Kecárna Playlisty
Reklama

The Cauldron Born - text, překlad

playlist Playlist
Sunset, Moonrise,
See how the land is bathed,
In silver hue.
You feel so lonely,
Come with me and let me show,
There are others just like you.
Západ slunce, východ měsíce,
sleduj, jak se krajina koupe,
ve stříbřitém odstínu.
Cítíš se tak osaměle,
pojď se mnou a dovol mi ukázat Ti,
jsou tu další, přesně jako Ty.

Who feel the powers of Earth, Sea and Sky,
Of Dragon and Faerie and Shades of the night,
Hear the call of our ancestors of blood and bone,
Of womb and tomb, and standing stone..

Kdo cítí síly Země, moře a oblohy,
Draka a víly a odstínů noci,
slyš volání praotce krve a kosti,
dělohy a hrobu, a stojícího kamene...

Lady stir your Cauldron well,
Chant your words and sing your spell,
Deep within the darkened hall,
Hear the Goddess Ceridwen call..

Dámo, promíchejte svůj kotel dobře,
pějte svá slova a zazpívejte své kouzlo,
hluboko uvnitř zatemněného sálu,
slyš volat bohyni Ceridwen...

See a man,
Alone on a hill,
His arms raised hugh to the Moon,
Chanting words, a charm, a spell of power,
A Witches Rune..

Uzři muže,
samotného na kopci,
jeho ruce pozdvižené k obětí měsíce,
pějíce slova, chór, kouzlo síly,
čarodějnické runy...

He calls to the powers of Earth, Sea and Sky,
Of Dragon and Faerie and Shades of the night,
He calls to his ancestors of blood and bone,
Of womb and tomb, and standing stone..

Volá síly Země, moře a oblohy,
Draka a víly a odstínů noci,
volá praotce krve a kosti,
dělohy a hrobu, a stojícího kamene...

Lady stir your Cauldron well,
Chant your words and sing your spell,
Deep within the darkened hall,
Hear the Goddess Ceridwen call.
Come and taste of the Cauldron's Brew,
And magic she will give to you,
You will dance in the eye of the storm,
You're Ceridwen's Children,
The Cauldron Born!.

Dámo, promíchejte svůj kotel dobře,
pějte svá slova a zazpívejte své kouzlo,
hluboko uvnitř zatemněného sálu,
slyš volat bohyni Ceridwen...
Přijď a ochutnej směs v kotli,
a magii, kterou ti dá,
budeš tančit v oku bouře,
jsi Ceridwenin potomek,
zrozen z kotle!

A charm of silver,
The gypsy said,
When he was just seventeen,
Your future I'll tell you,
Every thread and turn,
If there to be seen. .

Chór ze stříbra,
cikánka pravila,
když mu bylo pouhých sedmnáct,
Tvou budoucnost ti povím,
každé vlákno a obrat,
je-li vidět...

She took his hands tracing the lines,
Searching for patterns and looking for signs,
Your life a construction one day you will see,
Through the illusion and into the dream!.

Vzala jeho ruce, sledujíce linie,
hledajíce vzory a pátrající po znameních,
stavbu svého života jednoho dne uvidíš,
skrze iluzi do snu!

So we stand,
On this hill,
Our shadows are cast by the Moon.
Chanting words, a charm, a spell of power,
Our Witches Rune..

A tak stojíme,
na tomto kopci,
naše stíny jsou způsobeny měsícem.
Pějíce slova, chór, zaříkadlo síly,
naše čarodějnická runa...

We call to the powers of Earth, Sea and Sky,
Of Dragon and Faerie and Shades of the night,
We calls to our ancestors of blood and bone,
Of womb and tomb, and standing stone

Voláme síly Země, moře a oblohy,
Draka a víly a odstínů noci,
voláme k praotcům krve a kosti,
dělohy a hrobu, a stojícího kamene.

Text přidal mikibull27

Video přidal mikibull27

Překlad přidala _Tzim_

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Cauldron Born

Reklama

Damh the Bard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.