Playlisty Akce
Reklama

The Sound of Silence (Simon and Garfunkel Cov.. - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.
Zdravím Tě, temnoto, má stará známá
Znovu jsem si s tebou přišel promluvit,
Neboť tiše se plazící vize
Zapustila kořeny, když jsem spal
A ta představa, v mé hlavě ukotvená
Stále zůstává
Obklopená zvukem ticha.
In restless dreams I walked alone,
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp,
When my eyes were stabbed
by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.
V neklidném snění kráčel jsem sám
Úzkými dlážděnými ulicemi
Pod svatozáří z pouliční lampy,
Zvedl jsem si límec, bráně se chladu a vlhku,
Když tu mé oči probodla
Záplava neonového světla,
Která proťala noc
A dotkla se zvuku ticha.
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.
A v tom obnaženém světle jsem uzřel
Deset tisíc lidí, možná víc.
Mluvili, aniž by promlouvali,
Slyšeli, aniž by naslouchali,
Psali písně, které nikdy nepoznají hlasy
A nikdo se neodvážil
Narušit zvuk ticha.
"Fools", said I,"You do not know,
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you."
But my words like silent raindrops fell
And echoed In the wells of silence
"Blázni", řekl jsem, "nevíte,
ticho roste jako rakovina.
Slyšte má slova, která Vás mohou poučit,
Chopte se mých paží, které na Vás mohou dosáhnout."
Ale má slova padala neslyšně jako dešťové kapky
A v ozvěně zněly studnami ticha
And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming.
And the signs said:
"The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whispered in the sounds of silence."
A ti lidé se klaněli a modlili
Neonovému bohu, jehož stvořili.
A transparent probleskl s varováním
Slovy, kterým propůjčil formu.
A stálo na něm:
Slova proroků
jsou napsaná na zdech metra
A nájemních halách.
A šeptaná do zvuků ticha.

Text přidal DevilDan

Text opravil 1fallout1

Videa přidali Marrbor, RogueMage

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila Erbanka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Immortalized

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.