Playlisty Kecárna
Reklama

Big A Little A - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Big A, little A, bouncing B
The system might have got you but it won't get me
Velký áčko, malý áčko, hopsavý béčko
Systém tě možná dostal, ale mě teda ne
1 - 2 - 3 - 4 Raz dva tři čtyři
External control are you gonna let them get you?
Do you wanna be a prisoner in the boundaries they set you?
You say you want to ba yourself, by christ do you think they'll let you?
They're out to get you get you get you get you get you get you get you
Vnější kontrola, necháš je, aby tě dostali?
Chceš být vězeň limitů, které ti určili oni?
Říkáš, že chceš být sám sebou, ale ježiši, myslíš, že tě nechají?
Jsou připraveni tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat
Hello, hello, hello, this is the Lord God, can you hear?
Hellfire and damnation's what I've got for you down there
On earth I have ambassadors, archbishop, vicar, pope
We'll blind you with morality, you'd best abandon any hope,
We're telling you you'd better pray cos you were born in sin
Right from the start we'll build a cell and then we'll lock you in
We sit in holy judgement condemning those that stray
We offer our forgiveness, but first we'll make you pay
Ahoj, ahoj, ahoj, tady je Pán Bůj, slyšíte?
Mám tu pro vás dole připravené pekelné plameny a zatracení
Na zemi mám své vyslance, arcibiskupa, faráře a papeže
Zaslepíme vás s mravnosti, raději zanevřete na své naděje
Říkáme vám, raději se modlete, neb jste se narodili hříšní
Hned na začátku jsme pro vás vybudovali celu a zamknuli vás v ní
My jsme svatý soud, který odsoudí ty, kteří sejdou z cesty
Nabízíme odpuštění, ale napřed musíš zaplatit
External control are you gonna let them get you?
Do you wanna be a prisoner in the boundaries they set you?
You say you want to be yourself, by christ do you think they'll let you?
They're out to get you get you get you get you get you get you get you
Vnější kontrola, necháš je, aby tě dostali?
Chceš být vězeň limitů, které ti určili oni?
Říkáš, že chceš být sám sebou, ale ježiši, myslíš, že tě nechají?
Jsou připraveni tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat
Hello, hello, hello, now here's a massage from your queen
As figurehead of the status quo I set the social scene
I'm most concerned about my people, I want to give them peace
So I'm making sure they stay in line with my army and police
My prisons and my mental homes have ever open doors
For those amongst my subjects who dare to ask for more
Unruliness and disrespect are things I can't allow
So I'll see the peasants grovel if they refuse to bow
Ahoj, ahoj, ahoj, tady je zpráva od vaší královny
Jakožto fugurka status quo, já představuji veřejnost
Leží mi na srdci potřeby mého lidu, chci jim dát mír
Takže se ujišťuji, že budou držet řadu díky mé armádě a policii
Má vězení a blázince mají vždy dveře otevřené
Pro ty z mých lidí, kteří si troufají chtít víc
Bezvládí a neúcta, to nikdy nedovolím
Takže donutím své poddané se plazit, pokud odmítnou se klanět
External control are you gonna let them get you?
Do you wanna be a prisoner in the boundaries they set you?
You say you want to be yourself, by christ do you think they'll let you?
They're out to get you get you get you get you get you get you get you
Vnější kontrola, necháš je, aby tě dostali?
Chceš být vězeň limitů, které ti určili oni?
Říkáš, že chceš být sám sebou, ale ježiši, myslíš, že tě nechají?
Jsou připraveni tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat, tě dostat
Introducing the Prime Sinister, she's a mother to us all
Like the dutch boy's finger in the dyke her arse is in the wall
Holding back the future waiting for the seas to part
If Moses did it with is faith, she'll do it with an army
Who at times of threatened crisis are certain to be there
Guarding national heritage no matter what or where
Palaces for kings and queens, mansions for the rich
Protection for the wealthy, defence of privilege
They've learnt the ropes In Ireland, engaged in civil war
Fighting for the ruling classes in their battle against the poor
So Ireland's just an island? It's an island of the mind
Great Britain? Future? Bollocks, you'd better look behind
Round every other corner stands P.C. 1984
Guardian of the future, he'll implement the law
He's there as a grim reminder that no matter what you do
Big brothers system's always there with his beady eyes on you
From God to local bobby, in home and street and school
They've got your name and number while you've just got their rule
We've got to look for methods to undermine those powers
It's time to change the tables. The future must be ours
Představujeme ministerkou hříšnici, je matkou nás všech
Jako prst Holanďana v lesbě, její prdel je na zdi
Budoucnost drží vzadu, čeká až se moře rozpůlí
Mojžíš to dokázal svou vírou, ona to udělá armádou
A ta se určitě ukáže v době hrozící krize
Stráží národní dědictví, bez ohledu co nebo kde
Paláce pro krále a královny, panství pro bohaté
Ochrana pro bohaté, obrana pro privilegované
Už se poučili z oprátek v Irsku, během občanské války
Bojují za vládnoucí třídu bitvu proti chudým
Že Irsko je jen ostrov? Je to ostrov přemýšlení
Velká Británie? Budoucnost? Hovno, raději se ohlédněte
Všude na každým rohu stojí 1984 našeho letopočtu
Ochránce budoucnosti zavedl zákon
Je tam jako chmurná připomínka, že ať děláte, co děláte
Systém Velkého bratra na vás má vždy zaměřené své prázdné oči
Od Boha po místního strážníka, doma, ve škole, na ulici
Mají tvý jméno a číslo a tobě teprve dojde, že to jsou oni
My jen hledáme způsob, jak rozložit tuto moc
Je čas na změnu, budoucnost musí být naše
Big A, little A, bouncing B
The system might have got you but it won't get me
Velký áčko, malý áčko, hopsavý béčko
Systém tě možná dostal, ale mě teda ne
Be exactly who you want to be, do what you want to do
I am he and she is she but you're the only you
No one else has got your eyes, can see the things you see
It's up to you to change your life and my life's up to me
The problems that you suffer from are problems that you make
The shit we have to climb through is the shit we choose to take
If you don't like the life you live, change it now it's yours
Nothing has effects if you don't recognise the cause
If the programme's not the one you want, get up, turn off the set
It's only you that can decide what life you're gonna get
If you don't like religion you can be the antichrist
If your tired of politics you can be an anarchist
But no one ever changed the church by pulling down a steeple
And you'll never change the system by bombing number ten
Systems just aren't made of bricks they're mostly made of people
You may send them into hiding, but they'll be back again
If you don't like the rules they make, refuse to play their game
If you don't want to be a number, don't give them your name
If you don't want to be caught out, refuse to hear their question
Silence is a virtue, use it for your own protection
They'll try to make you play their game, refuse to show your face
If you don't want to be beaten down, refuse to join their race
Be exactly who you want to be, do what you want to do
I am he and she is she but you're they only you
Buď přesně tím, kým chceš být, dělej, co chceš
Já jsem já, ona je ona a ty jsi jedině ty
Nikdy jiný nemá tvůj pohled na věc, vidět věci, jak je vidíš ty
Je to na tobě změnit tvůj život a můj život je zase na mně
Problémy, kterými trpíš, jsou problémy, které sis sám vytvořil
Sračky, kterými se chceme brodit, jsou sračky, které jsme si vybrali
Pokud se ti nelíbí život, který žiješ, tak ho změň, je jen tvůj
Nic nebude mít efekt, pokud nepoznáš příčinu
Pokud se ti nelíbí, co zrovna běží, vstaň a vypni to
Jenom ty smíš rozhodnot o tom, jak budeš žít
Pokud se ti nelíbí náboženství, můžeš mi antikrist
Pokud už jsi unavený z politiky, můžeš být anarchista
Ale nikdo ještě nezměnil církev tím, že zbořil věž
A nikdy nezměníš systém nějakými bombami
Systém není utvořený jen z cihel, ale převážně z lidí
Můžeš je všechny skrýt, ale oni se vrátí
Pokud se ti nelíbí jejich pravidla, tak odmítni hrát jejich hru
Pokud nechceš být jen číslo, tak ji nepřenechávej své jméno
Pokud nechceš být zaskočen, tak odmítni poslouchat jejich otázky
Ticho je ctností, použij ho na svou ochranu
Oni se budou snažit tě donutit hrát jejich hru, tak se jim neukazuj
Pokud nechceš být bit, odmítni se k nim přidat
Buď přesně tím, čím chceš, dělej, co chceš
Já jsem já, ona je ona a ty jsi jedině ty

Text přidala YuckFourself

Video přidala YuckFourself

Překlad přidal wikipetr

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.