Kecárna Playlisty
Reklama

Amor E Morte - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Her bouquets are wilted
Too long has She slept
Their cruel red mouths darkened
To bowed silhouettes
I saw in a new moon
With Her scent on my breath
But then all too soon
Came the hunger for flesh
Její vůně jsou zchřadlé
Spala příliš dlouho
Jejich krutá rudá ústa potemněla
V prohnuté siluety
Spatřil jsem v novu
Vdechoval jsem Její vůni
Ale pak příliš brzo
Přišel hlad po mase
I held Her in eyes like necropoli
Laying Her on a tomb with a view
Lighting Her from Her feet
To the stars in Her hair
Drove sweet blood to Her throat
And My lips parted there
Držel jsem Ji v očích jako nekropoli
Ukládajíc Ji na hrob s pohledem
Spočívajícím na Ní od Jejích nohou
Až k hvězdám v Jejích vlasech
Hnal sladkou krev do Jejího hrdla
A Mé rty se tam rozdělily
(In the tone of splintered bone)
She screams benighted
My limbs ignite
A carneal carnivore
On all fours to go...
(Za zvuku tříštěné kosti)
Křičela nevědomě
Mé údy žhnuly
Smyslný masožravec
Na všech čtyřech...
An ebon Nemesis
From torture gardens of Dis
Having never breathed an Eve
As far narcotic as this
Two spellbound hellhounds
Hearts pounding loud
Racing Heaven out of focus
Under quicksilver clouds
Ebonová Nemesis
Ze zmučených zahrad Dis
Nemajíce dýchat ni jediný Večer
Natolik omamný jako tento
Dva okouzlení pekelní ohaři
Srdce hlasitě tloukoucí
Ženoucí Nebe z ohniska
Pod rtuťovitými mraky
"God is maimed come let us prey..."
To lunar deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
To cast our fear shadows there
We made Love bleed on a Deathbed shared
Where, begging Me to feed
To best be Were...
"Bůh je zmrzačen, pojďme, modleme se..."
Božstvům Měsíce, která dláždí stezky smrti
Mezi žitím a hrobem
Láska a Smrt
Bychom tam vrhli naše smrtelné stíny
Rozkrváceli jsme lásku na společně sdílené Smrtelné posteli
Kde, žádajíce Mne o přivedení
Do nejlepšího nejlepší jsme Byli...
I licked Her wounds and ate Her rare Lízal jsem Její rány a jedl Její vzácnost
Argentinum spurred
Her wanton words incurred
A sin ridden tongue
To open trading in fur
Never were those gates of pearl
So rubbed to their cusp
Never were the Worlds above
So bitten with the bestial...
Argentinum Ji podnítilo
Vydat prostopášná slova
Hříchem ovládaný jazyk
K otevření obchodu s kožešinou
Nikdy nebyly tyto perleťové brány
Tak vybroušeny do svého vrcholu
Nikdy nebyly Světy ve výšinách
Tak kousány bestiálností...
Seraphim fell like guillotines
Giving gracious head
Instead of harking prophecies
And how our brother sang
Amor e Morte
In the thick evergreens
Theirs was a chorus for raucous souls
Shifting shape and lifting napes
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Serafim padl jak gilotiny
Odevzdávají okouzlující hlavu
Unfasten thy masque
Come skyclad to my arms
Leave thy gown a dark pool at thy feet
I yearn musky valleys that no Man hath seen
The chill keen of stars
Over Yew and deep wooded ravines
A hidden meridian
Where Midian may be...
Namísto naslouchámí proroctvím
A jak naši bratři pěli
Láska a Smrt
V tupých evergreenech
Jejich byl chorus za nevázané duše
Posouvající se vulvu a zdvíhající se šíje
By připomínal
Erotické skvrny
Láska a Smrt
In black antlered glades
Encunted in this forest Goddess
She whispers My name
I buck under flames
Animal nitrates
Howling through my veins
Sejmi svou masku
Pojď, nebesy oděna, do mé náruče
Zanech Své roucho v temné tůni u Svých nohou
Prahnu po pižmových údolích, jež žádný Člověk nespatřil
Mrazivé břitkosti hvězd
Nad Tisem a stržemi zarostlými hlubokými lesy
Skrytém poledníku
Kde Midian snad jest...
I ride riptides that wrest and writhe to the fore
New lusts eclipsing lips
That brought me to this verge of War
With inner beasts unleashed
To feast, fuck and run
Rampart in chase of She wolf pacts
Forged on heat with setting Suns
Na mýtinách s černými parohy
Zakleslými v kundě této lesní Bohyně
Ona šeptá Mé jméno
Vzpínám se pod plameny
Živočišné nitráty
Kvílí Mými žilami
I love the night
It would murder My soul
Should I ever fall blind
For though thy flesh haunts
I keep also in mind
The stampede of clouds
From Dusk's predatory sky
Sjíždím dravé proudy, jež se kroutí a svíjí vpřed
Rty zatměné novými chtíči
Jež Mne přivedly na tento pokraj Války
S odpoutanými vnitřními bestiemi
Hodovat, šoustat a běhat
Hradby ve štvanici na Ni, vlčí smečky
Vytavené v žáru zapadajícího Slunce
Purple versed like the funeral hearse
That first turned thee over to My...
Unbridled kiss when I found thee in mist
Dressed for the sepulchre
My Demon bride...
Miluji noc
Mohlo by to zavraždit mou duši
Měl bych oslepnout?
Neboť ačkoli mne tvé tělo navštěvuje
Mám též na paměti
Panický úprk mraků
Z dravčí oblohy Soumraku
"God is maimed come let Us prey..."
To Lunar Deities that pave deadways
Twixt the living and the grave
Amor e Morte
Dofialova jako pohřební máry
Jež Tě poprvé obrátily ke Mně...
Bezuzdný polibek, když jsem tě našel v mlze
Oděnu do hrobky
Má Démonická nevěsto...
Ours was a chorus for raucous souls
Shifting sape and lifting nape
To commemorate
Erotic stains
Amor e Morte
Amor e Morte
Bůh je zmrzačen, pojďme, modleme se..."
Božstvům Měsíce, která dláždí stezky smrti
Mezi žitím a hrobem
Láska a Smrt
Náš byl chorus za nevázané duše
Posouvající se vulvu a zdvíhající se šíje
By připomínal
Erotické skvrny

Text přidala katchess

Text opravil Lucullus

Video přidal Lucullus

Překlad přidala katchess

Překlad opravila ada2

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Midian

Reklama

Cradle Of Filth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.