Playlisty Kecárna
Reklama

Eradication Instincts Defined - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As mortal manufactured waste
And part of the commonly infected
You prevent the ones worthy the gift of life
To surface on once a prosperous soil
Jako smrtelná výroba odpadu
A část běžně infikovaná
Bráníš ty hodné daru života
Před povrchem na kdysi prosperující půdě
As superficially bewildered whores
And succumbing to fictional truth
You are taught to preserve and profit
The life institutional lie
Když povrchně zmatené děvky
A podléhající fiktivní pravdě
Jsi učen zachování a zisku
Životní institucionální lži
You worthless piece of shit
May we all depart from this world
And dissolve into nothingness
Compassion will not be granted
When life's value
Is point below zero
Jsi bezcenný kus hovna
Možná se všichni odchýlíme z tohoto světa
A rozpustíme se do nicoty
Nebude poskytnut soucit
Když životní hodnota
Je bod pod nulou
Human depravity is at our disposal
As the perfect tool to destroy mankind
The worst kind of them all
Modern times' ignorance, the world disease
Appeal to death of every man
Lidská zkaženost je nám k dispozici
Když perfektní nástroj ničí lidský druh
Nejhorší druh ze všech
Moderní doby ignorance, světová nákaza
Odvolej se na smrt každého člověka
A living hate smoldering abyss
Nurtured through centuries with quietly exercised wrath
Seeks the easiest way to the feed the engine
Praising the final bloodbath
Žijící nenávist, doutnající propast
Živena staletí tiše vykonávaným hněvem
Hledá nejsnazší cestu k nakrmení motoru
Chválí konečnou krvavou koupel
Uncertainty and guilt
Will no longer endorse our fate
There will be no remorse, we kill to kill again
Killing all
Nejistota a vina
Nebude dlouho souhlasit s naším osudem
Už nebude lítost, zabíjíme pro další zabíjení
Zabíjení všech
Go ahead end it all, we deserve no better
As a forever unblessed detonation
The great plutonium chord fulminates
Blinding the eyes of creation
Jdi přímo, všechno ukonči, nezasloužíme si nic lepšího
Než navěky nepožehnanou detonaci
Velké plutonium, akord fulminátů
Slepé oko kreace
Cutting off all life support
Sweeping away existence instantly
Iced desolate ruins linger
Leaving traces of our lovely humanity
Odřezává všechnu životní podporu
Okamžitě smetává existenci
Ledové pusté trosky dlí
Nechávajíc stopu naší milované lidskosti
As mortal manufactured waste
And part of the commonly infected
You prevent the ones worthy the gift of life
To surface on once a prosperous soil
Jako smrtelná výroba odpadu
A část běžně infikovaná
Bráníš ty hodné daru života
Před povrchem na kdysi prosperující půdě
Uncertainty and guilt
Will no longer endorse our fate
There will be no remorse, we kill to kill again
Killing all
Nejistota a vina
Nebude dlouho souhlasit s naším osudem
Už nebude lítost, zabíjíme pro další zabíjení
Zabíjení všech

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal zeroflag

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Death Cult Armageddon

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.