Kecárna Playlisty
Reklama

Book Of Revelations - text, překlad

playlist Playlist
I can't sleep
I keep thinking about this
What if, with everything that's going on, the world really is coming to an end?
Then what?
Nemůžu usnout
Stále o tom přemýšlím
Co když se vše co se na světě děje spěje k našemu konci?
A co pak?
What if it isn't a lie? (What if?)
What if we make it to heaven and don't get inside? (What if?)
What if we get to the gates and see God on the other side and he looks us in our face and says our whole lives we've wasted time?
What if we can't go back? (What if?)
What if we can't redo this life and get one second chance?
What if our future happiness is memories of our past (God)
While we burn forever haunted by the devil's laughs? (Hahahaha)
Why?
Why do we push them away? (Why?)
And why do the ones we work to keep never actually stay? (Why?)
Why do we focus on tomorrow and forget about today (Why?)
And smile in everybody's face and try and act like we're okay?
Why do we live this way?
Why do we hate?
Why do we fight?
Why do we act like there's time and got more than one life?
Why? (Answer me)
Why? WHY!? Why? Why?
Co když to není lež? (Co když?)
Co když se dostaneme do nebe ale nedostaneme se dovnitř? (Co když?)
Co když se dostaneme k branám, kde uvidíme Boha na druhé straně, a on se nám podívá do tváře a řekne nám že celý život jsme marnili čas?
Co když se nemůžeme vrátit? (Co když?)
Co když už nezískáme druhou šanci na nový život
Co když naše budoucí štěstí jsou vzpomínky na naši minulost (Bůh)
Zatímco navždy shoříme, budeme strašeni ďábelským smíchem? (Hahahaha)
Proč?
Proč je odstrkujeme? (Proč?)
A proč ti, které se snažíme u sebe udržet, nikdy nezůstanou? (Proč?)
Proč se zaměřujeme na zítra a zapomínáme na dnešek (Proč?)
A usmívat se do obličeje každému a pokoušet se tvářit že jsme v pořádku?
Proč tak žijeme?
Proč umíme nenávidět?
Proč se pokoušíme bojovat?
Proč děláte jako že "máte čas" a máte víc než jeden život?
Proč? (Odpověz mi)
Proč? PROČ!? Proč? Proč?
I'm older and looking for truth
I'm holding my faith in my hand but the pain in this world has been shaking it loose
I used to have so much to gain
Now I have so much to lose
They say I'm crazy for looking for answers
I say they crazy for not giving proof
Vision is blurred, I'm over concerned
I'm looking at God to see if life with him is something I've earned
The devil's been watching he's tryna recruit he's been waiting at every turn
I'm driving this life on the highway to hell but I won't burn, fuck!
We know the difference
We know what is wrong and we know what is right
But Satan is strong, God, and most of your people are losing the fight (We try)
So what if we fail?
What if we can't escape his lies? (What if?)
What if we can't change, what if he still controls our minds?
Where do we run?
Where do we go?
Who do we talk to?
We look around and everyone we see is lost too (Fuck)
What if life was just some test that we all do? (What if?)
What if you were busy when we called you?
Jsem starší a hledám pravdu
Držím svou víru v ruce, ale bolest tohoto světa s ní otřásá
Měl jsem tolik, abych získal
Teď musím tolik ztratit
Říkají, že jsem blázen co hledá jen odpovědi
Říkám, že jsou blázni co nedali důkaz
Mám obavy, vize je rozmazaná
Dívám se na Boha, abych zjistil, zda život s ním je něco, co jsem si zasloužil
Ďábel sleduje každý náš hřích a nás na každém kroku
Řídím tento život po dálnici co vede do pekla, ale nezačnu hořet, kurva!
Známe rozdíl
Víme co je špatně a víme co je správně
Ale Satan nabývá na síle, Bože, většina tvých lidí boj prohrává (Snažíme se)
Co když teda selžeme?
Co když nemůžeme uniknout jeho lžím? (Co když?)
Co když se nemůžeme změnit, co když stále ovládá naše myšlení?
Kam se snažíme běžet?
Kam jdeme?
S kým si můžeme promluvit?
Když se rozhlédneme tak uvidíme jak všichni lidi jsou ztraceni (Kurva)
Co kdyby život byl jen nějaký test, který všichni podstupujeme? (Co když?)
Co kdyby jsi byl i nadále zaneprázdněn, když tě voláme?
What if hell's on earth?
What if being born is dying, and dying's birth?
Would that mean life's not God's gift but the devil's curse?
And to live was to be evil 'cause it's words reversed?
What if the devil entered a pastor and he led a church?
What if we looked for the truth, but didn't know where to search? (Where?)
What if the books they said to read had never been your words? (What if?)
What if we chose to follow you but we still had that urge?
Will you forgive us for our sins and let us in your world?
God we at the gates (What if?)
We couldn't see, hear, or touch you, but we had faith
We know we messed up, we human and we make mistakes
So we just begging we get in and that you'll have grace (Please)
God!
What if we didn't mean it?
What if the place we grew up forgot to teach it?
What if we never even got the chance to go and seek it?
Then what, then what? (Then what?)
Co když je peklo přímo tady na zemi?
Co když podstata narození je jen umírání a smrt
dalším narozením?
Znamenalo by to, že život není Boží dar ale ďábelská kletba?
A žít by mělo být zlé, protože jste "převrátili slova"?
Co když ďábel vstoupil do pastora a vedl kostel?
Co kdybychom hledali pravdu, ale nevěděli by jsme kde ji máme hledat? (Kde?)
Co kdyby ty knihy, které jsme měli číst, nikdy nepocházeli z tvých slov? (Co když?)
Co když se rozhodneme tě následovat, ale stále máme nutkání?
Odpustíš nám za naše hříchy a pustíš nás do svého světa?
Budeme u božích bran (Co když?)
Nemůžeme tě vidět, slyšet tě ani se tě dotknout, ale máme víru
Víme, že to poděláme, jsme lidé a děláme chyby
Takže jen prosíme, abychom se dostali dovnitř a že budeš mít tu milost (prosím)
Bože!
Co kdybychom to tak nemysleli?
Co kdyby to místo, kde jsme vyrůstali se přestalo vzdělávat?
Co když bychom nikdy neměli tu šanci jít a prozkoumávat?
Tak co, co potom? (A co pak?)
Dear Family
We're in scary times
Nobody has the answers
Just make sure we spread love
And believe
My name is Dax
Drahá rodino
Jsme v děsivých časech
Nikdo nemá odpovědi
Jen se ujišťujme že šíříme lásku
A věřte
Mé jméno je Dax

Text přidal ojta523

Video přidal ojta523

Překlad přidal ojta523

Je zde něco špatně?
Reklama

I’ll Say It For You

Reklama

Dax texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.