Kecárna Playlisty

At seventeen - text, překlad

playlist Playlist
I learned the truth at seventeen
That love was meant for beauty queens
And high school girls with clear skinned smiles
Who married young and then retired
Učila jsem se pravdu v sedmnácti
Tahle láska byla určena jenom královnám krásy
A smějící se středoškolačky s čistou pletí
které se vdaly mladé a odešly
The valentines I never knew
The Friday night charades of youth
Were spent on one more beautiful
At seventeen I learned the truth
Valentýn jsem nikdy neznala
Páteční noci šaráda mládí
Vynaložené na jednu krásu
V sedmnácti jsem se naučila pravdu
And those of us with ravaged faces
Lacking in the social graces
Desperately remained at home
Inventing lovers on the phone
A ty z nás se zničenými obličeji
Nedostatečné ke společenským půvabům
Zoufale zůstaly doma
Vynalézaví milenci na telefonu
Who called to say - come dance with me
And murmured vague obscenities
It isn't all it seems at seventeen
Kdo křičel - pojď se mnou tancovat
A zamumlal vágní obscénosti
To všechno se v sedmácti nezdá
A brown eyed girl in hand me downs
Whose name I never could pronounce
Sais "Pity, please the one's who serve
They only get what they deserve"
Hnědooké holky mě vyprazdňovaly
Jejichž jméno bych nikdy nemohla vyslovit
Říkali "Škoda těch co slouží
dostaly jen co si zasloužili"
The rich relationed hometown queen
Marries into what she needs
With a guarantee of company
And haven for the elderly
Bohatá příbuzná je královná v rodném městě
Žení se tak jak potřebuje
Se zárukou společnosti
A nebem až bude postarší
Remember those who win the game
Lose the love they sought to gain
In debentures of quality and dubious integrity
Pamatuju si ty co vyhráli zápas
Ztratili lásku o kterou se snažili
V dlouhopisech pochybné kvality a integrity
Their small town eyes will gape at you
In dull surprise when payment due
Exceeds accounts received at seventeen
Jejich maloměstské oči na tebe budou zírat
V tupém překvapení při splatnosti
Převyšuje účet přijatý v sedmnácti
To those of us who knew the pain
Of valentines that never came
And those whose names were never called
Těm z nás, kteří znali bolest
Valentínky která nikdy nepřišla
a těch jejichž jména nikdy nebyla vyslovena
When choosing sides for basketball
It was long ago and far away
The world was younger than today
When dreams were all they gave for free
To ugly duckling girls like me
Když vybírali stranu na basketbal
Bylo to daleko a vzdálené
Svět byl mladší než dnešek
Když sny byli všechno, co dobrovolně dali
ošklivým káčátkům jako já
We all play the game, and when we dare
To cheat ourselves at solitaire
Inventing lovers on the phone
Repenting other lives unknown
Všichni hrajeme hru a když jsme si dovolili
podvést sami sebe v soliteru
Vynalézaví milenci na telefonu
Litující jiných neznámých životů
Who call and say - come dance with me
And murmur vague obsceneties
To ugly girls like me, at seventeen
Kdo křičel - pojď se mnou tancovat
A zamumlal vágní obscénosti
To všechno se v sedmácti nezdá

Text přidala misischa

Video přidala misischa

Překlad přidala misischa


Listen to your heart

DHT texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.