Playlisty Kecárna
Reklama

Carlo Giuliani - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Carlo lives in everyone
Who with or without reason is
Finally starting kicking back.
That will not back down, can't take it
As mother earth begins to crack
Carlo žije v každém
Kdo s nebo bez důvodu je
Končeně začíná kopat zpět
Neustoupí, nemůže to přijmout
Jak matka Země začíná praskat
Carlo ain't the only son
that's life has been extinguished as
They engage in civil war.
A fearful glance into their future
Where robots enforce law - therefore
Carlo není jediný syn
Tento život byl uhašen
Zabývají se občanskou válkou
Strašlivý pohled do jejich budoucnosti
Kde roboti vymáhají právo - tedy
Anarchist armies rampage
Running battles commonplace.
Victorious in battle
Delivering a fine taste
Of what it feels like to be beaten, battered
Buggered right up the arse
Credited with no value
Worthless to set tasks.
Anarchistické armády se řítí
Běh bitvy je samozřejmostí
Vítězství v bitvě
Přináší skvělou chuť
Toho, co cítíš jako být poražen, zbit
Zničený až k zadku
Připočítám s nulovou hodnotou
Nemožný na to aby dával úkoly
A mother's heart's rebroken
As they punish all statements of defiance
Her wasted wombwork, his hard labour
Their currency of death means silence
Of all who beg for half a chance to
Offer something new, or old or right or wrong.
Oh whatever, a different point of view.
Matčino srdce je znovu zlomené
Jak trestají všechny příkazy vzdoru
Plýtvání s její dělohou, jeho tvrdou prací
Jejich cena smrti znamená ticho
Všech, kteří žebrali o poloviční šanci
Nabídni něco jiného, nebo starého nebo správného nebo špatného
Oh, cokoliv, jiný úhel pohledu
Carlo gasps a final breath
That nails down our voice
Opinions that would be otherwise forgot
A landmark, confirmation of what they
Will do and we will not.
Carlo vydechl poslední dech
Který uzavře náš dech
Názory, na které bys jinak zapomněl
Mezník, potvrzení toho, co se
Bude dít a co nebude
Carlo stops.
Thousands of new hearts now beat in unison,
As one.
Two, three, four, more, more, more, then more and more.
This fight has only just begun.
Carlo zastaví
Tisíce nových srdcí teď bijí v souzvuku
Jako jedno
Dva, tři, čtyři, víc, víc, víc, pak víc a víc
Tenhle boj právě začal
Begun! Begin! Forgive! Give in!
Suicide - the ultimate sin
What once seemed unacceptable
Needs considering, lets be blunt.
Do we accept murder within our ranks?
Should we fight with fists when
They use guns, planes, bombs and tanks?
Do we plead then beg forgiveness?
As their concrete paves our way
As they chop down our Sherwood Forest
Začal! začni! Odpusť! Dej se!
Sebevražda - konečný hřích
Který kdysi vypadal nepřijatelně
Potřebuje ohled, nech je otupět
Příjmeme vraždu uvnitř našich řad?
Měli bychom bojovat pěstmi když
Používají zbraně, letadla, bomby a tanky?
Máme prosit a pak prosit o odpuštění?
Jak připravují cestu
Jak kácejí náš Sherwoodský les
Their bullets murder love with hate
Do they forgive and forget those terrorist whores
Do they bollocks. ' come on' war.
Jejich kulky zavraždili lásku nenávistí
Odpustí a zapomenou na tyhle teroristické děvky?
Dělají blbosti? 'pojďte' do války
Bush rubs Tony's warhead shoves it down the starvings throat
They screw the planet up the shitter
As human nature chokes
On their fossil fuelled cum
That leaves a bad taste in our mouth.
Christ, it is getting kind of hot now
As east meets west and North's gone south.
Keř tře Tonyho hlavici strčí ji do hladovějícího krku
Šroubují planetu
Jako lidské přirozené dušení
Na jejich fosilii živené spermatem
Tohle opouští špatnou chuť v jejich ústech
Kriste, stává se to žhavým
Jak se východ setkává se západem a sever opouští jih
Seasons without reasons merging pitifully into one
Extinctions the prediction, radiation from the sun.
Filth pours from what once was beauty
Now darkened angry skies
Rivers rage and burst their banks, nothing will survive.
New sea view homes on city streets
Atomic tests, earthquakes, the heat.
The ice caps melting into blood
Burning mudslides from above.
Fire engulfs, earth caves in, grinding sorely to a halt.
Helpless, demoralized, destroyed, game over.
Sezóny bez důvodů spojují žalostné do jednoho
Vymírání predikce, záření ze Slunce
Špína teče z toho, co jednou bylo krásné
Teď potemnělé rozzlobené nebe
Řeky zuří a vylily se z břehů, nic nepřežije
Nové domy s výhledem na moře v městských ulicích
Atomové testy, zemětřesení, teplo
ledové čepičky tají v krev
Hořící sesuvy půdy ze shora
Pohlcen ohněm, zemské jeskyně, bolestné broušení přestalo
Bezmocný, demoralizovaný, zničený, konec hry
This notice served on the insane
Sections, condemns, reclaims.
This message commits those silent
To rise up, this time with violence?
Make sure the more they kill, the stronger our will
To finally right your wrongs, one love, this song.
Yeah what's done is done, but you expect the same.
C.A.R.L.O. you will remember that name.
Tohle oznámení zní šíleně
Sekce, odpuzení, regenerace
Tahle zpráva zavazuje tohle ticho
k vystoupení je potřeba násilí?
Ujisti se, že víc zabíjí, silnější je naše vůle
Aby nakonec napravila tvé chyby, jedna láska, tenhle song
Yeah, co se stalo stalo se, ale tys očekával to samé
C.A.R.L.O budeš si pamatovat tohle jméno

Text přidala sisinka010

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

There's No Power Without Control

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.