Playlisty Kecárna
Reklama

Serenade Of Sorrow - text, překlad

playlist Playlist
-Lucifer: And the fire burn'd inside my eyes
As ye fall's ascending like a moment o' joy
-Lucifer: A oheň plál v mých očích
Jak tvůj pád vzestupuje jako moment radosti
-Lucifer: My thorns were sown in the light o' Day
-Spirit: His thorns were sown in the grasp o' God
-Lucifer: Mé trny byly zasety ve světle Dne
-Duch: Jeho trny byly zasety v uchopení Boha
-Lucifer: And the winds... They blew...
-Spirit: And the pain... It grew...
-Lucifer: A ty vichry... vály...
-Duch: A ta bolest... rostla...
-Lucifer: Until my winds blew no more
-Spirit: But holiness grew no more
-Lucifer: Dokud mé vichry nevály více.
-Duch: Ale svatost nerostla více.
-Lucifer: I scream'd on the dawn!
-Spirit: I scream'd on the dawn!
-Lucifer: Křičel jsem při svítání!
-Duch: Křičel jsem při svítání!
-Lucifer: Grievance; fro' the horizon she comes...
-Spirit: Grievance; fro' the horizon she comes...
-Lucifer: Rozhořčení; z obzoru přichází...
-Duch: Rozhořčení; z obzoru přichází...
-Lucifer: I wonder if I could stay in this world
Sooner or later my pain must end!
-Spirit: Pain must end!
-Lucifer: Zajímá mě, jestli bych mohl zůstat na tomto světě
Dříve či později má bolest musí skončit!
-Duch: Bolest musí skončit!
-Lucifer: My life...
-Spirit: His life cries...
-Lucifer: Můj život...
-Duch: Jeho život pláče...
-Lucifer: It cries to be free...
-Spirit: But soon to be free...
-Lucifer: Křičí po vysvobození...
-Duch: Ale brzo bude volný..
-Lucifer: But legions of stars... The stars suffer with me!
-Spirit: Thou art the star o' Venus... Oh, Seraphim!
-Lucifer: Ale legie hvězd... Ty hvězdy trpí se mnou!
-Duch: Ty jsi hvězda Venušina... Oh, Serafime!
-The Holy Spirit: Thou must obey thy Father, thy God!
Bow down before His eyes... Before His very eye's...!
-Duch Svatý: Musíš poslouchat svého Otce, svého Boha.
Klaň se před Jeho očima, před jeho samotnýma očima!
-Lucifer: My God! -Lucifer: Můj Bože!
-Lucifer: "Father"... Hear us cry!
-Spirit: "Father"... Hear us cry!
-Lucifer: "Otče"... Slyš jak křičíme!
-Duch: "Otče"... Slyš jak křičíme!
-Lucifer: Tell me why...!
-Spirit: Tell me why...!
-Lucifer: Řekni mi proč...!
-Duch: Řekni mi proč...!
-Lucifer: Thou wilt die!!! Die!!! -Lucifer: Zemřeš! Zemři!
-Astaroth: Oh, Enslaver of Souls;
Thou can not be our Father!
Oh, Avengeful God;
Thou hast brought us agony!
-Astaroth: Och, Otrokáři Duší;
Nemůžeš být naším Otcem!
Och, pomstychtivý Bože;
Přinesl jsi nám muka!
-Lucifer: Our sorrow...
-Spirit: Sorrow, so beautiful...
-Lucifer: Náš zármutek...
-Duch: Zármutek, tak nádherný...
-Lucifer: Into heav'n...
Falling from this world
-Spirit: They are falling...
Falling!
-Lucifer: Do nebe...
Padat z tohoto světa
-Duch: Oni padají..
Padají!
-Lucifer: Takest us away
Here is only pain!
-Spirit: God is smiling...
-Lucifer: Vezmi nás pryč,
Tady je jen bolest!
-Duch: Bůh se usmívá...
-Lucifer: We shall enter darkness...
-Spirit: Smiling!
-Lucifer: Vstoupíme do temnoty...
-Duch: Usmívá!
-Lucifer: We love this realization!
-Spirit: Salvation comes, but pain...
-Lucifer: Milujeme tohle poznání!
-Duch: Spása přichází, ale bolest...
-Lucifer: Behold our salvation!
-Spirit: Still grows...
-Lucifer: Hleď na naší spásu!
-Duch: Stále roste...

Text přidal Lukark

Text opravil Drakasin

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Drakasin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Closed Eyes of Paradise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.