spirits...
what a dream... what a dream so distant!
Why should I... why should I be alone
when I love... when I love my brotherhood?
Shall I die... shall I die to be free
when I cry... when I cry in silence...
so please let me die in silence...
oh my god, let me die in silence!
Jednota; shromáždění otevřených ran
Temných... temných čistých duší...
Jaký to sen... jaký to sen tak vzdálený!
Proč bych měl být... proč bych měl být sám
Když miluji... když miluji své bratrstvo
Mám zemřít... mám zemřít, abych byl svobodný
Když pláču... když pláču v tichosti...
Tak prosím, nechte mě zemřít v tichosti...
Ach bože, nech mě zemřít v tichosti!

Text přidal Lukark

Text opravil Drakasin

Video přidal obladi

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Where Lovers Mourn

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.