Kecárna Playlisty

Imperial Eagle - text, překlad

playlist Playlist
Times of the civil war
carved mother land with gore,
sinful beasts are crawling in our home;
Red Viper grabbed the throne
Časy občanské války
Pořezaly vlast masakrem
Hříšné šelmy se plazí naším domem
Rudá Zmije popadla trůn
Now the time has come to stand as one,
fight, fulfill the oath we once sworn
For the Tsar, for faith and Russia,
we are rising from the ashes, march with honor to the battle
Teď přišel čas, aby jsme se postavili jako jeden
Bojujme, naplňmě přísahu, kterou jsme dříve složili
Za cara, za víru a Rusko
Stoupáme z popela, pochodujeme se ctí do boje
Eagle of Empire cries
on final march to demise
True sons of our Father land,
the glorious White Army stands
Orel Impéria brečí
Na posledním pochodu ke smrti
Praví synové země našich otců
Nádherná Bílá Armáda stojí
We lost homes and lost the lands,
our soil in paws of the Reds
Infected minds of men with heresies,
massacred families
Ztratili jsme domovy a ztratili země
Naše půda v tlapech Rudých
Mysli mužů nakažené kacířstvím
Zmasakrované rodiny
From Siberia to the black sea
rage of Russian spirit is unleashed,
pick of nation on its splendor,
no intention to surrender, march with honor to the battle
Od Sibiře k Černému moři
Vztek ruského ducha je vypuštěn
Vrchol národa ve jeho velkoleposti
Žádný úmysl se vzdát, pochodujeme se ctí do boje
Eagle of Empire cries
on final march to demise
True sons of our Father land,
the glorious White Army stands
Orel Impéria brečí
Na posledním pochodu ke smrti
Praví synové země našich otců
Nádherná Bílá Armáda stojí
I believe that time will come and the Russian army,
led by commitment of commanders and soldiers,
will rise and clear the mother soil of unholy beasts, ones who deny god and state,
at times of despair one must sacrifice own good for sake of Motherland!
Hearts of Russians beat as one, victory awaits!!! (Baron Pyotr Wrangel)
Věřím, že nadejde čas a ruská armáda
vedená povinností velitelů a vojáků
povstane a očistí mateřskou půdu od bezbožných
bestií, těch které odmítají boha a stát.
V časech zoufalství, jeden musí obětovat vlastní dobro kvůli Vlasti!
Srdce Rusů bijí jako jedno, vítězství čeká!!!
(Baron Pjotr Wrangel)
Years have passed, war was lost,
we left familiar coasts,
exiled and outcast forevermore,
Red Viper grabbed the throne
Roky přešly, válka je prohraná
Opustili jsme známá pobřeží
Vyhnáni a vyvrženi navěky
Rudá Zmije popadla trůn
From Siberia to the black sea
sons of Russian people live in fear,
pick of nation on its splendor,
ruined, gone, exiled, surrendered, we have lost the final battle‎
Od Sibiře k Černému moři
Synové ruského lidu žijí ve strachu
Vrchol národa ve jeho velkoleposti
Zničený, pryč, vyhnaný, kapitulovaný, prohráli jsme poslední bitvu

Text přidal IlMagnifico

Video přidal IlMagnifico

Překlad přidal Geralt


Never Regret

Desert texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.