Playlisty Kecárna
Reklama

The Gods Speak (feat. Marco Hietala & Zuberoa.. - text, překlad

playlist Playlist
Dark Sarah:
I made it here
The gods, they are arriving
Look there
They're like angels with halos!
Temná Sarah:
Dostala jsem se sem
Bohové přicházejí
Podívej se tamhle
Jsou jako andělé se svatozářemi!
How strange, they're fierce
With their white spears
You know, they're not
Welcoming me nor you
Jak zvláštní, jsou nelítostní
S jejich bílými oštěpy
Ty víš, že nevítají
Mě ani tebe
Dragon:
The world is ours
I've redeemed my sins
But I'm not welcome here
Not anymore?
Drak:
Svět je náš
Odčinil jsem své hříchy
Přesto tu nejsem vítaný
Už ne?
Iron Mask:
The more you try
The more we fight
To keep you there
Where you belong
The Underworld
Železná Maska:
Čím víc se snažíš
Tím víc bojujeme
Abychom tě udrželi
Tam kam patříš
V Podsvětí
White Beard:
The world was ours
You've returned to us but
You're not welcome here
It's not your home!
Bílý Vous:
Svět byl náš
Vrátil ses k nám
Ale nejsi tu vítaný
Není to tvůj domov!
Dark Sarah:
Home, I am here to find
my way back home!
Temná Sarah:
Domov, jsem tu abych našla
cestu zpátky domů!
Gods:
But you're not welcome here
not anymore!
Bohové:
Ale nejsi tu vítaná
Už ne!
Dark Sarah:
I, I've tried to find a way
To reach the skies
But today I know
The gods don't hear
There be will be no tomorrow
Temná Sarah:
Já, já se snažila najít způsob
Jak se dostat k nebesům
Ale dnes vím
Že bohové neslyší
Nebude žádný zítřek
Iron Mask:
I see, you walk now with the mortals
It's sad
She will pay this with her life
Železná Maska:
Vidím, že jsi sem přišel se smrtelníkem
To je smutné
Ona za to zaplatí svým životem
White Beard:
We burned your wings for a reason
And now you bring a mortal here!
Bílý Vous:
Měli jsme důvod spálit tvá křídla
A teď jsi sem dovedl smrtelníka!
Dragon:
I did not bring her to you, you see
She has her own reason to be here!
Drak:
Já ji k vám nedovedl, víte
Ona má své vlastní důvody, proč tu je!
Dark Sarah:
Here in my hands
I have the keys to you
So please now let me
Pass the gate of time
Temná Sarah:
Tady v mých rukou
Jsou vaše klíče
Tak mi teď prosím dovolte
Projít bránou času
Dragon:
I, I've tried to find a way
To reach the skies
But today I know
The gods don't hear
There be will be no tomorrow
Drak:
Já, já se snažil najít způsob
Jak se dostat k nebesům
Ale dnes vím
Že bohové neslyší
Nebude žádný zítřek
Gods:
Hear now, we won't change the plan
The universe has spoken
Can't you hear now
It's raging
The storm is coming closer!
Bohové:
Slyšte, nebudeme měnit plán
Vesmír promluvit
Copak neslyšíte
Jak běsní
Bouře se blíží!
Raging for the world, the order
The white spears ask for blood!
Bouří pro svět, pořádek
Bílé oštěpy žádají krev!
Dark Sarah & Dragon:
I, I've tried to find a way
To reach the skies
But today I know
The gods don't hear
There be will be no tomorrow
Tomorrow
Temná Sarah & Drak:
Já, já se snažil/a najít způsob
Jak se dostat k nebesům
Ale dnes vím
Že bohové neslyší
Nebude žádný zítřek
Zítřek
Gods:
It all ends here
Time runs out
(Tomorrow)
So see how life disappears
(Tomorrow)
From her and fate is drear
Bohové:
Tady to všechno končí
Čas vypršel
(Zítřek)
Tak sleduj, jak život zmizí
(Zítřek)
Z ní a osud je pochmurný

Text přidal Scoth

Text opravila Stormchild

Video přidal Scoth

Překlad přidala Stormchild

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Golden Moth

Reklama

Dark Sarah texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.