Kecárna Playlisty
Reklama

Immrama (A Soul Quest) - text, překlad

playlist Playlist
She’s here again my owl, my friend,
I can hear her call.
Her black and wingspread silhouette
Is cast upon my wall.
Her voice an ancient echo,
Of what has gone before.
I climb upon her feathered back,
And through the air we soar,
She takes me to the Ferryman,
Upon a distant shore.
Ona je tu znova, má sova, má kamarádka,
Slyším její volání.
Její černá silueta s roztaženými křídly
Je odlita na mé zdi.
Její hlas, starověká ozvěna,
Toho co odešlo před.
Šplhám po jejích opeřených zádech,
A napříč vzduchem se vznášíme,
Ona mě nese k převozníkovi,
Na vzdáleném břehu.

If life’s a symphony,
sing along, sing along.
Each note a harmony
in our song, in our song.

Pokud je život symfonie,
zpívat společně, zpívat společně.
Každá nota harmonie,
v naší písni, v naší písni.

I place a coin into his hands
This voyage to undertake.
So silent I can hear my breath,
His craft, it leaves no wake.
A Lady stands upon the shore
She’s reaching out her hands
Her face as silver as the Moon
I step upon the land,
And tears of joy fall from my eyes,
For now I understand.

Umístil jsem minci do jeho rukou
Tu plavbu, aby podniknul.
Takové ticho, slyším můj dech,
Jeho řemeslo, nezanechává žádnou brázdu.
Dlečna stojí na břehu
Natahuje své ruce
Její tvář, tak stříbrná jako Měsíc
Vyjdu na pevninu,
A slzy radosti padají z mých očí,
Pro tuto rozumím.

She takes me to a distant cave,
With a door of stone.
A place of rest, a silent tomb,
I step inside alone.
And then I see familiar shapes
Of things I’ve known before,
Toys that meant so much to me,
Are scattered on the floor.
And all the things I keep inside,
And try hard to ignore

Vzala mě do vzdálené jeskyně,
S dveřmi z kamene.
Místo odpočinku, tichý hrob,
Vkročím dovnitř sám.
A pak vidím známé tvary,
Věcí, které jsem poznal předtím,
Hračky, které pro mě tolik znamenaly,
Jsou rztroušeny po podlaze.
A všechny tyto věci držím uvnitř,
A těžce se je snažím ignorovat.

My first guitar, a long-lost friend,
A time I nearly fell,
And my Grandmother’s music box,
With the tune I knew so well.
Faces of lovers come and gone,
A glass full of tears,
And as I watch they fade away
Back into distant years
All a part of who I am,
My hopes and dreams and fears

Má první kytara, dlouho ztracený přítel,
Když jsem málem spadl,
A hudební skříňka mé babičky,
Jejíž melodii jsem znal tak dobře.
Tváře milenců přicházejí a odcházejí,
Brýle plné slz,
A jak se dívám jak se ztrácejí
Zpět do vzdálených let
Všechny části toho, co jsem,
Mé naděje a strachy a sny.

I wake to greet a brand new day,
But see what I have found,
A feather and a silver coin,
Are lying on the ground….

Probouzím se pozdravit zbrusu nový den,
Ale vidím, co jsem našel,
Pírko a stříbrnou minci,
Ležící na zemi....

Text přidal mikibull27

Video přidal mikibull27

Překlad přidala WhiteCorco

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Cauldron Born

Reklama

Damh the Bard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.