Kecárna Playlisty
Reklama

The Trial of Lancelot - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
King Arthur's knights they filled the table round,
Save for one who stood before them.
For once without a weapon,
For once he stood in shame.
The trial's charge was treason,
And betrayal of an oath.
And should his guilt be proven,
Death would fall on traitors both.
The knights would counsel Arthur's hard decision.
Rytíři krále Artuše zaplnili kulatý stůl
až na jednoho, který stál před nimi
Pro jednou beze zbraně
pro jednou stál zahanben
Byl obviněn ze zrady
a porušení slibu.
Když ho uznají vinným,
musejí zemřít oba zrádci.
Rytíři měli poradit Artušovi
v jeho těžkém rozhodnutí.
And Lancelot, his head held high said,
"I'm tried for love of Guinevere.
My crime was love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Jsem souzen pro lásku ke Guinevere.
Můj zločin byla láska."
The first to speak was Kay with sharpest tongue:
"He is a man like any other.
The word of Kings command him,
His heart does not obey.
For all his strength and boldness,
The knight's spirit is too weak.
His crime has no excuses,
And no favours may he seek.
The laws of Kings don't bend and can't be broken."
První, kdo promluvil, byl Kay s nejostřejším jazykem:
"Je to muž jako kterýkoliv jiný.
Slovo krále mu rozkazuje,
jeho srdce neposlouchá.
Přes všechnu jeho odvahu a sílu
má tento rytíř příliš slabý charakter.
Jeho zločin nemá omluvy
a nelze mu stranit.
Zákony krále se neohýbají a nemohou být zlomeny."
And Lancelot, his head held high said,
"I stand for love of Guinevere.
For pride in love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Stojím si za láskou ke Guinevere.
Za hrdostí v lásce."
"I know this knight right well," spoke bold Gawain,
"And he has ever stood beside me.
With steel he's answered insults,
Defended chivalry.
And oft this man contended
For the honour of your wife.
His action were not proper,
But should not cost him his life.
His service past should earn of you some mercy."
"Znám velmi dobře tohoto rytíře", řekl statečný Gawain,
"Vždycky stál po mém boku.
Ocelí odpovídal na urážky,
bránil rytířství.
A často tento muž bojoval
za čest tvé ženy.
Jeho činy nebyly správné,
Ale neměly by ho stát život.
Za svou minulou službu si zaslouží slitování."
And Lancelot his head held high said,
"I fought for love of Guinevere.
I'll fight for love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Bojoval jsem pro lásku Guinevere.
Budu bojovat za lásku."
Sir Tristan spoke, "I love my uncle's wife.
For her I'd gladly suffer,
She is my heart's delight.
Isolde the one who tempts me,
And she for whom I'm pure.
My love for her confounds me,
And is all of which I'm sure.
I understand my brother's contradictions."
Sir Tristan řekl, "Miluji ženu svého strýce.
Pro ni bych rád trpěl,
ona je radostí mého srdce.
Isolda, jediná, kdo mě svádí,
a ta, pro kterou jsem čistý-
má láska k ní mě mate
a je vším, čím jsem si jist.
Chápu rozpory svého bratra."
And Lancelot, his head held high said,
"I cry my love for Guinevere.
I've cried for love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Vyznávám svou lásku ke Guinevere.
Plakal jsem pro lásku."
Spoke Galahad, the purest of them all:
"Have no fear of predilection.
For though he is my father,
He is my source of shame.
He join in sinful union
With my unbeguiling mother.
And for all his claim at virtue,
He has gone and bed another.
The laws of God declare this act damnation."
Promluvil Galahad, nejčistší z nich:
"Neobávejte se, že bych mu stranil.
Ačkoli je to můj otec,
je původcem mé hanby.
Spojil se v hříšném svazku
s mou neúskočnou matkou.
A přes všechna svá prohlášení o ctnosti
pak šel a léhal s jinou.
Boží zákon takový skutek zatracuje.''
And Lancelot, his head held high said,
"I lie in love with Guinevere.
I've lied for love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Miluji Guinevere.
Lhal jsem pro lásku."
As Arthur wept, he called the wrath of Heaven
On the lovers who'd betrayed him.
On the knight he had called 'brother'
Thought worthy of his trust.
Jak Artuš plakal, svolal hněv nebes
na milence, kteří ho zradili.
Na rytíře, kterého nazýval bratrem
a věřil, že je hoden jeho důvěry.
On the queen who'd hid deception,
Yet could say she loved him still.
For lost innocence and beauty,
And in justice for their guilt.
King Arthur knew the only price for treason.
Na královnu, která skrývala podvody
a přesto mu říkala že ho miluje.
Pro ztracenou nevinnost a krásu
a po právu za jejich vinu.
Král Artuš znal jedinou cenu za zradu.
And Lancelot, his head held high said,
"I'll die in love with Guinevere.
I'd die for love."
A Lancelot, hlavu drže vztyčenou, řekl:
"Zemřu zamilovaný do Guinevere.
Zemřel bych pro lásku."

Text přidala tetrismaniak

Video přidala petronelka3

Překlad přidala gabi98

Překlad opravila isas

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Avalon

Reklama

Heather Dale texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.