Kecárna Playlisty
Reklama

Sacred Throne - text, překlad

playlist Playlist
[Verse 1:]
Destiny’s calling
“Fulfill the oaths
And step forward to the quest
For the sacred throne”
Osudy volají
"Splnit přísahu
A krok vpřed na cestě
Za posvátný trůn "
Through the dimensions
Spaces and times
Lies our way of trials
And never ending fight
Prostřednictvím rozměrů
Mezery a doby
Leží naše cesta hodnocení
A nekončící boj
[Pre-chorus:]
We trod on this path together
My faithful friend
And sworn the oath to fight the Evil
With sword in hands
Jsme šlapali na této cestě společně
Můj věrný příteli
A přísahal přísahu bojovat proti zlu
S mečem v ruce
Somewhere beyond lies the kingdom
Of justice and truth
And on it’s throne of ancient wisdom
I will rule
Někde za lži říše
Spravedlnosti a pravdy
A na to je trůn dávné moudrosti
Budu vládnout
[Verse 2:]
Do you remember
Rage of the fight
You crashed helmets by your sword
And you saved my life
Pamatujete si
Vztek z boje
Ty havaroval přilby svým mečem
A jsi mi zachránil život
Our path of glory
Is hard, my brave friend
But together we will
Pave the way to Promised Land
Naše cesta slávy
Je těžké, můj statečný přítel
Ale společně budeme
Vydláždit cestu do zaslíbené země
[Pre-chorus] Hordy temnoty nás obklopují,
Ale stojíme silní
Vaše pomocná ruka je na mé straně
Tak jsme drženi
Hordes of Darkness surround us
But we’re standing strong
Your helping hand is by my side
So we’re holding on
Vrátím se do království
Které na mě čeká
A na to je posvátný trůn
Budu vládnout volný
I will return to the kingdom
That’s waiting for me
And on it’s sacred throne
I will rule free
Refrén:
Nyní remíza tvého meče můj starý přítel
A bojovat až do konce
Navždy stojíme
Pro naši zaslíbenou zemi
[Chorus:]
Now draw your sword my old friend
And fight to the end
Forever we stand
For our Promised Land
Náš sen se stává skutečností
Pro mě a pro vás
Král se vrátí
K jeho posvátnému trůnu
Our dream’s coming true
For me and for you
The King will return
To his sacred throne
Stojíme na cestě
Odvahy a mohl by tak
Vůle bohů nás chrání
A čest je náš průvodce
[Verse 3:]
We stand on the way
Of courage and might
Will of Gods protects us
And honor is our guide
Zapomenutá říše
Nás čeká
Vypij si pivo můj příteli
A připravte se na jízdu!
Forgotten kingdom
Is waiting for us
Drink your ale my friend
And prepare for the ride!
Naše přátelství kované
V ohni a oceli
Bratři ve zbrani pro všechny časy
Narodili jsme se vyhrát
[Pre-chorus] Naše unie je posvátná
To mě vede k trůnu
A naše cesta má konec
Nicméně je to dlouho
Our friendship forged
In fire and steel
Brothers in arms for all times
We were born to win
Refrén:
Our union is sacred
It leads me to throne
And our journey has an end
However it’s long
[Chorus]

Text přidal PrincCvok

Překlad přidal PrincCvok

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Desert texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.