Playlisty Kecárna
Reklama

We Bleed - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

First the climb
Become the status
Regained sight
Undercontrolled
On a directionless path
První výstup
Staň se postavením
Získal zrak
Pod kontrolou
Na bezcílné cestě
One should be
The quiet one who would not see
Resemblance in self
And all those spawned
Jeden by měl být
Ten tichý, který nevidí
Podobnost v sobě
A všechno toto zplozené
All in the same
Suffering sadness
Incredible truth
Justice to this madness
Všechno stejné
Trpí smutek
Neuvěřitelná pravda
Spravedlnost pro toto šílenství
Remember, forget who you are
Negative and bored
And have given a little too much thought
Here today, long gone yesterday
Saw a million zombies like me
Some of whom have entered the fray
Pamatuj si, zapomeň, kdo jsi
Negativní a znuděný
A dal trošku moc myšlenky
Zde dneska, daleko je včerejšek
Viděl milion zombie jako já
Některé z nich vstoupily do boje
A man with nothing to lose
Will kill quicker than a wolf
Will tear your flesh
And a man with all to gain
He will do the same
Now has easily passed the threshold
Muž, který nemá, co ztratit
Zabije rychleji než vlk
Odrhne tvé maso
A muž, co všechno získá
Udělá to samé
Teď snadněji překročil práh
We bleed
Like the rest of you pigs
We breed
Fuck like the rest of you parasites
Krvácíme
Stejně jako zbytek prasat
Krvácíme
Seru i na zbytek tvých parazitů
We plead
For an end
The need
For selfishness
We bleed
Ourselves instead
Prosíme
Za konec
Potřeba
Pro sobectví
Krvácíme
Namísto sama sebe
Tortured
Wondering whether
The process of thinking
Duplicates itself
Mirrored by maniacal malicious intentions
Carried out with ease
We bleed
Mučen
Zajímající se, zda
Proces myšlení
Duplikuje sám sebe
Odrážen maniakálními nekalými úmysly
Provedeno s lehkostí
Krvácíme
A man with nothing to lose
Has struck swifter than a snake
Displays cold survival
And a man with all to gain
He has done the same
But has never crossed the threshold
Muž, který nemá, co ztratit
Zasahuje rychleji než had
Zobrazuje chladné přežití
A muž, co všechno získá
Udělal to samé
Ale nikdy nepřekročil prahem
Leap across the line
Teeter back and forth
On the brink
Decide which path
You take every hour
Skok přes čáru
Balanc sem a tam
Na pokraji
Rozhodni se jakou cestu
Vezmeš každou hodinu

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

And Then You'll Beg

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.